Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Tlmočník a prekladateľ

Vykonávanie tejto činnosti je inou zárobkovou činnosťou podľa osobitných predpisov.

Okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. 

JKM v rámci svojich kompetencií po prijatí žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak tak vyžaduje osobitný predpis:

  • priradí podnikateľovi IČO, 
  • zabezpečí bezplatne výpis z registra trestov,
  • zabezpečí vybratie správneho/súdneho poplatok (služby JKM sú poskytované bezplatne, JKM vyberá len tie poplatky, ktoré sú určené osobitnými predpismi ako úhrada za vznik oprávnenia na podnikanie a zároveň sú príjmom štátneho rozpočtu).

Po vykonaní týchto úkonov odošle JKM žiadosť príslušnému orgánu. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia. Príslušný orgán následne informuje o udelení/neudelení oprávnenia na podnikanie aj JKM.

JKM po prijatí informácie o tom, že oprávnenie na podnikanie bolo udelené:

  • za fyzickú osobu – podnikateľa vykoná registračnú povinnosť u správcu dane (zašle prihlášku na registráciu daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby), v príslušnej zdravotnej poisťovni (zašle prihlášku na verejné povinné zdravotné poistenie).
  • na požiadanie právnickej osoby vykoná za právnickú osobu registračnú povinnosť u správcu dane (zašle prihlášku na registrácii daňovníka k dani z príjmu právnickej osoby); na požiadanie založenej právnickej osoby a zahraničnej právnickej osoby zašle príslušnému registrovému súdu údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra.

Všetky potrebné informácie o podmienkach prístupu k povolaniu tlmočník a prekladateľ nájdete na stránke príslušného správneho orgánu, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti SR.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti tlmočníka a prekladateľa

Žiadosť o vznik oprávnenia na vykonávanie činnosti tlmočníka a prekladateľa je možné podať elektronicky prostredníctvom elektronického formuláru JKM na tejto linke (informácie o elektronickom podaní)

alebo

priamo na príslušnom orgáne, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti SR (v prípade zaslania žiadosti priamo Ministerstvu spravodlivosti SR, JKM nie je oprávnené poskytnúť svoje služby). 

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

  • Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov
  • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Príslušný orgán:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Tel. č.: 02/ 593 53 111
Web: http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx

Dôležité oznamy