Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Autorizovaný geodet a kartograf

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Komora geodetov a kartografov (ďalej len „komora“) zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“) fyzickú osobu, ktorá

 1. je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 2. je bezúhonná, za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom povolania a jeho trest nebol zahladený,
 3. zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčením alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine alebo úspešne absolvuje preskúšanie
 4. má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa
 5. zloží sľub,
 6. zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa
 7. zaplatí členský príspevok komore,
 8. nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má:

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v Slovenskej republike v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a
 2. najmenej päť rokov odbornej praxe vo vykonávaní vybraných geodetických a kartografických činností alebo má doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí.

Osobitnú odbornú spôsobilosť získa fyzická osoba, ktorá:

 1. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu a
 2. úspešne vykoná kvalifikačnú skúšku pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Na základe úspešne vykonanej kvalifikačnej skúšky úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu AGaK, skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Vybrané geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou sú:
- vyhotovovanie geometrických plánov, geodetické činnosti na pozemkové úpravy, vytyčovanie hraníc pozemkov, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2, budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení, meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti na osobitnú odbornú spôsobilosť sú:
- geometrické plány, geodetické činnosti na pozemkové úpravy, vytyčovanie hraníc pozemkov, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Každý člen komory platí ročný členský príspevok. Predstavenstvo komory vyberá členské príspevky alebo iné poplatky, o ktorých rozhodne valné zhromaždenie.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní)

alebo

priamo na príslušný orgán, ktorým je komora. Žiadosť o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa nachádza na stránke komory.

K žiadosti o zápis do zoznamu AGaK je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

 1. výpis z registra trestov (pre občanov SR zabezpečuje výpis z registra trestov automaticky a bezplatne JKM)
 2. doklad o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
 • Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Príslušný orgán:

Komora geodetov a kartografov
Na paši 4
821 02 Bratislava 
Tel. č.: 02/4488 8348
E-mail: TA.KIT@KIT@
Web: http://www.kgk.sk/

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
P.O.BOX 57, Chlumeckého 2
820 12 Bratislava 12         
Web: www.skgeodesy.sk

 

 

 

Dôležité oznamy