Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Energetika

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti podnikania v energetike

Podmienkami na vydanie povolenia na podnikanie v energetike fyzickej osobe sú

 1. vek najmenej 21 rokov v čase podania žiadosti,
 2. úplná spôsobilosť na právne úkony,
 3. pobyt na území Slovenskej republiky, ak je podnikateľom v energetike zahraničná fyzická osoba, doklad o trvalom pobyte na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 4. bezúhonnosť,
 5. odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením (osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Ministerstvom hospodárstva SR),
 6. preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie,
 7. určenie zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, ak ju fyzická osoba nespĺňa.

Podmienkou na vydanie povolenia na podnikanie v energetike právnickej osobe je

 1. umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky právnickej osoby na vymedzenom území, 
 2. odborná spôsobilosť na vykonávanie požadovaných činností preukázaná osvedčením (vydaným Ministerstvom hospodárstva SR) a ukončené vysokoškolské vzdelanie (VŠ vzdelanie I. stupňa v technickom, ekonomickom alebo prírodovednom študijnom odbore) a (3 ročnú odbornú) prax člena štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, ktorá žiada o povolenie na výrobu elektriny z jadrového paliva,
 3. preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie, 
 4. určenie zodpovedného zástupcu,
 5. bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu.

Podmienkou na vydanie povolenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný preukázať potrebné technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktoré žiada povolenie; to sa nevyžaduje, ak ide o žiadateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, alebo ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu.

Žiadateľ o vydanie povolenia na prenos elektriny je povinný okrem splnenia hore uvedených podmienok preukázať aj technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území. Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu elektriny a distribúciu plynu je povinný v prípade nových distribučných sústav a sietí okrem splnenia hore uvedených podmienok preukázať aj osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)
Bezúhonnou osobou je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania v energetike.

Odbornú spôsobilosť na podnikanie v energetike preukazuje žiadateľ alebo zodpovedný zástupca žiadateľa osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania, odbornej praxe a úspešné vykonanie skúšky. Podmienka vzdelania a praxe je splnená, ak fyzická osoba:

 1. ukončila stredné odborné vzdelanie technického zamerania a vykonala sedemročnú odbornú prax v energetike, alebo
 2. ukončila úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania alebo ekonomického zamerania a vykonala šesťročnú odbornú prax v energetike, alebo
 3. ukončila úplné stredné odborné vzdelanie s pomaturitným štúdiom technického zamerania alebo ekonomického zamerania a vykonala päťročnú odbornú prax v energetike, alebo
 4. ukončila vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu 
 5. vykonala štvorročnú odbornú prax v energetike, alebo 
 6. ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v technickom študijnom odbore, v ekonomickom študijnom odbore, v prírodovednom študijnom odbore so zameraním na matematiku, fyziku alebo chémiu a vykonala trojročnú odbornú prax v energetike.

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej časti, ktoré sa vykonajú spravidla v jeden deň.
Technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktoré žiada fyzická osoba alebo právnická osoba povolenie na podnikanie v energetike okrem dodávky elektriny alebo dodávky plynu, sa preukazujú úradne osvedčenou kópiou dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k technologickej časti zariadenia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny alebo na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, alebo na prepravu pohonných látok alebo ropy, alebo na plnenie tlakových nádob, alebo na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka a vyznačia sa do mapy vymedzeného územia v dvoch vyhotoveniach.
Zodpovedným zástupcom je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti podľa tohto zákona. Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jedného držiteľa povolenia. Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu právnickej osoby.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti podnikania v energetike

Energetikou sa rozumie elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom, rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.
Podnikaním v energetike je

 1. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
 2. činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, 
 3. výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
 4. prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
 5. prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
 6. prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
 7. prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny a dodávka plynu pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby za nákupné ceny bez akéhokoľvek ďalšieho zvýšenia; cena za jednotku takto dodanej elektriny a plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom v súvislosti s dodávkou elektriny alebo dodávkou plynu, ak nejde o podnikanie. Na tieto osoby sa vzťahuje oznamovacia povinnosť vykonávania činnosti, ktorá nie je podnikaním v energetike.

Povolenie sa nevyžaduje na tieto činnosti (vyžaduje sa potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti):

 1. výroba a dodávka elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
 2. výroba a dodávka plynu z biomasy,
 3. výroba a dodávka plynu z bioplynu,
 4. predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
 5. preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
 6. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
 7. predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
 8. preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.

