Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2021, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Autorizovaný geodet a kartograf

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Komora geodetov a kartografov (ďalej len „komora“) zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov (ďalej len „zoznam AGaK“) fyzickú osobu, ktorá

 1. je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 2. je bezúhonná,
 3. zložila kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázala osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu,
 4. zložila sľub.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach, alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie.

Osobitnú odbornú spôsobilosť získa fyzická osoba, ktorá

 1. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo vzdelanie uznané na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo prax uznanú podľa rozhodnutia vydaného na základe osobitného predpisu a 
 2. úspešne vykoná kvalifikačnú skúšku pred Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Na základe úspešne vykonanej kvalifikačnej skúšky úrad vydá fyzickej osobe osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu AGaK, skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Vybrané geodetické a kartografické činnosti na kvalifikačnú skúšku pred komorou sú:
- vyhotovovanie geometrických plánov, geodetické činnosti na pozemkové úpravy, vytyčovanie hraníc pozemkov, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2, budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie dodržiavania priestorovej polohy stavebných objektov, meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení, meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a vytyčovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, okrem merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia jednoduchých stavieb a drobných stavieb a zmien týchto stavieb a geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území, ktoré sú budované a aktualizované pre potreby štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti na osobitnú odbornú spôsobilosť sú:
- geometrické plány, geodetické činnosti na pozemkové úpravy, vytyčovanie hraníc pozemkov, zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov, meranie alebo digitalizácia a zobrazenie objektov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou v rozsahu nad 0,025 km2. 

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Poplatok za kvalifikačnú skúšku na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti.................82,50 €

Poplatok je možné uhradiť:

 1. kolkovými známkami v uvedenej nominálnej hodnote na správnom orgáne,
 2. v hotovosti do pokladnice správneho orgánu,
 3. poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo
 4. prevodom z účtu v banke.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu poslaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom, poplatok je znížený o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku (najviac však do výšky 70 €).

Pozn.: Žiadateľ má možnosť uhradiť správny poplatok hore uvedenými spôsobmi, avšak platby vykonané elektronicky prostredníctvom prevodu z účtu v banke sa považujú za uhradené až dňom odpísania z účtu žiadateľa. (Doklad o zaplatení nie je potrebné prikladať ako prílohu k elektronickej žiadosti o vydanie oprávnenia.)

Výška príspevkov pre komoru:
- členský príspevok.............................................................................166 €
- poistné k poisteniu zodpovednosti za výkon činnosti AGaK..................30,50 €
- oprávnenie a pečiatka........................................................................40  €
- kvalifikačná skúška na komore...........................................................200  €
- prípravný kurz ku kvalifikačnej skúške na komore.................................100 € (nie je povinný)

Pozn.:  Každý člen komory platí ročný členský príspevok. Ak členstvo trvá menej ako 6 mesiacov, platí členský príspevok v polovičnej výške. Za zapísanie do zoznamu autorizovaných osôb sa platí jednorazový poplatok, ktorý je splatný najneskôr v deň zápisu. Za kvalifikačnú skúšku sa platí úhrada, ktorá je splatná pred vykonaním skúšky.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní)

alebo

priamo na príslušný orgán, ktorým je komora. Žiadosť o zápis do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov sa nachádza na stránke komory.

K žiadosti o zápis do zoznamu AGaK je potrebné priložiť prílohy a zložiť sľub do rúk predsedu predstavenstva komory. Prílohy, ktoré sa prikladajú k žiadosti, sú:

 1. doklad o vzdelaní a praxi, 
 2. doklad o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti, 3. doklad o úhrade (úhrada členského príspevku, poistného a úhrada za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti AGaK)
 3. výpis z registra trestov (pre občanov SR zabezpečuje výpis z registra tgrestov automaticky a bezplatne JKM)
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Príslušný orgán:

Komora geodetov a kartografov
Na paši 4
821 02 Bratislava 
Tel. č.: 02/4488 8348
E-mail: TA.4FQ-K.RGS4@ISLF4FT@
Web: http://www.kgk.sk/

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
P.O.BOX 57, Chlumeckého 2
820 12 Bratislava 12         
Web: www.skgeodesy.sk

 

 

 

Dôležité oznamy