Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Cenník poplatkov – správna agenda 

Podanie žiadosti o správnu informáciu 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o domovskú príslušnosť alebo národnosť alebo o štátne občianstvo, položka č. 4d zákona č. 145/1995 Z. z.


6 €
 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu, položka č. 4c zákona č. 145/1995 Z. z. 


4 €
 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní, položka č. 4a zákona č. 145/1995 Z. z. 


4 €
 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o matriky, živnostenské registre a iné podobné registre, položka č. 4b zákona č. 145/1995 Z. z. 

4 €
 

Žiadosť o vyhotovenie odpisu, kópie, výpisu, alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií, registrov listín, zo spisov (za každú aj začatú stranu) položka č. 2a zákona č.145/1995 Z. z.

2 €
 

Osvedčenie odpisu, výpisu, kópie a potvrdenia
 

Osvedčenie odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove (za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku), položka č. 2c1 zákona č. 145/1995 Z. z.

2 € 

Osvedčenie potvrdení, výpisov, odpisov, kópií z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, položka č. 4e1 zákona č. 145/1995 Z. z. 

2 €

Osvedčenie odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu, kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov za každú stranu v cudzom jazyku, položka č. 2c2 a 4e2 zákona č. 145/1995 Z. z. 

4 €

Nahliadnutie do matrík

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík, položka č. 16 zákona č. 145/1995 Z. z. 

3 €  

Poznámka:

V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Zníženie sadzby poplatkov sa uplatní aj vtedy, ak sú súčasťou návrhu podaného elektronicky prílohy, pokiaľ sú tieto rovnako ako návrh podané v elektronickej podobe.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]