Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Autorizovaný stavebný inžinier (hosťujúci)

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti hosťujúceho stavebného inžiniera

Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej len „komora“) zapíše do registra hosťujúcich stavebných inžinierov

 1. pri prvom hosťovaní toho, kto preukáže, že
  1. je občanom členského štátu (členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia),
  2. je bezúhonný,
  3. má doklad o vzdelaní,
  4. je oprávnený v domovskom členskom štáte vykonávať regulované povolanie; inak je povinný predložiť doklad o tom, že vykonával počas predchádzajúcich desiatich rokov najmenej dva roky činnosti, ktoré sú obsahom regulovaného povolania (povolanie stavebný inžinier),
  5. je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,
 2. pri predĺžení času hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, ak od predchádzajúceho hosťovania neuplynuli viac ako dva roky, toho, kto preukáže, že je
  1. je bezúhonný,
  2. je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky.

Hosťovanie je dočasný výkon stavebného inžiniera v Slovenskej republike usadeného v domovskom členskom štáte na základe zapísania do registra hosťujúcich stavebných inžinierov.

Bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený.

Žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní priloží k žiadosti o uznanie originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní; notárske alebo iné úradné osvedčenie fotokópie dokladu o vzdelaní možno nahradiť osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu. Ak je potrebné zároveň s dokladom o vzdelaní preskúmať splnenie požiadaviek na obsah vzdelávania, k žiadosti musí byť priložené osvedčenie vzdelávacieho zariadenia, ktoré vydalo doklad o vzdelaní. Prílohou osvedčenia je obsah študijného odboru alebo odbornej prípravy a potvrdenie o absolvovaných skúškach. Ak ide o doklad alebo štúdium v cudzine, priloží sa aj preklad do štátneho jazyka; to neplatí, ak je obsah študijného odboru v českom jazyku.

Na účely uznania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov sa vyžaduje doklad o vzdelaní získaný v členskom štáte na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa stavebného, elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania.

Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa vyžaduje odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom inžiniera alebo v rámci jeho ateliéru alebo kancelárie. Odborná prax sa preukazuje knižkou odbornej praxe.

Komora nezapíše do registra hosťujúcich stavebných inžinierov toho, kto síce spĺňa hore uvedené podmienky, ale o kom zistí, že je v členskom štáte

 1. trestne alebo disciplinárne stíhaný, 
 2. v konkurze,
 3. vo väzbe.

Ak povolanie stavebného inžiniera nie je v domovskom členskom štáte regulované, alebo je regulované, ale na výkon povolania sa nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax alebo autorizačná alebo inak označená skúška spôsobilosti, komora uplatní kompenzačné opatrenie.

Od kompenzačného opatrenia komora upustí, ak existuje spoločná platforma, ktorú tvorí sústava kritérií posudzovania odbornej kvalifikácie, ktorá kompenzuje podstatné rozdiely v trvaní a v obsahu odbornej prípravy krajinných architektov a stavebných inžinierov podľa stavu v najmenej dvoch tretinách členských štátov vrátane tých, v ktorých sú tieto povolania regulované.
Kompenzačným opatrením je preskúšanie, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Spôsob kompenzačného opatrenia si môže vybrať uchádzač. Preskúšanie sa vykonáva pred skúšobným senátom. Ak uchádzač v domovskom členskom štáte na účely prístupu k povolaniu nevykonal autorizačnú alebo inak označenú skúšku spôsobilosti, obsahom preskúšania je písomná časť autorizačnej skúšky. Písomná časť sa vykonáva formou testu. Obsahom testu je preverenie vedomostí uchádzača z právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa na vykonávanie povolania. Adaptačným obdobím je vykonanie odbornej praxe pod dohľadom v trvaní troch rokov. Ak uchádzač na účely prístupu k povolaniu v domovskom členskom štáte vykonal odbornú prax pod dohľadom v kratšom čase ako tri roky, na účely adaptačného obdobia sa vyžaduje odborná prax len v trvaní rozdielu do troch rokov.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti hosťujúceho stavebného inžiniera

Inžinier môže byť autorizovaný na poskytovanie

 1. komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva alebo 
 2. služieb v niektorej z týchto kategórií:
  1. inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
  2. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
  3. inžinier pre statiku stavieb,
  4. inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

V rámci regulovaného povolania stavebný inžinier existuje autorizovaný stavebný inžinier - usadený, ktorý sa zapisuje do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov. Žiadosť o zápis do tohto zoznamu však nie je možné podať cez JKM, musí byť podaná priamo na komoru.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti hosťujúceho stavebného inžiniera

Manipulačný poplatok za zapísanie do registra........................................................120 €

Pozn.: Manipulačný poplatok sa hradí až pri prevzatí registračného osvedčenia; je príjmom komory.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti hosťujúceho stavebného inžiniera

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (viac informácií o elektronickom podaní),

alebo

priamo na príslušný orgán, ktorým je komora. Žiadosť o zápis do registra hosťujúcich stavebných inžinierov sa nachádza na stránke komory.

Žiadateľ k žiadosti o zápis do registra stavebných inžinierov pripojí

 1. doklad totožnosti (identifikačná karta alebo pas),
 2. výpis zo slovenského registra trestov (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM) a potvrdenie komory alebo iného registračného orgánu o tom, že sa proti nemu nevedie trestné ani disciplinárne konanie, a že nezbankrotoval,
 3. overený doklad o vzdelaní získaný v domovskom štáte, v prípade potreby musí byť doložený rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o uznaní vzdelania,
 4. potvrdenie domovského regulačného orgánu, že je autorizovaný na základe uznaného vzdelania a odbornej praxe,
 5. prehľad projektových prác počas min. 3-ročnej odbornej praxe, 
 6. doklad o uzavretom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, ktoré je platné pre územie Slovenskej republiky.

Pri opakovanom zapísaní do registra postačuje len výpis zo slovenského registra trestov a doklad o platnom poistení.

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Príslušný orgán:

Slovenská komora stavebných inžinierov
ul. Mýtna 29
P. O. Box 10
810 05 Bratislava
Tel. č.: +421 2 5249 5042
Fax: +421 2 5244 4093
Email: TA.GATA@GATA@
Web: www.sksi.sk

 

 

 

 

 

Dôležité oznamy