Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Tepelná energetika

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti podnikania v tepelnej energetike

Na získanie povolenia podnikať v tepelnej energetike, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu v sieťových odvetviach (ďalej len „úrad“), fyzická osoba musí splniť podmienku:

 1. plnej spôsobilosti na právne úkony,
 2. bezúhonnosti,
 3. odbornej spôsobilosti.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)
Za bezúhonnú osobu sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodárskej povahy, trestný čin proti majetku alebo za iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania podľa tohto zákona, alebo ak sa naňho hľadí, akoby nebol odsúdený.

Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky. Podmienka vzdelania a praxe je splnená, ak fyzická osoba:

 1. ukončila stredné odborné vzdelanie technického zamerania a vykonala sedemročnú odbornú prax v oblasti výroby a rozvodu tepla, alebo
 2. ukončila úplné stredné odborné vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania a vykonala šesťročnú odbornú prax v oblasti výroby a rozvodu tepla, alebo
 3. ukončila úplné stredné odborné vzdelanie s pomaturitným štúdiom technického alebo ekonomického zamerania a vykonala päťročnú odbornú prax v oblasti výroby a rozvodu tepla, alebo
 4. ukončila vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a vykonala štvorročnú odbornú prax v oblasti výroby a rozvodu tepla, alebo
 5. ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania a vykonala trojročnú odbornú prax v oblasti výroby a rozvodu tepla.

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Podnikať v tepelnej energetike môže aj právnická osoba. Hore uvedené podmienky musí spĺňať štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu so žiadateľom o povolenie alebo s držiteľom povolenia, v ktorom je upravená jeho osobná zodpovednosť za odborné vykonávanie povolenej činnosti voči žiadateľovi o povolenie alebo držiteľovi povolenia. Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jednu fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu. Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti podnikania v tepelnej energetike

Predmetom podnikania v tepelnej energetike je výroba tepla, výroba a rozvod tepla alebo rozvod tepla. Predmetom podnikania v tepelnej energetike nie je výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre vlastné využitie; výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla vykonávané právnickými osobami, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu.

Výrobou tepla sa rozumie: fyzikálne a chemické procesy v zariadeniach na výrobu tepla, ktorých výsledkom je získanie tepla na účel jeho predaja na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo na iné tepelnoenergetické využitie.

Rozvodom tepla  sa rozumie: distribúcia tepla (preprava tepla verejným rozvodom k odberateľovi) a dodávka tepla (predaj tepla na vykurovanie, predaj tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, predaj tepla v teplej úžitkovej vode alebo predaj tepla na iné využitie) odberateľovi.
Teplom sa rozumie: v teplej úžitkovej vode spotrebované teplo na prípravu teplej úžitkovej vody vmieste jej prípravy.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti podnikania v tepelnej energetike

Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike na výrobu tepla:

 1. do 5 MWt......................................................................................................450 €
 2. nad 5 MWt....................................................................................................2000 €

Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike za rozvod tepla:

 1. do 50 odberných zariadení a miest........................................................................2000 €
 2. nad 50 do 100 odberných zariadení a miest............................................................4500 €
 3. nad 100 odberných zariadení a miest.....................................................................8000 €

Poplatok je možné uhradiť:

 1. kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne,
 2. v hotovosti do pokladnice správneho orgánu,
 3. prevodom z účtu v banke.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však znížená o 70 €). Znížená sadzba poplatkov sa uplatní, ak sú prílohy k žiadosti v elektronickej podobe.
Pozn.: Žiadateľ má možnosť uhradiť správny poplatok hore uvedenými spôsobmi, avšak platby vykonané elektronicky prostredníctvom prevodu z účtu v banke sa považujú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. (Doklad o zaplatení nie je potrebné prikladať ako prílohu k elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia.)

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti podnikania v tepelnej energetike

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní)

alebo

priamo na príslušnom orgáne, ktorým je úrad. Vzor žiadosti o vydanie povolenia ustanovuje vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 212/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia.

K žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

FO:

 1. doklad o trvalom pobyte alebo o pobyte na území Slovenskej republiky, ak je podnikateľom v oblasti tepelnej energetiky zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 2. výpis zo živnostenského alebo iného registra, v ktorom je fyzická osoba vedená ako podnikateľ,
 3. výpis z registra trestov žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM),
 4. osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby alebo jej zodpovedného zástupcu,
 5. záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, ak je koncepcia rozvoja obce súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce,
 6. návrh na vymedzené územie,
 7. u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,
 8. u pripravovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti.

PO:

 1. výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace; právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, doklad o zápise do štatistického registra,
 2. výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM); ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad alebo osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov,
 3. doklad o uznaní odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu, ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná osoba, a výpis z obchodného registra jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky, ak žiadateľom je zahraničná osoba,
 4. osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu,
 5. záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, ak je koncepcia rozvoja obce súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce,
 6. dvojmo mapu vymedzeného územia s vyznačením zariadení na výrobu a rozvod tepla,
 7. u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,
 8. u pripravovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 212/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia
 • Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/domov.

Príslušný orgán:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
P.O.BOX 12
820 07 Bratislava 27
Tel. č.: +421-2-581 004 11
Fax: +421-2-581 004 79,74
Email: TA.1FI.FALH@FALH@
Web: www.urso.gov.sk

Dôležité oznamy