Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2022, štvrtok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Geologické práce

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie.

Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky na získanie oprávnenia na výkon činnosti geologické práce

Na získanie geologického oprávnenia je potrebné splniť podmienku:

 1. bezúhonnosti a 
 2. odbornej spôsobilosti.

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.
Odbornú spôsobilosť spĺňa fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore, a ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v príslušnom odbore. Odbornú spôsobilosť overuje Ministerstvo životného prostredia SR skúškou.

Odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác musí splniť fyzická osoba, ktorá

 1. je zhotoviteľom geologických prác alebo jeho zástupcom,
 2. je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologických prác,
 3. riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu.

Odborná spôsobilosť sa nevyžaduje na vykonávanie týchto geologických prác: technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce a technické práce, najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim. Na vykonávanie týchto geologických prác musí mať zhotoviteľ geologických prác najmenej tri roky odbornej praxe. Odborná prax sa preukazuje predložením geologickej dokumentácie.

Doplňujúce informácie k podnikaniu podľa osobitných predpisov

Geologické práce, na ktoré sa vydáva geologické oprávnenie:
- geologický výskum,
- ložiskový geologický prieskum,
- hydrogeologický prieskum,
- inžinierskogeologický prieskum,
- geologický prieskum životného prostredia,
- geochemické práce,
- geofyzikálne práce,
- monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
- sanácia geologického prostredia,
- sanácia environmentálnej záťaže,
- technologické práce,
- laboratórne práce,
- terénne meračské práce,
- technické práce ( najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a k prístupových ciest k nim).
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt v členskom štáte (členský štát Európskej únie alebo štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore) a na území Slovenskej republiky bude dočasne alebo príležitostne (za dočasné alebo príležitostné vykonávanie geologických prác sa považuje vykonávanie týchto prác, ktoré trvajú maximálne šesť mesiacov v dvanásťmesačnom období a počet vykonaných geologických úloh nepresiahne tri geologické úlohy) vykonávať geologické práce a preukáže, že:

 1. je občanom členského štátu a
 2. je oprávnená vykonávať geologické práce podľa právnych predpisov iného členského štátu.

Poplatky za vydanie oprávnenia

Vydanie geologického oprávnenia.........................................................................................50 €

Poplatok je možné uhradiť:

 1. kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne,
 2. v hotovosti do pokladnice správneho orgánu,
 3. poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo
 4. prevodom z účtu v banke.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však znížená o 70 €). Znížená sadzba poplatkov sa uplatní, ak sú prílohy k žiadosti v elektronickej podobe.

Pozn.: Žiadateľ má možnosť uhradiť správny poplatok hore uvedenými spôsobmi, avšak platby vykonané elektronicky prostredníctvom prevodu z účtu v banke sa považujú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. (Doklad o zaplatení nie je potrebné prikladať ako prílohu k elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia.)

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti geologické práce

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke  (informácie o elektronickom podaní)

alebo

priamo príslušnému orgánu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR. Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia sa nachádza na stránke ministerstva.

K žiadosti o vydanie geologického oprávnenia je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

FO:

 1. výpis z registra trestov žiadateľa a zástupcu FO, ak je ustanovený (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM), 
 2. údaje zástupcu FO o pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi,

PO:

 1. výpis z registra trestov zástupcu PO (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM),
 2. údaje zástupcu PO o pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi
 3. originál výpisu z obchodného registru SR alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ak sa jedná o PO (zapísať sa do obchodného registra SR je možné prostredníctvom on-line formulárov na stránke,
 4. originál zmluvy o založení spoločnosti alebo jej úradne osvedčenú kópiu (ak spoločnosť ešte nie je  zapísaná v obchodnom registri SR).

Pozn.: Zahraničný poskytovateľ prikladá neoverené preklady dokladov o odbornej spôsobilosti do štátneho jazyka, ak ich zahraničný poskytovateľ má. Pred vydaním geologického oprávnenia zahraničný poskytovateľ (alebo zástupca zahraničného poskytovateľa) vykoná písomnú časť skúšky odbornej spôsobilosti, ktorou sa overuje znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce (skúška sa skladá v štátnom jazyku).

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Príslušný orgán:

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Tel. č.: 02/59561111 (spojovateľka)
02/59562284 (podateľňa)
Email: TA.1FI.FLG13Y@S3RYKSPFD@
Web: http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/

 

Dôležité oznamy