Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2022, nedeľa
 

Zoznam pôvodcov a zaradenie do predarchívnej starostlivosti

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Pôvodca registratúry je právnická osoba alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa vykonáva predarchívnu starostlivosť pre pôvodcov registratúry v územnom obvode Stará Ľubovňa. Ide najmä o štátne orgány a nimi zriadené a založené právnické osoby, právnické osoby založené a zriadené Prešovským samosprávnym krajom, obce a nimi zriadené a založené právnické osoby, právnické osoby najmä z oblasti hospodárskeho života so sídlom v územnom obvode Stará Ľubovňa, fyzické osoby, ktoré sú osobnosťami spoločenského života regionálneho významu a majú trvalý pobyt v tomto územnom obvode, ako aj iných pôvodcov, ktorých určí archív.

ZOZNAM PÔVODCOV REGISTRATÚRY (PDF, 250 kB)v predarchívnej starostlivosti Štátneho archívu v Prešove, pracoviska Archív Stará Ľubovňa

TYPOLÓGIA PÔVODCOV REGISTRATÚRY

Pôvodcovia registratúry I. kategórie sú povinní vypracovať registratúrny poriadok, ktorého prílohou je registratúrny plán. Ide o:

 • orgány verejnej moci (ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy);
 • organizácie zriadené a založené orgánmi verejnej moci;
 • právnické osoby zriadené zákonom;
 • podnikateľské subjekty s majetkovou účasťou orgánu verejnej moci alebo ním založené a zriadené;
 • právnické osoby konajúce vo verejnom záujme;

 

Pôvodcovia registratúry II. kategórie, ktorí  sú povinní vypracovať iba registratúrny plán:

 • všetky subjekty, ktoré nepatria do I. ani do III. kategórie
 • vzdelávacie inštitúcie – neštátne;
 • podnikateľské subjekty, ktoré nepatria do III. kategórie a z ich činnosti vznikajú registratúrne záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu;
 • ústredné orgány alebo im na roveň postavené subjekty politických strán, nadácií, občianskych združení;
 • neštátne fondy;
 • registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.

 

Pôvodcovia registratúry III. kategórie nie sú povinní vypracovať registratúrny poriadok ani registratúrny plán. Sú to všetky subjekty, ktoré nepatria do I. ani do II. kategórie, napr.

 • pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy, ktoré majú trvalú dokumentárnu  hodnotu;
 • fyzické a právnické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitného predpisu;
 • základné (miestne) organizácie politických strán, občianskych združení;
 • pôvodcovia registratúry, ktorých výsledky činnosti sú predmetom autorského práva (fyzické i právnické osoby).

 

Pôvodca registratúry je povinný

a) evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti, a došlé záznamy;

b) vypracovať registratúrny plán a predložiť ho na schválenie štátnemu archívu;

c) zabezpečovať správu registratúry;

d) zabezpečiť trvanlivosť registratúrneho záznamu;

e) uchovať registratúrny záznam, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu, počas lehoty jeho uloženia; to neplatí, ak ide o registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu prostredníctvom zaručenej konverzie;

f) zabezpečovať, aby správu registratúry vykonávali osoby, ktoré majú najmenej úplné stredné vzdelanie; najvyššie orgány verejnej moci a orgány verejnej moci s celoslovenskou pôsobnosťou zabezpečujú správu registratúry aspoň jedným zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním najmä v študijnom odbore archívnictvo a pomocné vedy historické alebo v príbuznom študijnom odbore;

g) umiestniť registratúru v priestoroch alebo na technických zariadeniach, ktoré zaručujú jej zachovanie;

h) umožňovať výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry;

i) vyraďovať pravidelne registratúrne záznamy len so súhlasom ministerstva;

j) označiť registratúrne záznamy, ku ktorým chce obmedziť prístup, slovami „obmedzený prístup“ a uvedením času trvania obmedzenia na spisovom obale; ak ide o elektronické registratúrne záznamy, označenie sa uvedie v štruktúrovaných údajoch;

k) obmedziť prístup k registratúrnym záznamom obsahujúcim osobné údaje; na obmedzenie prístupu sa primerane vzťahuje § 13 ods. 5 písm. b), ods. 7 a 8 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov;

l) vyhotovovať na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov a osvedčovať na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom; pôvodcom registratúry osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál registratúrneho záznamu;

m) oznamovať bezodkladne ministerstvu prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou zmenu svojho názvu a zmenu miesta uloženia registratúry;

n) odovzdať archívne dokumenty po vyraďovacom konaní do archívu v ochranných obaloch v lehote, ktorú archív určil, so zoznamom odovzdávaných archívnych dokumentov;

o) odovzdať bezodkladne registratúru právnemu nástupcovi, alebo, ak zanikne bez právneho nástupcu;

1. predložiť bezodkladne štátnemu archívu návrh na vyradenie registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou vrátane tých, ktorým ešte neuplynula lehota uloženia, a odovzdať ich usporiadané podľa jeho pokynov,

2. uložiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloženia a oznámiť štátnemu archívu podľa § 24a miesto, kde sú uložené,

p) oznamovať ministerstvu vopred vývoz registratúrnych záznamov na formulári, ktorý ministerstvo uverejňuje na svojom webovom sídle; opakovaný vývoz registratúrnych záznamov sa oznamuje len prvýkrát.

Na pôvodcu registratúry III. kategórie sa nevzťahujú povinnosti podľa písm. b), c), e), f), i), m) až o).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]