Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Reštaurátor

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti reštaurátora

Reštaurátorom je ten, kto je zapísaný v zozname členov Komory reštaurátorov (ďalej len „komora“). Na zápis do zoznamu členov komory musí fyzická osoba spĺňať tieto podmienky:

 1. je štátnym občanom členského štátu (členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia),
 2. má úplnú spôsobilosť na právne úkony,
 3. je bezúhonný,
 4. má požadované vzdelanie a najmenej tri roky odbornej praxe,
 5. nebol v priebehu predchádzajúcich piatich rokov vyčiarknutý zo zoznamu členov komory,
 6. zložil špecializovanú reštaurátorskú skúšku,
 7. zložil do rúk predsedu komory sľub.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

Bezúhonným nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom reštaurátorských činností a jeho trest nebol zahladený.

Požadovaným vzdelaním sa rozumie vysokoškolské umelecké reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa zakončené úspešným zložením štátnej záverečnej skúšky vo vzdelávacom zariadení so sídlom v členskom štáte, ktoré trvalo najmenej päť rokov v dennom štúdiu alebo najmenej šesť rokov celkového štúdia, z toho najmenej štyri roky denného štúdia. Požiadavkám na reštaurátorské vzdelanie vyhovuje aj vysokoškolské umelecké reštaurátorské vzdelanie druhého stupňa získané vo vzdelávacom zariadení so sídlom v treťom štáte, ak vyhovuje požiadavkám prvej vety a uchádzač má tri roky odbornej praxe. Ak vzdelanie získané v treťom štáte nespĺňa požiadavky prvej vety, jeho uznanie v Slovenskej republike je možné na základe uplatnenia kompenzačného opatrenia.

Kompenzačným opatrením je zloženie diferenčnej skúšky, alebo vykonanie adaptačného obdobia. Uchádzač má právo vybrať si kompenzačné opatrenie. Diferenčná skúška je zameraná na preverenie spôsobilosti uchádzača vykonávať reštaurátorské činnosti. Adaptačné obdobie je vykonanie odbornej praxe v rozsahu najviac troch rokov.

Odbornou praxou je vykonávanie reštaurátorských činností po skončení vzdelávania pod dohľadom reštaurátora.

Účelom špecializovanej reštaurátorskej skúšky je preveriť, či uchádzač má potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať povolanie reštaurátora v príslušnej špecializácii. Na špecializovanú reštaurátorskú skúšku musí komora pripustiť každého uchádzača, ktorý písomne požiadal o vykonanie špecializovanej reštaurátorskej skúšky, spĺňa požadované podmienky a predložil potrebné doklady. Vykonanie špecializovanej reštaurátorskej skúšky komora umožní uchádzačovi do 12 mesiacov od doručenia jeho žiadosti. Miesto, dátum a čas konania skúšky, iné dôležité pokyny, ako i informácie o úhrade poplatku za vykonanie skúšky budú zverejnené na webovej stránke komory. Špecializovaná skúška pozostáva z písomného testu a ústneho pohovoru.

Sľub skladá v tomto znení: „Sľubujem na svoju občiansku česť a svoje svedomie, že pri výkone reštaurátorskej činnosti budem vždy zachovávať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a budem vždy konať v súlade s Etickým kódexom reštaurátora s vedomím, že reštaurovanie je predovšetkým služba umeniu, ktorá musí vždy prevládať nad hmotnými pohnútkami a zárobkovými záujmami. Budem presadzovať záujmy ochrany kultúrneho dedičstva a riadne plniť povinnosti člena Komory reštaurátorov.“

Komora môže zapísať do zoznamu členov komory a vydať osvedčenie aj tomu, kto nespĺňa požiadavku vzdelania, ak je potrebné reštaurovať dielo úžitkového umenia, na aké nie je v Slovenskej republike reštaurátor, alebo ak na reštaurovanie niektorého druhu diel úžitkového umenia neexistuje vzdelávacie zariadenie poskytujúce reštaurátorské vzdelanie. V oprávnení sa presne vymedzí rozsah reštaurovania, na ktoré sa oprávnenie vzťahuje, a čas jeho platnosti.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti reštaurátora

Reštaurátorskou činnosťou sa rozumie špecifická výtvarná činnosť, ktorá je súhrnnom vykonávaných prác na kultúrnych pamiatkach alebo zbierkových predmetoch, ktoré sú výtvarnými dielami maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia. Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej formy diela. Reštaurovanie zahŕňa najmä prieskum diela, jeho konzerváciu, interpretáciu estetickej hodnoty diela a dokumentáciu.

Reštaurátor môže vykonávať reštaurovanie sám vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo spoločne s inými reštaurátormi. Pri spoločnom vykonávaní reštaurovania môžu upraviť vzájomné vzťahy buď zmluvou o združení, alebo spoločenskou zmluvou o založení obchodnej spoločnosti. Na účely zapísania obchodnej spoločnosti do obchodného registra je podnikateľským oprávnením osvedčenie. Pri vykonávaní reštaurátorskej činnosti sa reštaurátor môže nechať zastúpiť iným reštaurátorom so súhlasom objednávateľa. Reštaurátor môže zveriť vykonanie čiastkových úkonov pri reštaurovaní iným odborne spôsobilým osobám. Objednávateľovi zodpovedá za škodu vo všetkých týchto prípadoch osobne reštaurátor.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti reštaurátora

Poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku........................................... 17 €
Poplatok za autorizačnú reštauratórsku skúšku............................................... 34 €
Poplatok za každú priznanú špecializáciu...................................................... 100 €
Poplatok za každú priznanú autorizovanú špecializáciu................................... 166 €
Základný zápisný príspevok reštaurátora do komory....................................... 600 €

Pozn.: Úhrady sú splatné v deň špecializovanej skúšky a v deň zloženia sľubu pri zapísaní do zoznamu členov komory.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti reštaurátora

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní):

alebo priamo na príslušný orgán, ktorým je komora. Žiadosť o zapísanie do zoznamu členov nájdete na stránke komory.

Na získanie osvedčenia o zápise do zoznamu členov komory je potrebné vyplniť žiadosť o zápis do zoznamu členov komory, priložiť potrebné prílohy a zložiť sľub do rúk predsedu komory. Prílohy, ktoré sa prikladajú k žiadosti, sú:

 1. doklad totožnosti, 
 2. výpis z registra trestov (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM),
 3. diplom spolu s vysvedčením o štátnej záverečnej skúške (overená kópia),
 4. autorizované originály potvrdení o vykonaní 3-ročnej odbornej praxe (ak odbornú prax musí dokazovať),
 5. osvedčenie o vykonaní špecializovanej skúšky.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/domov .

Príslušný orgán:

Komora reštaurátorov
Lermontovova 8
811 05 Bratislava
Tel. č./Fax: +421-2-5441-9811
Mobil: +421-911-881-105
Email: TA.FLHSKAYL@SLF4FT@
Web: http://www.restauro.sk/

Dôležité oznamy