Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Poskytovanie výpisu z nevernej časti živnostenského registra

Popis elektronickej služby "Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra

Výsledný dokument: neverejný výpis zo živnostenského registra

Žiadateľ: podnikateľ
 
Požadované dokumenty: bez príloh                   

Správne poplatky: bez poplatku

Miesto vybavenia: ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta

Doba vybavenia: bezodkladne po doručení do elektronickej schránky okresného (živnotenského) úradu 

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:

 1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS,
 2. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
 3. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
 4. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
 5. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle neverejný výpis zo živnostenského registra elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

Prejsť na elektronickú službu "Poskytovanie výpisu z neverejnej časti živnostenského registra".

 

Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis a žiadosť o vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri je možné doručiť aj:

 • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, pre zahraničnú osobu je miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

Stiahnuť si tlačivo Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - neverejný výpis  (RTF, 47 kB).

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]