Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Advokát

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti advokáta

1.
Slovenská komora advokátov (ďalej len „komora“) zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia toho, kto

 1. je plne spôsobilý na právne úkony,
 2. získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 3. získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient,
 4. zložil advokátsku skúšku,
 5. je bezúhonný,
 6. nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
 7. nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,  
 8. nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania, 
 9. písomne oznámi komore adresu svojho sídla (sídlo musí byť na území Slovenskej republiky), 
 10. má uzatvorenú samostatnú poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie, 
 11. oznámi komore spôsob, akým bude vykonávať advokáciu, ako aj ďalšie skutočnosti nevyhnutné na vedenie zoznamu advokátov, ktoré určí predpis komory,
 12. zložil sľub.

2.
Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto

 1. je zapísaný do zoznamu usadených euroadvokátov (euroadvokát je občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne na základe profesijného označenia členských štátov EÚ a Dohody o EHP),
 2. zložil sľub,
 3. počas troch rokov poskytoval bez podstatného prerušenia na území Slovenskej republiky právne služby (Podstatné prerušenie poskytovania právnych služieb nie je prerušenie z dôvodov udalostí každodenného života spravidla nepresahujúce tri týždne. Pri posudzovaní podstatného prerušenia sa prihliada na dôvod, dĺžku a početnosť prerušení.) a
 4. právne služby podľa písmena c) poskytoval v oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.
Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto

 1. je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 2. splnil podmienku odborného vzdelania a praxe ustanovenej v tomto štáte na získanie oprávnenia vykonávať advokáciu samostatne na základe profesijného označenia 
 3. zložil skúšku spôsobilosti (Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí euroadvokáta o znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a predpisov komory.) a
 4. zložil sľub.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené, alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený. Bezúhonný nie je ani ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti advokáta.

Advokátsky koncipient je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou. Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta, spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti alebo konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným právnu prax, ktorej účelom je nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti potrebné na výkon advokácie. Počas tejto praxe je advokát oprávnený poveriť advokátskeho koncipienta vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí samostatne. Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže započítať do praxe advokátskeho koncipienta aj inú právnu prax. Podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis komory.

Účelom advokátskej skúšky je overiť, či má uchádzač potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať povolanie advokáta. Uchádzača, ktorý spĺňa zákonné podmienky účasti na advokátskej skúške, pozve predseda skúšobnej komisie na skúšku. Zároveň ho vyzve na zaplatenie skúšobného poplatku vo výške 400 eur. Advokátska skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa koná v troch po sebe nasledujúcich dňoch, ústna časť v jeden deň s odstupom najmenej jedného a spravidla dvoch týždňov od skončenia písomnej časti. Písomná časť sa koná z práva trestného, občianskeho, rodinného alebo pracovného a  obchodného. Ústna časť skúšky sa skladá z týchto odborov: trestné právo hmotné a procesné, občianske právo hmotné a procesné, rodinné právo, pracovné právo, obchodné právo, správne právo, daňové a ústavné právo a predpisy o advokácii. Komora uzná odbornú justičnú skúšku, notársku skúšku alebo prokurátorskú skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky za advokátsku skúšku. Komora môže za advokátsku skúšku uznať aj inú právnu skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky. Podmienky uznania inej právnej skúšky za advokátsku skúšku určí predpis komory.

Poistenie musí trvať počas celého času výkonu advokácie. Ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti, táto povinnosť sa vzťahuje iba na túto spoločnosť. Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie v prospech advokátov zapísaných do zoznamu vedeného komorou. Ak advokát súhlasí s hromadným poistením zodpovednosti za škodu, jeho povinnosť preukázať komore samostatnú poistnú zmluvu zaniká. Advokát môže svoj súhlas s hromadnou poistnou zmluvou neskôr účinne odvolať. Ak advokát súhlasí s poistením svojej zodpovednosti za škodu v rámci hromadnej poistnej zmluvy uzavretej komorou, je povinný platiť komore poistné vo výške a spôsobom dohodnuté v hromadnej poistnej zmluve alebo určené rozhodnutím predsedníctva komory.

Sľub sa skladá do rúk predsedu komory v tomto znení: „Sľubujem na svoje svedomie a česť, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, predpisy Slovenskej advokátskej komory, etiku advokátskeho povolania a chrániť základné práva a slobody, svedomito plniť povinnosti advokáta a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom svojho povolania“.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti advokáta

Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb.

Hosťujúci euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky dočasne alebo príležitostne.

Usadený euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky sústavne, a ktorý je zapísaný do zoznamu euroadvokátov vedeného komorou.

Zahraničný advokát je občan členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia, a ktorý je zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov vedeného komorou.

Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto preukáže, že

 1. je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
 2. je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne a bez obmedzenia v štáte registrácie,
 3. je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky,
 4. spĺňa podmienku plnej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, 
 5. nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
 6. nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov, 
 7. nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania.

Medzinárodný advokát je občan členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia, a ktorý je zapísaný do zoznamu medzinárodných advokátov vedeného komorou.

