Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Autorizovaný architekt (hosťujúci) a autorizovaný krajinný architekt (hosťujúci)

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti architekta

Slovenská komora architektov (ďalej len „komora“) zapíše do registra hosťujúcich architektov a do registra hosťujúcich krajinných architektov

 1. pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
  1. je občanom členského štátu (členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia),
  2. je bezúhonný,
  3. má doklad o vzdelaní, ktoré spĺňa minimálne požiadavky,
  4. je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť doklad o tom, že vykonával počas predchádzajúcich desiatich rokov najmenej dva roky činnosti, ktoré sú obsahom regulovaného povolania (povolanie architekt, krajinný architekt),
  5. je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
 2. pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, toho, kto preukáže, že je
  1. je bezúhonný,
  2. je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky.

Hosťovanie je dočasný výkon architekta v Slovenskej republike usadeného v domovskom členskom štáte na základe zapísania do registra hosťujúcich architektov. Registrácia platí jeden rok s možnosťou predlžovania vždy o jeden rok.

Bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený.

Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní; notárske alebo iné úradné osvedčenie fotokópie dokladu o vzdelaní možno nahradiť osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu. Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania, k žiadosti musí byť priložené osvedčenie vzdelávacieho zariadenia, ktoré vydalo doklad o vzdelaní. Prílohou osvedčenia je obsah študijného odboru alebo odbornej prípravy a potvrdenie o absolvovaných skúškach. Ak ide o doklad alebo štúdium v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je obsah študijného odboru v českom jazyku.

Minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie sú splnené, ak odborná príprava

 1. trvala najmenej štyri roky denného štúdia alebo šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej tri roky vo forme denného štúdia druhého stupňa na univerzite alebo v porovnateľnom vzdelávacom zariadení a tvorila ju v zásadnej časti architektúra,
 2. udržiavala rovnováhu medzi teoretickými a praktickými hľadiskami počas jej celého trvania,
 3. viedla k úspešnému zloženiu štátnej záverečnej skúšky na univerzitnej úrovni a
 4. zaručila získanie:
  1. schopností vytvárať architektonické návrhy, ktoré uspokojujú aj estetické, aj technické požiadavky,
  2. vedomostí o histórii a teórii architektúry a príbuzných umení, o technológiách a humanitných vedách,
  3. vedomostí o výtvarnom umení ako vplyve na kvalitu architektonického návrhu,
  4. vedomostí o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach v procese územného plánovania,
  5. schopností chápať vzťah medzi ľuďmi a budovami a medzi budovami a ich prostredím a potreby dávať do vzťahu budovy a priestory medzi nimi s ľudskými potrebami a rozsahom,
  6. schopností chápať povolanie a úlohu architekta v spoločnosti, najmä pri príprave dokumentácií, ktoré berú do úvahy sociálne faktory,
  7. schopností pochopiť metódy prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie,
  8. schopností pochopiť konštrukčné projektovanie, konštrukčné a technické problémy spojené so stavebným projektom,
  9. vedomostí o fyzikálnych problémoch, technológiách a funkcii stavieb, aby boli zabezpečené komfortnými vnútornými podmienkami a klimatickou ochranou,
  10. zručnosti projektovania, aby sa splnili požiadavky užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na stavby,
  11. vedomostí o priemysle, organizáciách a o predpisoch a procedúrach spojených so zavádzaním konceptov projektov do stavieb a s integrovaním plánov do všeobecného plánovania.

Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa vyžaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom architekta, krajinného architekta alebo v rámci ich ateliéru alebo kancelárie. Odborná prax sa preukazuje knižkou odbornej praxe.

Komora nezapíše do registra hosťujúcich architektov a do registra hosťujúcich krajinných architektov toho, kto síce spĺňa hore uvedené podmienky, ale o kom zistí, že je v členskom štáte

 1. trestne alebo disciplinárne stíhaný, 
 2. v konkurze,
 3. vo väzbe.

Ak povolanie architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, komora je oprávnená uplatniť kompenzačné opatrenie; to neplatí, ak žiadateľ podľa osvedčenia regulačného orgánu domovského členského štátu vykonával povolanie architekta v domovskom členskom štáte viac ako sedem rokov pred dňom podania žiadosti.

Ak povolanie krajinného architekta nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, komora uplatní kompenzačné opatrenie.

Kompenzačným opatrením je preskúšanie, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Spôsob kompenzačného opatrenia si môže vybrať uchádzač. Preskúšanie sa vykonáva pred skúšobným senátom. Obsahom preskúšania sú rozdiely zistené porovnaním odbornej prípravy s minimálnymi požiadavkami na architektonické vzdelanie. Ak uchádzač v domovskom členskom štáte na účely prístupu k povolaniu nevykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti, obsahom preskúšania je písomná časť autorizačnej skúšky. Písomná časť sa vykonáva formou testu. Obsahom testu je preverenie vedomostí uchádzača z právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na vykonávanie povolania. Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe pod dohľadom v trvaní troch rokov. Ak uchádzač na účely prístupu k povolaniu v domovskom členskom štáte vykonal odbornú prax pod dohľadom v kratšom čase ako tri roky, na účely adaptačného obdobia sa vyžaduje odborná prax len v trvaní rozdielu do troch rokov.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti architekta

V rámci regulovaného povolania architekt, krajinný architekt existuje autorizovaný architekt a autorizovaný krajinný architekt, ktorý sa zapisujú do zoznamu autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov. Žiadosť o zápis do týchto zoznamov však nie je možné podať cez JKM, musí byť podaná priamo na komoru.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti architekta

Poplatok za zapísanie do registra.............................................................85 €

Pozn.: Úhrady sa nevyberajú pri podaní žiadosti, ale až v deň zapísania do registra; sú príjmom komory.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti architekta

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní),

alebo

priamo na príslušný orgán, ktorým je komora. Žiadosť o registráciu hosťujúceho architekta a hosťujúceho krajinného architekta nájdete na stránke komory.

Žiadateľ k žiadosti o zápis do registra hosťujúcich architektov a do registra hosťujúcich krajinných architektov pripojí

 1. doklad totožnosti (identifikačná karta alebo pas),
 2. výpis zo slovenského registra trestov (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM) a potvrdenie komory alebo iného registračného orgánu o tom, že sa proti nemu nevedie trestné ani disciplinárne konanie, a že nezbankrotoval,
 3. doklad o architektonickom vzdelaní,
 4. osvedčenie príslušného orgánu domovského členského štátu, že žiadateľ je architektom, ktorý získal kvalifikáciu splnením požiadaviek smernice 2005/36/ES a v čase podania žiadosti je oprávnený vykonávať povolanie architekta najmenej dva roky, nie je disciplinárne stíhaný a nie je v úpadku, 
 5. doklad o uzavretom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, ktoré je platné pre územie Slovenskej republiky.

Pri opakovanom zapísaní do registra postačuje len výpis zo slovenského registra trestov a doklad o platnom poistení.

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Príslušný orgán:

Slovenská komora architektov
Panská ulica 15
811 01 Bratislava
Tel. č.: +421 2 5443 1080, +421 2 5443 1254
Fax: +421 2 5443 0863
Email: TA.UQLS4FT@UQLS4FT@
Web: http://new.komarch.sk/

 

 

 

 

Dôležité oznamy