Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Patentový zástupca

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti patentového zástupcu

Záujemca o získanie oprávnenia na výkon činnosti patentového zástupcu:

 1. musí byť spôsobilý na právne úkony, 
 2. musí byť bezúhonný,
 3. musí mať vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo mať uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
 4. musí mať najmenej trojročnú odbornú prax ako asistent patentového zástupcu alebo najmenej štvorročnú prax v oblasti priemyselných práv,
 5. nesmie mať právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu alebo sa naňho hľadí, ako by mu nebolo takéto disciplinárne opatrenie uložené,
 6. nesmie byť vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodov právoplatného konkurzu voči nemu alebo voči právnickej osobe poskytujúcej služby patentového zástupcu, ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, alebo z dôvodov zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak od vyčiarknutia neuplynulo päť rokov,
 7. musí úspešne zložiť odbornú skúšku patentového zástupcu,
 8. musí oznámiť Slovenskej komore patentových zástupcov (ďalej len „komora“) adresu svojho sídla v Slovenskej republike, a ak nemá, je povinný uviesť adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a musí sa preukázať platnou individuálnou poistnou zmluvou o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti patentového zástupcu, 
 9. musí zložiť do rúk predsedu komory sľub.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

Sľub patentového zástupcu znie: „Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem zachovávať Ústavu Slovenskej republiky, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a stavovské predpisy, svedomito plniť povinnosti patentového zástupcu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom tejto činnosti.“

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s výkonom činnosti patentového zástupcu.

Odbornou skúškou patentového zástupcu sa overuje úroveň teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných na výkon povolania patentového zástupcu, znalosť právnych predpisov a medzinárodných zmlúv platných na území Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany priemyselného vlastníctva a schopnosť ich využitia v praxi. Odbornú skúšku možno vykonať len ako skúšku súbornú z ucelenej oblasti ochrany práv k výsledkom technickej tvorivej činnosti a ochrany práv na označenie. Odborná skúška sa vykonáva na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (adresa: ul. Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4; tel. č.: 048 4300 111; web: http://www.upv.sk/ ) pred skúšobnou komisiou; odborná skúška má písomnú a ústnu časť.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti patentového zástupcu

Členstvo v Slovenskej komore patentových zástupcov pre výkon tohto povolania v SR je povinné.

Ak patentový zástupca Európskeho spoločenstva chce vykonávať činnosť patentového zástupcu v Slovenskej republike, musí absolvovať skúšku spôsobilosti na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Skúška spôsobilosti je zameraná na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva o právnom poriadku Slovenskej republiky, medzinárodných zmluvách platných na území Slovenskej republiky týkajúcich sa ochrany priemyselného vlastníctva a stavovských predpisoch. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku.

Patentový zástupca Európskeho spoločenstva (ďalej len „patentový zástupca ES“) je patentový zástupca, ktorý je občanom členského štátu Európskeho spoločenstva, a ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu samostatne a bez obmedzenia v štáte registrácie. Patentový zástupca ES je hosťujúci patentový zástupca a usadený patentový zástupca.

Hosťujúci patentový zástupca je patentový zástupca ES, ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na území Slovenskej republiky príležitostne.

Usadený patentový zástupca je patentový zástupca ES, ktorý je oprávnený poskytovať služby patentového zástupcu na území Slovenskej republiky sústavne.

Patentový zástupca ES môže poskytovať služby patentového zástupcu samostatne alebo v zahraničnej spoločnosti patentových zástupcov. Zahraničná spoločnosť patentových zástupcov je zahraničná právnická osoba,

 1. ktorá je oprávnená poskytovať služby patentových zástupcov v členskom štáte,
 2. ktorej spoločníkmi sú len patentoví zástupcovia alebo usadení patentoví zástupcovia a
 3. ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní služieb patentových zástupcov.

Patentový zástupca ES nemôže žiadať o zápis do komory cez JKM, ale musí túto žiadosť smerovať priamo na komoru.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti patentového zástupcu

Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu..................................................49,50 €

Poplatok je možné uhradiť:

 1. prostredníctvom E-kolku (kiosk, Slovenská pošta),
 2. v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni správneho orgánu,
 3. pri elektronických podaniach prevodom z účtu v banke.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).

Pozn.: Žiadateľ má možnosť uhradiť správny poplatok hore uvedenými spôsobmi, avšak platby vykonané elektronicky prostredníctvom prevodu z účtu v banke sa považujú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. (Doklad o zaplatení nie je potrebné prikladať ako prílohu k elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia.)

Poplatok za zapísanie do zoznamu patentových zástupcov komorou..................................100 €
Poplatok za zapísanie do zoznamu spoločností patentových zástupcov komorou.................200 €

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti patentového zástupcu

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektornickom podaní),

alebo

priamo príslušnému orgánu, ktorým je komora. Pre podanie žiadosti neexistuje jednotný formulár - každý žiadateľ predkladá komore vlastnú žiadosť o zápis.

K žiadosti o zápis do zoznamu komory je potrebné priložiť nasledovné prílohy a zložiť sľub do rúk predsedu komory:

 1. doklad preukazujúci spôsobilosť na právne úkony,
 2. výpis s registra trestov (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM),
 3. doklad o vzdelaní,
 4. doklad o najmenej trojročnej odbornej praxi ako asistent patentového zástupcu alebo najmenej štvorročnej praxi v oblasti priemyselných práv,
 5. doklad o odbornej skúške patentového zástupcu,
 6. doklad o adrese sídla, ak ho nemá na území Slovenskej republiky, tak doklad o adrese pre doručovanie v Slovenskej republike,
 7. platná poistná zmluva o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti patentového zástupcu.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.
 • Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 27. októbra 2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/domov.

 

Príslušný orgán:

Slovenská komora patentových zástupcov
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Tel. č.: 02/53 41 80 92
Fax: 02/53 41 80 92
E-mail: TA.KY3FLQG4@AEY3LFKKSK3YKSDTS1FRA@
Web: www.patentattorneys.sk

 

 

Dôležité oznamy