Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Aké dokumenty u nás nájdete

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Aké dokumenty u nás nájdete

  Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Bardejov eviduje 592 archívnych fondov a zbierok v celkovom rozsahu 2034 bm. Najväčším a vzhľadom na obsah dokumentov i najrozmanitejším je fond Magistrát mesta Bardejov 1319 – 1922, ktorý vznikol z činnosti slobodného kráľovského mesta. Medzi najcennejšie archívne dokumenty patria privilegiálne listiny, ktoré mestu udelili uhorskí panovníci a ktoré mu umožnili výsadné spoločenské, politické, hospodárske i kultúrne postavenie v rámci miest Uhorska. Celkom sa vo fonde nachádza 380 pergamenových listín. Tieto listiny a listy však tvoria len nepatrný zlomok z množstva zachovaných archívnych dokumentov. Veľmi bohatá a členitá je korešpondencia mesta s kráľovskými a cirkevnými inštitúciami, šľachtou, kráľovskými a poddanskými mestami nielen z Uhorska, ale aj z Poľska, Čiech a Rakúska, ktorú tvorí 31 000 listín, oznámení, dohôd i súkromných listov z obdobia rokov 1319 – 1700.

  Veľmi cenné sú mestské knihy v počte 4450 kusov, kde dominantné postavenie majú protokoly mestského zastupiteľstva zachované skoro kompletne z rokov 1595 – 1922. V nich sú zaznamenané dôležité udalosti z rokovania mestskej rady. Zachované daňové knihy a súpisy z rokov 1413 – 1884 poskytujú informácie o počte obyvateľov, domov a majetnosti mešťanov. Hlavné účtovné knihy mesta z r. 1426 – 1914 nám umožňujú nazrieť do hospodárenia mesta, aké boli príjmy z majetkov a obchodu, ale aj výdavky na výstavbu fortifikačného systému,  kostolov, mestských domov, rôzne výdavky na obranu mesta, vojenskej posádky, platy mestských zamestnancov,  pôžičky  poskytnuté panovníkom, mestám a pod. Okrem týchto účtovných kníh si mesto vyhotovovalo účtovné knihy mlynov, bielidiel, výroby a predaja plátna, vína, obilia, knihy mestského stavebníka, chudobinca, nemocnice a pod.

  V archíve sú uložené aj fondy 30 cechov, ktoré obsahujú dokumenty z hospodárenia jednotlivých cechov, zoznamy príslušníkov cechu, artikuly, rôzne zmluvy a korešpondenciu prevažne hospodárskeho zamerania.

  Z obdobia Československej republiky archív eviduje fondy okresných úradov a príslušných obvodných notárskych úradov. Po roku 1945 kmeňové fondy Okresného národného výboru v Bardejove 1945 – 1990 a Okresného národného výboru v Giraltovciach 1945 – 1960. Štátnu správu dotvárajú fondy miestnych národných výborov obcí z rokov 1945 – 1990, ktoré sú inventárne spracované.

  Oblasť školstva reprezentujú fondy základných a stredných škôl z obdobia rokov 1844 – 1985.

  Hospodárska sféra je zastúpená archívnymi dokumentmi fondov bývalých podnikov okresného významu a poľnohospodárskych družstiev. Okrem už spomínaných fondov sú v archíve uložené fondy justičných orgánov a rôznych spoločenských organizácií.

  Archívne dokumenty uložené v bardejovskom archíve umožňujú bádateľom študovať históriu miest a obcí s regionálnou územnou pôsobnosťou v okrese Bardejov. Rozsah tém pre bádanie historického výskumu je široký: politický vývoj miest a obcí, medzivojnové dianie, povojnové udalosti, hospodárske a ekonomické dejiny, sociálny vývoj obyvateľstva, demografické údaje, kultúrny a spoločenský vývoj, história školstva a športu, genealógia a iné. Zachované pramenné bohatstvo bardejovského archívu poskytuje cenné informácie z rôznych oblasti spoločenského života a svojim významom ďaleko presahuje rámec mesta a regiónu. Umiestnením archívu do historického jadra mesta sa vytvorila určitá symbióza medzi vzácnymi archívnymi dokumentmi a architektonickými skvostami Bardejova.

  Vyhľadávanie informácii o archívnych súboroch je prístupné aj pomocou pravidelne aktualizovaného zoznamu archívnych fondov a archívnych zbierok, ktorý je k dispozícii na webovom sídle portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Elektronický archív Slovenska

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]