Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Fyzické jednotné kontaktné miesta v SR

Fyzické JKM v SR vznikli 1. októbra 2007 a ich úlohy plní všetkých 49 okresných úradov, odborov živnostenského podnikania v SR. Od 1. júna 2010 došlo k rozšíreniu služieb JKM poskytovaných podnikateľom a to o služby pre záujemcov o vznik oprávnenia na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov.

Hlavné funkcie fyzických JKM v SR

JKM boli v SR založené za účelom poskytnutia pomoci širokej skupine podnikateľov pri vybavovaní oprávnenia na podnikanie a počas výkonu ich podnikateľskej činnosti, ale tiež aj s cieľom zefektívniť a sústrediť jednotlivé administratívne postupy do jedného centra s výsledkom skrátenia celkovej doby potrebnej na vydanie príslušných dokumentov. JKM majú tri hlavné funkcie:

► JKM poskytujú informácie

JKM poskytujú informácie, ktoré súvisia s prístupom k podnikateľskej činnosti a s jej vykonávaním, predovšetkým však o: 

 • všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb v SR: napr. o spôsobe preukázania odbornej spôsobilosti pre regulované živnosti, o náležitostiach žiadosti o udelenie oprávnenia, či spôsobe preukázania bezúhonnosti;
 • postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb;
 • kontaktoch na orgány, ktoré sú príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb poskytnúť praktickú pomoc: JKM v rámci svojej činnosti spolupracuje s orgánmi, ktoré majú zákonne vymedzenú pôsobnosť v niektorých živnostiach a službách. Ide napr. o organizácie ako Slovenská živnostenská komora alebo profesijné komory, úrady či iné orgány štátnej správy;
 • možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb: v prípade živnostenského podnikania ide o živnostenský register, do ktorého je možné nahliadnuť a získať z neho výpis;
 • všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb: v prípade sporu napr. medzi poskytovateľom služieb a živnostenským úradom sú poskytovatelia služby informovaní o spôsobe nápravy poučením.

 ► JKM prijímajú údaje a doklady potrebné na začatie podnikania

V rámci požiadavky splniť všetky postupy a formality potrebné na získanie prístupu k podnikaniu na jednom mieste prijímajú JKM nasledovné doklady a údaje:

 • ohlásenia živnosti;
 • údaje, doklady a správne poplatky vyžadované podľa osobitných predpisov na získanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia;
 • údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu;
 • údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného;
 • údaje, doklady a súdne poplatky potrebné na zápis do obchodného registra;
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

 ► JKM zasielajú prijaté údaje a doklady kompetentným orgánom

JKM prijaté údaje a doklady vyžadované na získanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov bezodkladne zašle v elektronickej podobe orgánu príslušnému na rozhodovanie o udelení oprávnenia, ostatné údaje zasiela JKM po vzniku živnostenského oprávnenia alebo po prijatí informácie o vzniku oprávnenia na podnikanie na základe osobitného predpisu daňovému úradu, zdravotnej poisťovni a registrovému súdu. K zaslaným údajom pripojí JKM aj ním pridelené IČO a ak to vyžadujú osobitné predpisy a výpis z registra trestov.

 

Dôležité odkazy

Elektronické JKM

Kontakty na fyzické JKM v SR:

Informácie o právach a povinnostiach v EÚ:

logo SDG

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]