Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Aké dokumenty u nás nájdete

Archív na základe vymedzenej vecnej a územnej kompetencie preberá, eviduje, ochraňuje, odborne spracúva a sprístupňuje archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti:

  • štátnych orgánov so sídlom a s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava ako aj od právnických osôb zriadených týmito štátnymi orgánmi,
  • obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava ako aj od právnických osôb zriadených a založených týmito obcami,
  • právnických osôb, ktoré majú sídlo a pôsobia prevažne v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava,
  • významných fyzických osôb miestneho spoločenského života, ktoré majú trvalý pobyt v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava,
  • iných pôvodcov, ktorých určí ministerstvo.

Štátny archív v Trnave uchováva a spravuje 925 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 5 273,66 bežných metrov uložených archívnych dokumentov (stav k 13.12.2017). Sú to dokumenty pochádzajúce z činnosti úradov miestnej štátnej správy a obecnej samosprávy, orgánov justície, miestnych podnikov, družstevných organizácií, politických strán a spoločenských organizácií, dokumenty z oblasti kultúry a školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, náboženských organizácií, písomnosti cechov, spolkov a záujmových organizácií, osobné fondy a zbierky, ktoré sa viažu na územie terajších okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava.

Časové rozpätie dokumentov uchovávaných v tomto archíve je od roku 1238 po súčasnosť s perspektívou postupného preberania ďalších novších ročníkov dokumentov. Dokumenty sú písané vo viacerých jazykoch: pri písomných záznamoch do roku 1848 prevažuje latinčina, v rokoch 1849-1867 nemčina, v rokoch 1867-1918 maďarčina a od roku 1919 je to slovenčina. Okrem písomných dokumentov sú v archíve uložené aj iné – špeciálne druhy dokumentov: mapy, plány, plagáty, štočky, fotografie, mikrofilmy, medaily, pečatidlá a pečiatky.

Základný prehľad o okruhu pôvodcov dokumentov uchovávaných v archíve a ich časovom rozsahu poskytuje Zoznam archívnych fondov. Podrobnejšie informácie o obsahu archívnych fondov / dokumentov možno získať z archívnych pomôcok (sprievodca po archívnych fondoch a zbierkach, archívne inventáre, katalógy, registre), ktoré sú prístupné na štúdium v bádateľni archívu.

Fondy a zbierky Štátneho archívu v Trnave tvoria súčasť kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]