Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Osobitné predpisy

Na základe zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli vybrané osobitné predpisy novelizované za účelom umožnenia získania prístupu k činnosti poskytovateľov služieb podnikajúcich na ich základe aj prostredníctvom jednotných kontaktných miest. Ide o nasledovné osobitné predpisy, ktoré upravujú výkon uvedených činností a profesií:

 

1. Advokát

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,

 

2. Autorizovaný architekt (hosťujúci) a autorizovaný krajinný architekt (hosťujúci)

Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,

 

3. Audítor

Zákon č. 423/2015 Z. z. o  štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 

4. Autorizovaný geodet a kartograf

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov,

 

5. Autorizovaný stavebný inžinier (hosťujúci)

Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,

 

6. Banská činnosť

Zákon č. 51/1988 Zb. Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov,

 

7. Daňový poradca

Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov,

 

8. Energetika

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

9. Geologické práce

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

 

10. Letecké práce

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

11. Mediátor

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

12. Patentový zástupca

Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

 

13. Reštaurátor

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov,

 

14. Správca

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

15. Tepelná energetika

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov,

 

16. Veterinárne činnosti a služby

Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

17. Znalec, tlmočník, prekladateľ

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

18. Športový odborník / profesionálny športovec SZČO

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy