Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Veterinárne činnosti a služby

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon veterinárnych činností a služieb

Záujemca o získanie osvedčenia na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti:

 1. musí byť občanom Slovenskej republiky, alebo iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“), alebo tretej krajiny (treťou krajinou sa rozumie štát, ktorým nie je členský štát) a má povolenie na pobyt v Slovenskej republike,
 2. musí byť spôsobilý na právne úkony, 
 3. musí byť bezúhonný,
 4. musí byť odborne spôsobilý,
 5. nesmie byť v inom štátnozamestnaneckom pomere, pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnom vzťahu, alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť v oblasti veterinárnej starostlivosti okrem pedagogickej, publicistickej, literárnej a vedeckej činnosti,
 6. musí zložiť sľub do rúk prezidenta Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) a
 7. musí sa zaregistrovať v komore.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin z nedbanlivosti spáchaný pri poskytovaní veterinárnej starostlivosti.
Odbornú spôsobilosť spĺňa osoba, ktorá skončila vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore všeobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore hygiena potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva v Slovenskej republike, ktorého obsah zahŕňa najmenej tieto predmety: fyzika, chémia, biológia zvierat, biológia rastlín, biomatematika, základné vedy, anatómia (vrátane histológie a embryológie), fyziológia, biochémia, genetika, farmakológia, farmácia, toxikológia, mikrobiológia, imunológia, epidemiológia, profesionálna etika, klinické vedy, pôrodníctvo, patológia (vrátane patologickej anatómie), parazitológia, klinická medicína a chirurgia (vrátane anestéziológie), klinické prednášky o rôznych domácich zvieratách, hydine a iných druhoch zvierat, preventívne lekárstvo, rádiológia, rozmnožovanie a poruchy reprodukcie, štátne veterinárne lekárstvo a zdravotníctvo, veterinárna legislatíva a súdne lekárstvo, liečba, úvod do štúdia odboru, živočíšna výroba, výživa zvierat, agronómia, ekonomika vidieka, chov zvierat, veterinárna hygiena, etológia/správanie zvierat a ich ochrana, hygiena potravín, inšpekcia a kontrola potravín zvierat alebo potravín živočíšneho pôvodu, hygiena a technológia potravín, prax (vrátane praxe pri porážke zvierat a spracúvaní potravín).
Sľub sa skladá do rúk prezidenta komory v tomto znení: "Sľubujem na svoju česť, že súkromnú veterinárnu činnosť budem vykonávať svedomito, čestne a budem pri nej dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy komory, vystupovať dôstojne a riadne plniť svoje povinnosti."

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti veterinárne činnosti a služby

Komora veterinárnych lekárov SR je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje súkromných veterinárnych lekárov vykonávajúcich súkromné veterinárne činnosti na základe zápisu do registra. Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

Veterinárny lekár, občan iného členského štátu, môže vykonávať na území Slovenskej republiky ako hostiteľského štátu jednotlivé súkromné veterinárne činnosti bez osvedčenia, len ak ide o poskytovanie tejto činnosti dočasne a príležitostne; vykonávanie týchto činností písomne oznámi komore pred začatím ich poskytovania, v odôvodnených prípadoch po začatí ich poskytovania, najneskôr však do 30 dní. Odôvodnenosť oneskorenia oznámenia posudzuje komora. Oznámenie musí obsahovať: rozsah a termín vykonávania súkromných veterinárnych činností; doklad príslušného orgánu členského štátu o tom, že osoba v súlade s právnym poriadkom členského štátu vykonáva súkromné veterinárne činnosti; doklady o odbornej spôsobilosti. Tieto doklady nesmú byť pri predložení staršie ako 12 mesiacov.

Pozn.: Ak veterinárny lekár iného členského štátu vykonáva alebo hodlá vykonávať na území Slovenskej republiky súkromnú veterinárnu činnosť po prvýkrát, je povinný pred začatím výkonu súkromnej veterinárnej činnosti predložiť komore vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom súkromnej veterinárnej činnosti. Ak veterinárny lekár bude dočasne alebo príležitostne vykonávať súkromnú veterinárnu činnosť na území Slovenskej republiky aj počas nasledujúceho kalendárneho roka, vyhlásenie je povinný každoročne obnoviť. Vyhlásenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. K vyhláseniu veterinárny lekár iného členského štátu pri prvom poskytnutí údajov alebo pri ich podstatnej zmene prikladá doklady o štátnom občianstve; trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte; vykonávaní súkromnej veterinárnej činnosti v inom členskom štáte podľa právnych predpisov tohto členského štátu a o tom, že v čase vyhlásenia jej výkon nemá ani dočasne zakázaný; odbornej kvalifikácii; výkone súkromnej veterinárnej činnosti najmenej dva roky za predchádzajúcich desať rokov, ak táto činnosť nie je v členskom štáte, odkiaľ prichádza, regulovaná; bezúhonnosti.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon veterinárnej činností a služieb

Vydanie oprávnenia na výkon veterinárnej činnosti a služieb je bezplatné.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon veterinárnych činností a služieb

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie o elektronickom podaní),

alebo

priamo na príslušnom orgáne, ktorým je komora. Žiadosť o zápis do registra sa nachádza na stránkach komory.

K žiadosti o zápis do registra komory (ďalej len „žiadosť“) je potrebné priložiť nasledovné prílohy a zložiť sľub do rúk prezidenta komory:

 1. doklady preukazujúce údaj o štátnom občianstve a údaj o pobyte (overená kópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu),
 2. doklad o získaní titulu – overená kópia diplomu,
 3. doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM),
 4. oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadené sídlo (list vlastníctva, nájomná zmluva,  ak nie je v mieste trvalého bydliska),
 5. žiadosť o schválenie špecializovaného pracoviska, ak ho zriaďuje.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Príslušný orgán:

Komora veterinárnych lekárov SR
Botanická 17
841 04 Bratislava
Tel. č.: 02/65443212
Fax: 02/65443213
E-mail: TA.LAR1T@LAR1T@
Web: https://www.kvlsr.sk/

Dôležité oznamy