Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Audítor

Vykonávanie tejto činnosti je podnikaním podľa osobitných predpisov.

JKM pri činnostiach, ktoré sú podnikaním podľa osobitných predpisov, koná len ako sprostredkovateľ žiadosti o vznik oprávnenia na podnikanie príslušnému orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o udelení oprávnenia na podnikanie. Príslušný orgán po prijatí žiadosti komunikuje priamo so žiadateľom a v rámci lehoty stanovenej osobitnými predpismi rozhoduje o vydaní oprávnenia.

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti audítora

FO
Oprávnenie na výkon činnosti audítora (ďalej len „licencia“) sa získava zápisom do zoznamu audítorov, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „UDVA“). UDVA zapíše do zoznamu audítorov toho, kto

 1. má osvedčenie o spôsobilosti na výkon auditu (ďalej len „certifikát“),
 2. zložil sľub,
 3. nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu audítorov, alebo uplynula najmenej 3-ročná lehota odo dňa vyčiarknutia audítora zo zoznamu audítorov,
 4. zaplatil UDVA zápisné za zápis do zoznamu audítorov. 

Podmienkou na výkon auditu je získanie certifikátu, ktoré vydá UDVA fyzickej osobe za predpokladu, že

 1. je plne spôsobilá na právne úkony, 
 2. má dobrú povesť,
 3. má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 4. má najmenej päť rokov odbornej praxe v účtovníctve,
 5. sa zúčastňovala sústavného vzdelávania asistentov audítora,
 6. predložila úradu úradne osvedčené kópie certifikátov a licencií z iných členských štátov a tretích krajín, ktorých je držiteľom, vrátane názvu orgánu, ktorým boli vydané a ich číslo,
 7. zložila audítorskú skúšku.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

Fyzická osoba má na účely tohto zákona dobrú povesť, ak

 1. je bezúhonná,
 2. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie za seba a svojich zamestnancov, čo preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace, 
 3. nemá evidované daňové nedoplatky, čo preukazuje potvrdením, nie starším ako tri mesiace miestne príslušného daňového úradu a správcu dane, ktorým je obec,
 4. neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, čo preukazuje potvrdením príslušného inšpektorátu práce,
 5. nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom auditu alebo jej nebola uložená sankcia podľa osobitného predpisu.

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Fyzická osoba počas odbornej praxe je povinná absolvovať aspoň trojročnú praktickú odbornú prípravu zameranú na oblasť auditu v rozsahu minimálne 3 000 hodín, z toho dve tretiny u audítora alebo v audítorskej spoločnosti, ktorí sú zapísaní v zozname audítorov alebo zozname audítorských spoločností, u euroaudítora alebo v audítorskej spoločnosti iného členského štátu.

Asistent audítora je fyzická osoba, ktorá je zapísaná v zozname asistentov audítora, ktorý vedie Slovenská komora audítorov (ďalej len „komora“).
Audítorskou skúškou sa preukazuje spôsobilosť na výkon auditu, overuje sa odborná úroveň teoretických vedomostí uchádzača a ich aplikácia v praxi. Audítorská skúška sa koná na základe písomnej žiadosti uchádzača. Audítorská skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou UDVA. Audítorská skúška je zameraná na ekonómiu, finančné riadenie a finančnú analýzu; účtovníctvo vrátane manažérskeho účtovníctva; zostavovanie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky; medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo; občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku; informačné systémy riadenia, riadenie rizika a vnútornej kontroly, systémy spracovania dát, matematické a štatistické metódy využívané pri výkone auditu; audítorské postupy, metódy a techniky vrátane medzinárodných audítorských štandardov, právne predpisy týkajúce sa auditu, audítorov a audítorských spoločností; Etický kódex audítora. Audítorská skúška má písomnú formu a pozostáva z viacerých čiastkových skúšok.

Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie certifikátu, skladá do rúk predsedu rady UDVA sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a medzinárodné audítorské štandardy, svedomito a zodpovedne plniť svoje povinnosti audítora a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom auditu a budem sa riadiť etickým kódexom audítora."

PO
UDVA zapíše do zoznamu audítorských spoločností do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti právnickú osobu,

 1. v ktorej väčšina hlasovacích práv patrí audítorom alebo audítorským spoločnostiam, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname, ktorý vedie UDVA alebo príslušný orgán iného členského štátu,
 2. v ktorej väčšina členov štatutárneho orgánu audítorskej spoločnosti sú audítormi, sú zapísaní v zozname audítorov, ktorý vedie UDVA alebo príslušný orgán iného členského štátu; ak má táto audítorská spoločnosť dvoch členov štatutárneho orgánu, musí byť audítorom zapísaným v zozname audítorov aspoň jeden z nich, 
 3. ktorá zaplatila UDVA zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností, 
 4. v ktorej fyzické osoby, ktoré vykonávajú audit v mene audítorskej spoločnosti, sú zapísané v zozname audítorov vedenom UDVA alebo príslušným orgánom iného členského štátu, 
 5. ktorá má dobrú povesť.

Audítorská spoločnosť má dobrú povesť, ak

 1. člen štatutárneho orgánu je bezúhonný,
 2. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie za svojich zamestnancov, 
 3. nemá evidované daňové nedoplatky, 
 4. neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, 
 5. nedopustila sa v predchádzajúcich piatich rokoch porušenia povinností v súvislosti s výkonom auditu, alebo jej nebola uložená sankcia.

Záujemca o  vydanie licencie musí písomne požiadať UDVA o vydanie licencie. UDVA zároveň so zápisom do zoznamu audítorských spoločností vydá audítorskej spoločnosti licenciu ku dňu, v ktorom vykonal zápis do zoznamu audítorských spoločností.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti audítora

Euroaudítor je fyzická osoba, ktorá má licenciu a je zapísaná v zozname audítorov v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore. Euroaudítor, ktorý má záujem o zapísanie do zoznamu audítorov musí písomne požiadať UDVA o zápis do zoznamu audítorov. UDVA zapíše do zoznamu audítorov toho, kto

 1. má certifikát, ktorý získal po úspešnom absolvovaní skúšky spôsobilosti,
 2. zložil sľub do rúk predsedu UDVA,
 3. nebol v minulosti vyčiarknutý zo zoznamu audítorov alebo uplynuli aspoň uplynutí tri roky odo dňa vyčiarknutia audítora zo zoznamu audítorov,
 4. zaplatil UDVA zápisné za zápis do zoznamu audítorov.

Poplatky za vydanie oprávnenia na výkon činnosti audítora

Poplatok za vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania

 1. za audítorskú skúšku alebo skúšku spôsobilosti je v úhrne..............................497,90 €
  pričom za každú čiastkovú skúšku a jej opakovanie je poplatok.......................165,96 €
 2. za preskúšanie je úhrne...............................................................................697,07 €
  pričom za každú čiastkovú skúšku jej opakovanie je poplatok..........................232,35 €

Poplatok za zápis do príslušných zoznamov

 1. Poplatok za zápis do zoznamu  audítorov..............................................................165 €  
 2. Poplatok za zápis do zoznamu audítorských spoločnosti........................................1000 €

Ostatné poplatky za úkony na UDVA

 1. poplatok za znovu vydanie licencií pre audítorov alebo audítorských spoločností pri zmene údajov, strate, krádeži, prípadne zničení licencie...........................................20 €
 2. poplatok za vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť.....................................................10 €

Poplatky v predpísanej výške sa uhrádzajú na účet UDVA, ktorý je vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 70003 18133, kód banky 8180. Zápisné za zápis do zoznamu audítorov, do zoznamu audítorských spoločností v uvedenej sume zaplatí pri podaní žiadosti na účet UDVA, prípadne predloží doklad o zaplatení, ktorý je súčasťou žiadosti. 

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti audítora

Žiadosť o vznik oprávnenia je možné podať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie k elektronickému podaniu).

alebo

priamo na príslušnom orgáne, ktorým je UDVA. Žiadosť o zápis do zoznamu audítorov sa nachádza na stránke UDVA.

K žiadosti o zápis do zoznamu audítorov/audítorských spoločností je potebné priložiť nasledovné prílohy:

FO:

 1. certifikát,
 2. doklad o zaplatení, ak poplatok nebol hradený prevodom na účet UDVA;

PO:

 1. výpis z registra trestov  člena štatutárneho orgánu  nie starší ako tri mesiace (výpis z registra trestov zo slovenského registra trestov je generovaný automaticky JKM), 
 2. potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie za svojich  zamestnancov,
 3. potvrdenie mieste príslušného daňového úradu a správcu dane, ktorým je obec, že nemá evidované nedoplatky (nie staršie ako tri mesiace),
 4. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce (nie staršie ako tri mesiace), že PO neporušila v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 5. čestné vyhlásenie, že PO sa v predchádzajúcich piatich rokoch nedopustila porušenia povinností v súvislosti s výkonom auditu, ani jej nebola uložená sankcia,
 6. doklad o zaplatení, ak poplatok nebol hradený prevodom na účet UDVA,
 7. spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu,
 8. stanovy, ak ich spoločnosť vydala,
 9. výpis z obchodného registra Slovenskej republiky, ak ku dňu predloženia žiadosti je do obchodného registra zapísaná, alebo návrh na zápis údajov do obchodného registra,
 10. listina, z ktorej jasne vyplýva pomer hlasovacích práv v PO a skutočnosť, že väčšina členov štatutárneho orgánu PO sú audítori.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/domov.

Príslušný orgán:

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA)
Slovanská 1
P.O.BOX 63
810 05 Bratislava 15
Tel. č.: 02/ 57 267 511
Fax: 02/5726 75 00
Email: TA.S1PH@S1PH@
Web: http://www.udva.sk

Dôležité oznamy