Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Bádateľňa (Študovňa)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

  • Bádateľ sa na štúdium archívnych dokumentov formou štúdia môže objednať e-mailom, telefonicky alebo elektronicky cez Elektronický archív MV SR.
  • Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia sa uskutočňuje v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v bádateľni archívu (vyplnením bádateľského listu) alebo podaním elektronicky cez Elektronický archív MV SR.
  • Vyplnenie bádateľského listu vyžaduje okrem iného aj predloženie dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad). Po vyplnení bádateľského listu bádateľ dostane k dispozícii archívne pomôcky, ktoré obsahujú informácie o archívnych fondoch. 
  • V prípade záujmu o konkrétne archívne dokumenty bádateľ vyplní čitateľne žiadanku, ktorá obsahuje údaje – názov fondu, signatúra, číslo ukladacej jednotky, prípadne inventárne číslo. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu žiadanky poskytuje pracovník archívu v bádateľni. Bádatelia si môžu objednať archívny materiál aj elektronicky (emailom, alebo cez Elektronický archív MV SR). Vo vlastnom záujme bádateľa sa odporúča objednávku vopred konzultovať s pracovníkom archívu.
  • Archívny materiál sa predkladá na počkanie len výnimočne, spravidla sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne so zamestnancom archívu. V osobitných prípadoch, určených zákonom, môže archív obmedziť prístup k archívnym dokumentom. Presné pravidlá prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok (v slovenskom jazyku (PDF, 278 kB)) (v maďarskom jazyku (PDF, 326 kB))
  • Samotné štúdium historických archívnych dokumentov je bezplatné. Výnimkou sú iba prevzaté cirkevné matriky a štátne (civilné) matriky z rokov 1895 – 1922 (štátne matričné knihy z nasledujúcich rokov sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade, ktorý vedie štátom pridelenú matričnú agendu). Nahliadnutie do nich sa spoplatňuje podľa položky 16 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. poplatkom 3,- eurá za každý zväzok matrík.
  • Spoplatnené sú iba vyžiadané služby od archívu (napr. povolenie fotiť vlastným zariadením, vyhotovovanie fotokópií, skenov atď.).  
  • Vlastné reprografické zariadenie možno používať iba v prípade dokumentov, na ktoré sa nevzťahujú zákonné ustanovenia na ochranu osobných údajov.
  • Používanie mobilného telefónu je v priestoroch bádateľne v zmysle bádateľského poriadku zakázané. 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]