Komora zapíše do zoznamu medzinárodných advokátov toho, kto preukáže, že

 1. spĺňa podmienku plnej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, 
 2. nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
 3. nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov, 
 4. nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,
 5. je oprávnený poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a tieto služby poskytoval v štáte registrácie aspoň počas troch rokov,
 6. je bezúhonný v štáte registrácie a nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie príslušnou komorou v štáte registrácie,
 7. uzavrel poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie s poisťovňou, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti advokáta

Poplatok za zápis do zoznamu advokátov................................................................600 €
Poplatok za zápis do zoznamu advokátskych koncipientov............................................0 €
Poplatok za zápis do zoznamu usadených euroadvokátov.........................................600 €
Poplatok za zápis do zoznamu zahraničných advokátov............................................600 €
Poplatok za zápis do zoznamu medzinárodných advokátov.......................................600 €
Ročný príspevok na činnosť komory.......................................................................216 €
Príspevok do sociálneho fondu............................................................................16,60 €
Poistenie výkonu povolania – závisí od výške poistenia o poistnej zmluvy

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti advokáta

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní),

alebo

priamo na komoru. Tlačivá na podanie žiadosti sa nachádzajú na stránke komory.

Žiadateľ k žiadosti o zápis do zoznamu advokátov pripojí:

A. po uplynutí praxe advokátskeho koncipienta a absolvovaní advokátskej skúšky:

 1. doklad preukazujúci, že od zápisu do zoznamu advokátov nebude vykonávať závislú činnosť (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, čestné vyhlásenie),
 2. odpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, prípadne údaje, ktoré komora potrebuje na vyžiadanie odpisu z registra trestov.

B. žiadateľ, ktorý nebol advokátskym koncipientom:

 1. doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 2. žiadosť o započítanie inej právnej praxe v rozsahu stanovenom zákonom do povinnej praxe advokátskeho koncipienta a potvrdenie o jej dĺžke v prípade, ak nespĺňa zákonnú požiadavku povinnej právnej praxe,
 3. doklad o vykonaní advokátskej skúšky alebo inej skúšky, ktorú komora uzná za advokátsku skúšku, príp. žiadosť o uznanie inej skúšky za advokátsku skúšku,
 4. odpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, prípadne údaje, ktoré komora potrebuje na vyžiadanie odpisu z registra trestov,
 5. doklad preukazujúci, že od zápisu do zoznamu advokátov nebude vykonávať závislú činnosť (napr. dohoda o skončení pracovného pomeru, čestné vyhlásenie).

Žiadateľ k žiadosti o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov pripojí

 1. doklad o štátnom občianstve členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (fotokópia pasu),
 2. oprávnenie vykonávať advokáciu samostatne v štáte registrácie pod niektorým z profesijných označení členských štátov EÚ a Dohody o EHP (doklad o profesijnej skúške),
 3. poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s    poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky,
 4. čestné vyhlásenie, že v štáte registrácie nie je voči žiadateľovi vedené disciplinárne ani trestnoprávne konanie,
 5. odpis z registra trestov  príslušného štátu, z ktorého pochádza (nie starší ako 3 mesiace) a  odpis z registra trestov Slovenskej republiky (nie starší ako 3 mesiace),
 6. originál potvrdenia alebo overenú fotokópiu potvrdenia príslušného členského štátu EÚ, že je zapísaný v advokátskej komore,
 7. sídlo v Slovenskej republike, kde bude vykonávať advokáciu

Žiadateľ k žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných advokátov pripojí

 1. preukázanie občianstva členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (fotokópia pasu),
 2. oprávnenie poskytovať v štáte registrácie právne služby samostatne a bez obmedzenia (doklad o profesijnej skúške),
 3. poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky,
 4. čestné vyhlásenie preukazujúce, že v štáte registrácie nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie a nie je voči nemu vedené disciplinárne ani trestnoprávne konanie, 
 5. čestné prehlásenie, že nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 6. odpis z registra trestov Slovenskej republiky,
 7. sídlo v Slovenskej republike, kde bude vykonávať advokáciu.

Žiadateľ k žiadosti o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov pripojí

 1. preukázanie občianstva členského štátu Svetovej obchodnej organizácie (fotokópia pasu),
 2. oprávnenie poskytovať v štáte registrácie právne služby samostatne a bez obmedzenia (doklad o profesijnej skúške),
 3. poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky,
 4. čestné vyhlásenie preukazujúce, že v štáte registrácie nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie a nie je voči nemu vedené disciplinárne ani trestnoprávne konanie, 
 5. čestné prehlásenie, že nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 6. odpis z registra trestov Slovenskej republiky,
 7. sídlo v Slovenskej republike, kde bude vykonávať advokáciu.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/domov.

 

Príslušný orgán:

Slovenská advokátska komora    
Kolárska 4                                                              
813 42  Bratislava
Tel. č.: 02/5296 15 22
Fax: 02/5296 15 54
Email: TA.TSA@YQGOOF@
Web: http://www.sak.sk

Dôležité oznamy