Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

Popis elektronickej služby "Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

Výsledný dokument: Potvrdenie

Žiadateľ: podnikateľ
 
Požadované dokumenty: bez príloh

Správne poplatky: 5 € (poplatok sa nevyberie, ak je elektronické podanie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa)

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby

Doba vybavenia: na počkanie (najdlhšie však do 30 dní)

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno/nie

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:

Podanie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa: 

 1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS,
 2. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta,
 3. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
 4. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
 5. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle "Potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané" elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

Podanie nepodpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa:

 1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie cez ÚPVS,
 2. žiadateľ uhradí správny poplatok prostredníctvom platobného portálu ÚPVS, alebo prostredníctvom svojho internet bankingu na základe správy o platobných podmienkach, ktorá je zaslaná do jeho elektronickej schránky (ak sa na podanie vzťahuje poplatková povinnosť),
 3. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
 4. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
 5. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
 6. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle "Potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané" elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

Prejsť na elektronickú službu "Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané".

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané je možné doručiť aj:

 • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, pre zahraničnú osobu je miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

Stiahnuť si tlačivo Žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že v poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané (RTF, 81 kB).


Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise