Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Letecké práce

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti letecké práce

Na získanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je potrebné splniť podmienku:

 • príslušnej kvalifikácie a odbornej praxi.

Príslušnou kvalifikáciu a odbornou praxou sa rozumie:

 1. u osoby zodpovednej za letovú prevádzku:
  - vysokoškolské vzdelanie príslušného alebo technického smeru a odborná prax 3 roky v letectve, alebo
  - vysokoškolské vzdelanie ľubovoľného smeru a odborná prax 6 rokov v leteckej prevádzke, alebo
  - stredoškolské vzdelanie dopravného smeru a odborná prax 6 rokov v leteckej prevádzke, alebo
  - stredoškolské vzdelanie ľubovoľného  smeru a odborná prax 9 rokov v leteckej prevádzke, alebo
  - minimálne stredoškolské vzdelanie a preukaz obchodného pilota, alebo dopravného pilota a odborná prax minimálne 3 roky.
 2. u osoby zodpovednej za systém údržby
  - vysokoškolské vzdelanie technického smeru a odborná prax v oblasti údržby lietadiel minimálne 3 roky, alebo
  - stredoškolské vzdelanie technického smeru a odborná prax v oblasti údržby lietadiel minimálne 6 rokov, alebo
  - minimálne stredoškolské vzdelanie a preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel a odbornú prax minimálne 3 roky ako držiteľ tohto preukazu spôsobilosti.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti letecké práce

Letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne. Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti letecké práce

Vydanie povolenia na letecké práce za úhradu a iné podnikanie v civilnom letectve

 1. prvé vydanie................................................................................................ 600 €  
 2. predĺženie platnosti...................................................................................... 360 €  
 3. zmena alebo doplnenie.................................................................................. 60 €

Poplatok je možné uhradiť:

 1. kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne,
 2. v hotovosti do pokladnice správneho orgánu,
 3. poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo
 4. prevodom z účtu v banke.

Pozn.: Žiadateľ má možnosť uhradiť správny poplatok hore uvedenými spôsobmi, avšak platby vykonané elektronicky prostredníctvom prevodu z účtu v banke sa považujú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. (Doklad o zaplatení nie je potrebné prikladať ako prílohu k elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia.)

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti letecké práce

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke  (informácie o elektronickom podaní)

alebo

priamo na príslušný orgán, ktorým je Dopravný úrad. Tlačivo žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác sa nachádza v predpise Dopravného úradu, ktorý je dostupný na stránke úradu.

Na získanie povolenia na vykonávanie leteckých prác je potrebné vyplniť žiadosť na vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a priložiť prílohy:

FO:

 1. menný zoznam letového a ostatného prevádzkového personálu podľa kategórií, údajoch o nalietaných hodinách a na akých typoch lietadiel,
 2. menný zoznam ostatného leteckého personálu s údajmi o spôsobilosti jednotlivých členov,
 3. schéma organizačného začlenenia výkonu leteckých prác v prevádzke žiadateľa,
 4. systém riadenia kvality,
 5. organizácia riadenia údržby,
 6. program údržby a spoľahlivosti lietadla,
 7. denník údržby lietadiel,
 8. technická špecifikácia zmlúv o údržbe (ak boli uzavreté),
 9. kópie osvedčení letovej spôsobilosti lietadla,
 10. kópia dokladu alebo výpis z dokladu preukazujúci spôsob nadobudnutia lietadiel na vykonávanie leteckých prác,
 11. zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla;

PO:

 1. overené kópie dokladov o právnej forme a súvisiace doklady, 
 2. doklad alebo overená fotokópia príslušných dokumentov PO akými sú výpis z obchodného registra, stanovy, štatút, organizačný poriadok a pod.,  
 3. doklady alebo overené fotokópie o organizačnej štruktúre organizácie,    
 4. menný zoznam letového a ostatného prevádzkového personálu podľa kategórií, údajoch o nalietaných hodinách a na akých typoch lietadiel,
 5. menný zoznam ostatného leteckého personálu s údajmi o spôsobilosti jednotlivých členov,
 6. schéma organizačného začlenenia výkonu leteckých prác v prevádzke žiadateľa,
 7. systém riadenia kvality,
 8. organizácia riadenia údržby,
 9. program údržby a spoľahlivosti lietadla,
 10. denník údržby lietadiel,
 11. technická špecifikácia zmlúv o údržbe (ak boli uzavreté),
 12. kópie osvedčení letovej spôsobilosti lietadla,
 13. kópia dokladu alebo výpis z dokladu preukazujúci spôsob nadobudnutia lietadiel na vykonávanie leteckých prác,
 14. zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla.     
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady č. 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov 

Príslušný orgán:

Letecký  úrad Slovenskej republiky
Letisko M. R. Štefánika
823 05 BRATISLAVA
Tel. č.: +421 2 43 42 32 10
Tel. č.: +421 2 43 63 85 86
Fax: +421 2 43 42 44 86
Email: TA.SSQ@TLYRQ@
Web: http://www.caa.sk/kontakt.htm
Web na registráciu: www.lps.sk


 

Dôležité oznamy