Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Banská činnosť

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon banskej činnosti

Banské oprávnenie možno vydať fyzickej osobe, ak

 1. je spôsobilá na právne úkony,
 2. je bezúhonná,
 3. preukáže odbornú spôsobilosť zodpovedného vedúceho zamestnanca na požadovanú činnosť.

Ak sa banské oprávnenie vydáva právnickej osobe, musí požiadavky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňať ten, kto je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.

Banské oprávnenie možno vydať aj vtedy, ak požiadavku odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňa zodpovedný zástupca fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý s vykonávaním tejto funkcie vyjadril písomný súhlas, má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území Slovenskej republiky. Zodpovedný vedúci zamestnanec musí byť pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s držiteľom banského oprávnenia a musí byť zrejmé, akým spôsobom podľa vnútorných predpisov právnickej osoby alebo podľa zmluvy koná za právnickú osobu.

Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe. Slovenskou osobou je fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu, musí mať na území takého štátu sídlo alebo organizačnú zložku (ak nespĺňa túto podmienku, tak jej možno banské oprávnenie vydať vtedy, ak má podnik alebo organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky).

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca vydá obvodný banský úrad po úspešne vykonanej skúške. Ústnou skúškou pred komisiou sa preveruje odborná spôsobilosť zodpovedného vedúceho zamestnanca. Odbornou spôsobilosťou sa rozumie

 1. súhrn teoretických vedomostí, ako aj znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ upravujú najmä:
  1. ochranu a využívanie ložísk nerastov,
  2. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky, bezpečnosť technických zariadení a pracovné podmienky pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,
  3. požiarnu ochranu v podzemí,
  4. zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom,
  5. používanie výbušnín na trhacie a ohňostrojné práce,
 2. schopnosť uplatnenia znalosti a praktických skúseností v rozsahu potrebnom na odborný a bezpečný výkon práce.

Okrem preukázania odbornej spôsobilosti je potrebné mať požadovanú kvalifikáciu.

Vedúci bane určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti v bani, ktorá je vo výstavbe alebo sa v nej vykonáva dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov, zabezpečovanie alebo likvidácia banských diel, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.

Vedúci lomu určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom v lome, ktoré je vo výstavbe alebo sa v ňom vykonáva dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov, s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 ton vrátane zabezpečenia alebo likvidácie takéhoto lomu, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore; v lome s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore.

Vedúci pracovník určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, než je hore uvedená, musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.

Pracovník, ktorý projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo ktorý vypracúva plány, prípadne dokumentáciu týkajúcu sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (projektant), musí mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.

Vedúci útvaru, prípadne odborne spôsobilý pracovník, ktorého organizácia určí na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, a pracovník určený na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) musia mať vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej štyri roky praxe v príslušnom odbore.

Doplňujúce informácie k výkonu banskej činnosti

Banskou činnosťou, na ktorú je potrebné banské oprávnenie, sa rozumie

 1. otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
 2. zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
 3. úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
 4. zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až c),
 5. osobitné zásahy do zemskej kôry, 
 6. zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel, 
 7. sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

Činnosťou vykonávanou banským spôsobom, na ktorú je potrebné banské oprávnenie,  sa rozumie dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie nevyhradených nerastov.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon banskej činnosti

Vydanie banského oprávnenia....................................................................100 €
Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené  alebo odcudzené banské oprávnenie...........................................10 €
Vydanie výpisu z banského registra..............................................................5 €
Vykonanie zmeny údajov v banskom registri..................................................5 €

Poplatok je možné uhradiť

 1. e-kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne,
 2. v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni správneho orgánu,
 3. pri elektronických podaniach prevodom z účtu v banke.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však znížená o 50 €). Znížená sadzba poplatkov sa uplatní, ak sú prílohy k žiadosti v elektronickej podobe.

Pozn.: Žiadateľ má možnosť uhradiť správny poplatok hore uvedenými spôsobmi, avšak platby vykonané elektronicky prostredníctvom prevodu z účtu v banke sa považujú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. (Doklad o zaplatení nie je potrebné prikladať ako prílohu k elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia.)

Postup pre získanie oprávnenia na výkon banskej činnosti

Žiadosť o vznik oprávnenia na podnikanie

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní),

alebo

priamo na miestne príslušný orgán, ktorým je obvodný banský úrad. Žiadateľ predkladá vlastnú žiadosť, ktorá obsahuje údaje podľa § 4a ods. 4 (PO predkladá žiadosť podľa ods. 5) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

K žiadosti o vydanie banského oprávnenia je potrebné priložiť:

FO:

 1. osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca,
 2. súhlas zodpovedného vedúceho zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je sama fyzická osoba, 
 3. doklad potvrdzujúci, že zodpovedný vedúci je zamestnancom FO,
 4. výpis z registra trestov fyzickej osoby, u právnickej osoby výpis z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a výpis z registra trestov zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak bol ustanovený ako zodpovedný zástupca (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM).

PO:

 1. osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca
 2. písomný súhlas zodpovedného zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu PO, 
 3. doklad potvrdzujúci, že zodpovedný zamestnanec je zamestnancom PO,
 4. aktuálny výpis z obchodného registra PO.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: 
https://www.slov-lex.sk/domov

Príslušný orgán:

Ministerstvo hospodárstva SR (ústredný orgán štátnej banskej správy)
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel. č.: 02/ 4854 1111
Fax: 02 / 4333 7827
Web: www.economy.gov.sk

Hlavný banský úrad
Kammerhofská č. 25
969 50 Banská Štiavnica
Tel. č.: 045 / 6782 222
Fax: 045 / 6782 288
Email: TA.H2U@H2U@
Web: www.hbu.sk

Obvodné banské úrady

Kontakty na jednotlivé obvodné banské úrady: http://www.hbu.sk/sk/Identifikacia-organizacie/Kontakty/Obvodne-banske-urady.alej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité oznamy