Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Činnosť vykonávaná banským spôsobom alebo Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou.

Na prevádzkovanie viazanej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydlisko FO alebo sídla PO, alebo podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živnosti.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok vo výške 15 € (7,5 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú viazanú živnosť.

Po splnení všetkých podmienok môže FO, PO už zapísaná do obchodného registra a PO, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra začať podnikať už v deň ohlásenia živnosti. FO s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou dohody o EHP alebo zmluvným štátom OECD, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt.

JKM vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie viazanej živnosti:

FO alebo PO, ktorá hodlá prevádzkovať viazanú živnosť musí splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • všeobecnými podmienkami prevádzkovania viazanej živnosti sú:
     - dosiahnutie veku 18 rokov
     - spôsobilosť na právne úkony
     - bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov) 
 • osobitnou podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti

Pozn.:
Splnenie všeobecných podmienok u slovenskej PO: všeobecné podmienky musí spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanoví inak. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku.
Výpis z registra trestov: FO s bydliskom a PO so sídlom v SR, na ktorú sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR preukáže splnenie podmienky bezúhonnosti výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu FO, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, alebo ak sa také doklady nevydajú do 2 mesiacov od požiadania, čestným vyhlásením. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť preložený do štátneho jazyka.

Podmienkou prevádzkovania živnosti je splnenie podmienky odbornej spôsobilosti, a to nasledovným spôsobom:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Osoba, ktorá chce získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, musí mať v prvom rade kvalifikáciu v príslušnom odbore. Kvalifikáciou sa rozumie požadované školské vzdelanie  (doklad o školskom vzdelaní) a požadovaná prax v príslušnom odbore (potvrdenie o praxi vystavené organizáciou, v ktorej sa prax vykonala). Prihlášku na skúšku podáva osoba miestne príslušnému obvodnému banskému úradu. Pre osobu, ktorá má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, je miestne príslušný obvodný banský úrad, v obvode pôsobnosti ktorého je organizácia registrovaná.
V prihláške na skúšku sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko uchádzača a funkcia, ktorú má vykonávať. K prihláške sa prikladajú overené doklady o jeho školskom vzdelaní a potvrdenie o vykonanej odbornej praxi. Po úspešne vykonanej skúške vydá obvodný banský úrad osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
Osvedčenie platí desať rokov odo dňa jeho vystavenia. Obvodný banský úrad môže predĺžiť platnosť osvedčenia na ďalších päť rokov na základe úspešného opätovného vykonania skúšky. Pri opakovaných skúškach sa nepredkladajú doklady o školskom vzdelaní ani potvrdenie o vykonanej odbornej praxi.

Osoba spoločenstva (EÚ, EHP a Švajčiarska) môže vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike na základe uznania jej odbornej kvalifikácie príslušným orgánom v Slovenskej republike.

Príslušným orgánom v SR pre túto živnosť je:

Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania vydá osobe spoločenstva osvedčenie o živnostenskom oprávnení po predložení dokladu o uznaní odbornej kvalifikácie.

Doplňujúce informácie k živnosti:

Obsahom viazanej živnosti je činnosť vykonávaná banským spôsobom; projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom; projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu. Činnosť vykonávaná banským spôsobom je:
- ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov,
-  podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3,
- práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),
- práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
- zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny,
- strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce, ktoré sú banskou činnosťou, a práce, ktoré sú činnosťami vykonávanými banským spôsobom,
- čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

Obsahom projektovania a navrhovania objektov, zariadení a prác, ktoré sú  súčasťou  banskej činnosti je:
- otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
-  zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
- úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri hore uvedených činnostiach,
- osobitné zásahy do zemskej kôry,
- zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel,
- sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

Obsahom projektovania a navrhovania objektov, zariadení a prác, ktoré sú  súčasťou  činnosti vykonávané banským spôsobom je:
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov.
Na  trhacie práce veľkého rozsahu sa musí vypracovať technický projekt odstrelu. Technický projekt  odstrelu  ako vyšší stupeň projektovej činnosti musí obsahovať najmä technickú správu s posúdením nežiaducich vplyvov vedľajších účinkov trhacích prác na okolie, výpočet predpokladaných seizmických účinkov a výkresovú časť, vypracovanú podľa povahy odstrelu.

Podnikateľ je povinný:

 • v prípade zriadenia prevádzkových priestorov pri prevádzkovaní živností, ak to ich povaha vyžaduje, tieto označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania živností a oznámiť ich zriadenie do 15 dní od ich zriadenia príslušnému JKM (prevádzkareň je možné zriadiť si aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti). Na uvedenie priestorov do prevádzky sa vyžaduje súhlasné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§ 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods.4 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť: FO preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. PO preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem PO, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Správne poplatky

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú viazanú živnosť ....................... 15 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú viazanú živnosť podanú elektronicky...........................................................................7,50€

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

Ohlásenie viazanej živnosti (ako a kde ohlásiť živnosť)

Ohlásenie viazanej živnosti je možné podať:

1. Elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie k elektronickému podaniu).

2. Osobne na miestne príslušnom JKM podľa adresy trvalého bydliska FO alebo sídla PO, pre zahraničnú osobu je miestne príslušné JKM podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 
Formulár na stiahnutie
Pozn.:
Pre FO pri ohlasovaní živnosti zabezpečí JKM automaticky registráciu na daňovom úrade, registráciu do systému povinného zdravotného poistenia a pre slovenskú FO aj bezplatný výpis z registra trestov. Využitie týchto služieb je pre FO povinné. Pre PO automaticky zabezpečí JKM  výpis z registra trestov a ostatné služby JKM akými sú zápis do obchodného registra, registráciu a oznámenie daňovníka sú pre PO dobrovoľné.

 Prílohy k ohláseniu živnosti

- doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)
- oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
- výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
- súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený (tlačivo na stiahnutie (RTF, 17 kB) - pre elektronické podanie)
- iné dokumenty.

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti  a činnosti vykonávanej banským spôsobom
 • Zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke:
https://www.slov-lex.sk/domov.

Kontakty na ďalšie kompetentné orgány:

Hlavný banský úrad
Kammerhofská č. 25
969 50 Banská Štiavnica
Tel. č.: +421-45-6782222
Fax: +421-45-6782 288
Email: TA.H2U@H2U@
Web: www.hbu.sk

Obvodné banské úrady:
- Obvodný banský úrad, Mierová 19, 821 05  Bratislava
e-mail: TA.S2H2F@S2H2F@, tel. č.: +421-2-534 17 309
- Obvodný banský úrad, ul. 9. mája č. 2, 975 90  Banská Bystrica
e-mail: TA.4FQ-K.RGS4@22H2F@, tel. č.: +421-48-414 29 56
- Obvodný banský úrad, Timonova č. 23, 041 57  Košice
e-mail: TA.KY3LYKAG@YTH2F@, tel. č.: +421-55-625 03 55
- Obvodný banský úrad, Matice slovenskej 10, 971 22  Prievidza
e-mail: TA.KY3LYKAG@PDH2F@, tel. č.: +421-46-542 20 05 
- Obvodný banský úrad, Markušovská 1, 052 01  Spišská Nová Ves
e-mail: TA.KY3LYKAG@PDH2F@, tel. č.: +421-53-442 52 56

 

Dôležité oznamy