Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2023, nedeľa
 

2014

Pozn.: Po kliknutí na príslušnú čiastku sa zobrazí jej obsah.

XIII/1 Pokyn generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri riadení okresných úradov v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 XVII/1 Vnútorný pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

XVII/2 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22. apríla 2014 k výkonu rozhodnutí okresných úradov

IX/1  Operatívny pokyn generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  k postupu pri poskytovaní náhrady škody spôsobenej živočíchom podľa § 97 až 102 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

IX/2   Operatívny pokyn riaditeľa odboru zmeny klímy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veciach uplatňovania zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

XVII/3  Pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu okresného úradu pri vydávaní, odobratí a evidencii preukazov štátnym zamestnancom odboru živnostenského podnikania, pozemkového a lesného odboru, odboru starostlivosti o životné prostredie a odboru opravných prostriedkov okresného úradu, ktorí vykonávajú kontrolu, štátny dozor a odborný dohľad na úseku živnostenského podnikania, lesného hospodárstva, poľovníctva, pozemkových úprav, ochrany pôdy a starostlivosti o životné prostredie

IX/3 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zabezpečeniu starostlivosti o chránené živočíchy

IX/4 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k rozsahu náhrady škody spôsobenej na poľovnej raticovej zveri určenými živočíchmi

IX/5  Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny a generálnej riaditeľky sekcie financovania a rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k úhrade výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie člena stráže prírody

VI/1 Pokyn generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje štruktúra a obsah dokumentu vypracovaného na všetkých úrovniach štátnej správy s názvom "Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí"