Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Daňový poradca

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

Jednotné kontaktné miesto JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti daňového poradcu

Daňový poradca je fyzická osoba (ďalej len "FO") zapísaná v zozname daňových poradcov (ďalej len „zoznam“) vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov (ďalej len „SKDP“). Zoznam je prístupný bezplatne aj na internetovej stránke SKDP.

Komora do zoznamu zapíše tuzemskú fyzickú osobu, ktorá

 1. je spôsobilá na právne úkony,
 2. je bezúhonná,
 3. získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania na vysokej škole v SR alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania vydaný zahraničnou vysokou školou a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú prax alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,
 4. zložila odbornú skúšku,
 5. zložila do rúk prezidenta SKDP sľub.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.

Na výkon daňového poradenstva v SR sa vyžaduje príslušné vzdelanie a splnenie ďalších podmienok, o.i. získanie odbornej praxe.

SKDP zapíše do zoznamu daňových poradcov a vydá jej osvedčenie na výkon daňového poradenstva FO, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo členského štátu EHP (ďalej len "členský štát") a má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v SR, a ktorá

 1. má uznanú odbornú kvalifikáciu a na tento účel požiada SKDP o uznanie odbornej kvalifikácie,
 2. preukázala, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo v členskom štáte.

Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba (ďalej len "PO"), ak je zapísaná v Obchodnom registra SR a v zozname vedenom SKDP. PO musí byť bezúhonná a mať v predmete činnosti zapísaný výkon daňového poradenstva. SKDP zapíše do zoznamu PO, v ktorej majú daňoví poradcovia zapísaní v zozname účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti najmenej 50%. Fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú daňové poradenstvo musia mať oprávnenie na výkon daňového poradenstva.

Uznanie odbornej kvalifikácie

SKDP uzná odbornú kvalifikáciu žiadateľa na základe uznaného dokladu o vzdelaní a na základe preukázania splnenia ustanovených podmienok potrebných na výkon daňového poradenstva v SR. NA tieto účely Fo z členského štátu predloží SKDP písomnú žiadosť, ktorá obsahuje meno a priezvisko, trvalý alebo obdobný pobyt, označenie profesie, ku ktorej sa uznáva vzdelanie a podpis. Prílohami sú:

 1. kópia dokladu totožnosti,
 2. osvedčenie kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní a predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na výkon daňového poradenstva v SR, ak už bolo vydané skôr,
 3. osvedčenie o charaktere a dĺžke praxe vydané príslušným orgánom členského štátu (napr. licencia, osvedčenie, iný doklad o oprávnení poskytovať daňové poradenstvo v členskom štáte),
 4. doklad o zaplatení poplatku, ktorý je aktuálne 99,50 €.

V rámci konanie o uznaní vzdelania a odbornej kvalifikácie SKDP môže rozhodnúť o kompenzačnom opatrení, ktorým je skúška spôsobilosti. Skúška spôsobilosti sa vykoná pred skúšobnou komisiou, pred ktorou sa vykonáva aj odborná skúška tuzemských žiadateľov, na základe písomnej žiadosti o vykonanie skúšky.

K žiadosti o vykonanie skúšky spôsobilosti FO z členského štátu priloží:

 1. žiadosť o vykonanie skúšky spôsobilosti,
 2. doklad o poistení pre podnikateľov v oblasti daňového poradenstva platné aj pre územie SR,
 3. potvrdenie o zaplatení poplatku za skúšku.

Prílohy sa predkladajú v osvedčenom preklade do štátneho jazyka. Skúška spôsobilosti sa skladá z písomnej, ústnej časti a praktickej časti. Obsahom skúšky sú také predmety alebo taký rozsah zručností, ktoré sú zásadné na výkon daňového poradentsva, napríklad úroveň znalosti z odboru správneho - daňového práca, občianskeho a obchodného práva, financovania a ekonomiky a účtovníctva, vrátane schopností praktických aplikácií v tomto rozsahu.

Lehota, v ktorej SKDP umožní vykonvať skúšku spôsobilosti je 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení skúšky spôsobilosti. Žiadosť o vykonanie skúšky je možné podať priamo na SKDP, poštou na adresu sídla. Taktiež ju možno podať cez JKM osobne alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR:

Prejsť na elektronickú službu buď ako:

Ak sa žiadosť podáva cez JKM, lehota 6 mesiacov začína plynúť dňom doručenia žiadosti SKDP.

Priebeh skúšky spôsobilosti a zloženie skúšobnej komisie vymedzuje skúšobný poriadok SKDP, ktorý sa vydáva po dohode s Ministerstvom financií SR. Po úspešnom zložení skúšky spôsobilosti vydá SKDP bezodkladne FO osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky.

Postup pri získaní oprávnenia na výkon daňového poradenstva

FO, ktorá získala osvedčenie o úspešnom vykonaní rozdielovej skúšky, ak je žiadateľom iného členského štátu, alebo odbornej skúšky, ak je tuzemským žiadateľom, môže požiadať SKDP o zápis do zoznamu najneskôr do 6 mesiacov od získania tohto osvedčenia. SKDP po prijatí žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.

