Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Športový odborník / Profesionálny športovec SZČO

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

Túto činnosť upravuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 6/2020 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 • definuje  procesy a príslušnosť orgánov štátnej správy pri začatí, pozastavení a ukončení podnikania športového odborníka a profesionálneho športovca ako SZČO (§ 4 ods. 7; § 6 až 9; § 80 ods. 12  zákona č. č. 440/2015 Z. z.  o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

Podľa § 66b ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len „živnostenský zákon“):  „Okresný úrad vydáva oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona.“ 39b) (§ 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti športový odborník / profesionálny športovec SZČO

S účinnosťou od 01. 02. 2020  zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto: (iba vybrané novelizované ustanovenia, ktoré sa súvisia s podnikaním podľa osobitné predpisu).

Bod 1
V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c),“.

Bod 2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
7) „Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb  v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n); ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane“.

Bod 5.
V § 6 odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Príslušný okresný úrad overí oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb v športe.

(5) Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Oprávnenie na podnikanie vydané okresným úradom obsahuje údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a údaj podľa § 80 ods. 6 písm. h) prvého bodu.

(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

Bod 6.
V § 6 odsek 9 znie:
„(9) Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa   § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“.

Bod 13.
§ 80 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ministerstvo školstva poskytne okresným úradom prístup k údajom registra fyzických osôb v športe na účely konania podľa § 6 ods. 4 a 5.“. 
 
Športový odborník
Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie.
Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie
Okresný úrad  oznamuje (v rámci služby JKM - podľa §66ba živnostenského zákona) vznik oprávnenia na podnikanie športového odborníka, pozastavenie /zmenu obdobia pozastavenia oprávnenia športového odborníka, ukončenie oprávnenia podnikania športového odborníka:

 • Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
 • príslušnej zdravotnej poisťovni v ktorej je športový odborník podnikateľ prihlásený na verejné povinné zdravotné poistene
 • Finančnej správe (daňovému úradu)
 • Sociálnej poisťovni.

Profesionálny športovec ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká zápisom do registra fyzických osôb v športe, ktorý vykoná príslušná športová organizácia. Na základe tejto skutočnosti vydá okresný úrad oprávnenie profesionálnemu športovcovi vykonávať šport ako SZČO (ďalej len „oprávnenie“) a doručí ho predmetnému profesionálnemu športovcovi SZČO (Oprávnenie vydané príslušným okresným úradom, má deklaratórne účinky).

Okresný úrad oznamuje (v rámci služby JKM podľa § 66ba živnostenského zákona) vznik oprávnenia profesionálneho športovca, pozastavenie /zmenu obdobia pozastavenia oprávnenia profesionálneho športovca vykonávať šport ako SZČO, ukončenie oprávnenia profesionálneho športovca vykonávať šport  ako SZČO:

 • Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
 • príslušnej zdravotnej poisťovni v ktorej je profesionálny športovec (ako SZČO)  prihlásený na verejné povinné zdravotné poistene
 • Finančnej správe (daňovému úradu)
 • Sociálnej poisťovni.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti športový odborník / profesionálny športovec SZČO

Služba je bezplatná.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti športový odborník / profesionálny športovec SZČO

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie k elektronickému podaniu).

alebo

Formulár  - fyzická osoba  / športový odborník

Formulár  - fyzická osoba /  profesionálny športovec ako SZČO

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/domov

 

Príslušný orgán:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel. č.: +421 2/59 374 111

Web: https://www.minedu.sk/

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]