Na osoby, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie sa vzťahuje oznamovacia povinnosť o začatí každej činnosti, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok výkonu činnosti, ukončenie činnosti a každú zmenu vykonávania činnosti. Oznámenie obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby, vymedzenie činnosti, dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia vykonávania činnosti a opis, adresu, náklady na obstaranie a inštalovaný výkon zariadenia, na ktorom sa vykonávajú činnosti. Prílohou k oznámeniu je úradne osvedčená kópia dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu žiadateľa k energetickému zariadeniu na výrobu elektriny, zariadeniu na výrobu plynu alebo zariadeniu na prepravu ropy alebo skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách. Lehota na vydanie potvrdenia je 30 dní. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, ktoré vydá úrad, je dokladom o oprávnení podnikať. Za vydanie potvrdenia sa platí správny poplatok vo výške 100 €.

Podmienkou na vydanie povolenia na výrobu elektriny z jadrového paliva je súhlas Úradu jadrového dozoru SR.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti podnikania v energetike

Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike:

 1. na výrobu elektriny
  a) nad 1 do 5 MWe........................................................................200 €
  b) nad 5 do 50 MWe.....................................................................2000 €
  c) nad 50 MWe.............................................................................3500 €
 2. na výrobu plynu
  a) do 34 TJ/r................................................................................450 €
  b) nad 34 TJ/r.............................................................................2000 €
 3. na distribúciu elektriny, distribúciu plynu, rozvod tepla, alebo prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
  a) do 50 odberných zariadení a miest............................................2000 €
  b) nad 50 do 100 odberných zariadení a miest................................4500 €
  c) nad 100 odberných zariadení a miest.........................................8000 €
 4. na prenos elektriny alebo prepravu plynu.....................................20 000 €
 5. na uskladňovanie plynu................................................................4500 €
 6. na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy......................................8000 €
 7. na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob.................450 €
 8. na dodávku elektriny alebo dodávku plynu......................................2000 €

Poplatok je možné uhradiť:

 1. kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne,
 2. v hotovosti,
 3. platobnou kartou,
 4. poštovým poukazom alebo
 5. prevodom z účtu v banke alebo pobočky zahraničnej banky.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však znížená o 70 €). Znížená sadzba poplatkov sa uplatní, ak sú prílohy k žiadosti v elektronickej podobe.

Pozn.: Žiadateľ má možnosť uhradiť správny poplatok hore uvedenými spôsobmi, avšak platby vykonané elektronicky prostredníctvom prevodu z účtu v banke sa považujú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. (Doklad o zaplatení nie je potrebné prikladať ako prílohu k elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 €. V hotovosti a platobnou kartou možno platiť poplatky prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu, ak má na to správny orgán vytvorené podmienky.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti podnikania v energetike

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní), 

alebo

priamo na príslušnom orgáne, ktorým je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v energetike sa nachádza na stránke úradu.

K žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v energetike je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

FO

 1. výpis zo živnostenského alebo iného registra, v ktorom je fyzická osoba vedená ako podnikateľ,
 2. výpis z registra trestov žiadateľa a zodpovedného zástupcu , ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM),
 3. kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu,
 4. dvojmo mapu vymedzeného územia s vyznačením zariadenia na vykonávanie požadovanej činnosti, okrem dodávky plynu a elektriny, 
 5. za každú prevádzku úradne osvedčenú kópiu dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k technologickej časti zaraidenia na vykonávanie požadovanej činnosti, okrem dodávky elektriny a dodávky plynu.

PO

 1. výpis z obchodného registra alebo úradne overenú kópiu dokladu o založení PO, 
 2. výpis z registra trestov štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov zabezpečí JKM); ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad alebo osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov,
 3. kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu,
 4. dvojmo mapu vymedzeného územia s vyznačením zariadenia na vykonávania požadovanej činnosti, okrem dodávky elektriny a dodávky plynu,
 5. za každú prevádzku úradne osvedčenú kópiu dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k technologickej časti zariadenia na vykonávanie pžadovanej činnosti, okrem dodávky elektriny a dodávky plynu.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 270/2012 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike
 • Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/domov .

Príslušný orgán:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
P.O.BOX 12
820 07 Bratislava 27
Tel. č.: +421-2-581 004 11
Fax: +421-2-581 004 79,74
Email: TA.1FI.FALH@FALH@
Web: www.urso.gov.sk

Dôležité oznamy