Oprávnenie vykonávať daňové poradenstvo vzniká fyzickej osobe alebo právnickej osobe dňom zápisu do zoznamu. Ku dňu zápisu do zoznamu vydá SKDP daňovému poradcovi osvedčenie oprávňujúce poskytovať daňové poradenstvo a preukaz daňového poradcu.

Daňový poradca sa pri vykonávaní daňového poradenstva na území Slovenskej republiky riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi, ktoré vydáva SKDP.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti daňového poradcu

Poplatok za vykonanie skúšky (aj za každé opakovanie) ................................................... 330 €
Poplatok za vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva ................... 660 €
1. ročný členský poplatok .......................................................................................... 353 €

Informácie k výkonu činnosti daňového poradcu

Daňový poradca poskytuje fyzickým a právnickým osobám („klientom“) daňové poradenstvo, ktorého predmetom sú poradenské služby vo veciach daní, odvodov a poplatkov, daňového konania územnými finančnými orgánmi a orgánmi obcí, poradenstvo pri zisťovaní daňového základu a daňovej povinnosti, daňovom plánovaní, vrátane poskytovania stanovísk a vysvetlení k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.

Daňový poradca môže daňové poradenstvo poskytovať sám alebo spoločne s inými daňovými poradcami. Právne vzťahy vyplývajúce zo spoločného poskytovania daňového poradenstva si daňoví poradcovia upravia písomnou zmluvou. Ak nie je dohodnuté inak, zodpovedajú klientovi spoločne a nerozdielne. Ak daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo ako fyzická osoba, môže zamestnávať na výkon tejto činnosti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnancov, len ak sám nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť s výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.

Ak je daňovým poradcom FO, je povinná najmä

 1. oznámiť SKDP svoj trvalý pobyt a jeho zmeny
 2. uvádzať na všetkých písomných dokladoch svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt a evidenčné číslo osvedčenia,
 3. platiť členský príspevok,
 4. oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu,
 5. zúčastňovať sa na povinnom vzdelávaní daňových poradcov.

Ak je daňovým poradcom PO, je povinná

 1. oznámiť komore svoje sídlo a jeho zmeny, 
 2. uvádzať na všetkých písomných dokladoch obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva,
 3. platiť členský príspevok,
 4. oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých zamestnáva.

Daňový poradca je povinný pred začiatkom činnosti uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom daňového poradenstva. Táto povinnosť sa považuje za splnenú aj v prípade, ak má daňový poradca preukázateľne uzatvorenú zmluvu v inom členskom štáte. Ak poistná zmluva, vzhľadom na rizikovosť služby nespĺňa požiadavky, môže SKDP požadovať doplnenie poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti. Ak je daňový poradca fyzická osoba, nie je povinný uzavrieť túto zmluvu, ak daňové poradenstvo vykonáva v mene právnickej osoby zapísanej v zozname, ktorá je na túto činnosť poistená. Poistenie zodpovednosti za škodu musí trvať po celú dobu poskytovania daňového poradenstva.

Asistent daňového poradcu je fyzická osoba zapísaná do zoznamu asistentov daňových poradcov vedeného SKDP. SKDP zapíše do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti do zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto má spôsobilosť na právne úkony; je bezúhonný; má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania vydaný zahraničnou vysokou školou. Výnimku zo vzdelania môže udeliť SKDP fyzickej osobe, ktorá má vysokoškolské vzdelane iného zamerania alebo úplné stredné vzdelanie a má najmenej 5 rokov ekonomickej praxe; a má potvrdenie daňového poradcu o tom, že ho zamestná ako asistenta. O zapísaní do zoznamu asistentov daňových poradcov vydá SKDP potvrdenie.

Riešenie sporov

Ak SKDP nezapíše žiadateľa do zoznamu, rozhodnutie môže byť preskúmané a zrušené slovenskými súdmi v správnom súdnom konaní.

Akýkoľvek klient alebo iný daňový poradca sa môže sťažovať na výkon daňového poradenstva SKDP, najmä dozornej rade alebo disciplinárnej komisii. Takéto konanie je upravené disciplinárnym poriadkom SKDP. Konečné rozhodnutie SKDP môže byť preskúmané a zrušené slovenskými súdmi v správnom súdnom konaní.

Akékoľvek sťažnosti voči SKDP môžu byť adresované prezídiu SKDP, ktoré je najvyšším orgánom SKDP medzi valnými zhromaždeniami, alebo samotnému valnému zhromaždeniu.
Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá poskytuje daňové poradenstvo v Slovenskej republike bez príslušného osvedčenia, môže uložiť daňový úrad pokuty vo výške 6600 €, ak ide o fyzickú osobu alebo 33000 €, ak ide o právnickú osobu. 

 

Cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb daňového poradcu na území SR.

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/domov.

 

Príslušný orgán:

Slovenská komora daňových poradcov
Námestie SNP 7, P.O. Box 54
974 01 Banská Bystrica 
Tel. č.: 048/ 412 43 93
Tel. č./fax: 048/412 58 99
E-mail: TA.DPTA@DPTA.SQGLKAE2@, TA.DPTA@DPTA.TG34FZSK@

 

 

 

 


 

Dôležité oznamy