Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

História archívu

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Začiatky vývoja histórie archívnictva vo Svidníku a v Stropkove môžeme datovať do obdobia 50. rokov minulého storočia. Na základe upovedomenia Krajského národného výboru v Prešove, zo dňa 10. marca 1954, po zriadení piatich archívnych obvodov v kraji so sídlom v Bardejove, Michalovciach, Prešove, Sabinove a Vranove patrili okres Stropkov a Svidník pod archívny obvod v Bardejove. Za obvodného archivára bol ustanovený Ján Špyrka. Vládnym nariadením č. 29/1954 zo dňa 7. mája 1954 o archívnictve vydaného v Zbierkach zákonov
Československej republiky boli poštátnené všetky archívy a ako štátny majetok spadali do správy ministerstva vnútra. Činnosť oboch archívov vykonávalo archívne oddelenie Krajskej správy Ministerstva vnútra v Prešove. Tento orgán ich metodicky usmerňoval, vykonával kontroly, školenia a archívnemu oddeleniu sa zasielali správy o činnosti okresného archivára.

     O zriadení okresného archívu v Stropkove sa dozvedáme práve na základe správ o činnosti okresných archivárov Michala Demča následne jeho náhradníka Michala Fedorkoviča. Archív bol zriadený dňa 01. januára 1957, avšak jeho činnosť započala 18. januára 1957 z dôvodu nevyhovujúcej miestnosti. Podmienky pre rozvoj archívu v Stropkove boli aj v nasledujúcom období veľmi zlé.

Správa o činnosti archívu v Stropkove z roku 1957Správa o činnosti archívu v Stropkove z roku 1957

           Správy o činnosti okresného archívu v Stropkove z roku 1957

     Archív okresu Svidník má svoje počiatky, podobne ako okresný archív v Stropkove, v druhej polovici 50. rokov. Prvým okresným archivárom bol radou Okresného národného výboru vo Svidníku 01. apríla 1956 ustanovený Michal Leľo. Jeho nástupcom sa o rok neskôr stal Michal Pisančík. Ako uvádza správa o činnosti okresného archívu Svidník zo dňa 03. januára 1958, príčina neplnenia archívnych úloh spočívala v nedostatočných kancelárskych a materiálnych podmienkach.  

Michal Pisančík

Michal Pisančík

     Vládnym nariadením č. 36/1960 Zb. z 9. apríla 1960 o územnej reorganizácii štátu okresné archívy v Stropkove a vo Svidníku zanikli. Ich archívne fondy, ako aj registratúry okresných orgánov boli delimitované do Okresného archívu v Bardejove.

     Situácia sa zmenila po roku 1968, keď bol na základe uznesenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 104/1968 Zb. vytvorený okres Svidník. Zahŕňal aj územie bývalého okresu Stropkov. Okresný archív vo Svidníku bol Odborom vnútorných vecí ONV zriadený 01. septembra 1971.

Zriadenie archívu

Zriadenie archívu 1. septembra 1971

     Archív bol pôvodne umiestnený v suteréne budovy Okresného národného výboru, neskôr v skladoch Inšpekcie protichemickej obrany a pred ukončením výstavby účelovej budovy archívu v bytovke Štátneho majetku vo Svidníku.

     V počiatkoch svojej činnosti sa pracovníci archívu zamerali na preberanie archívneho materiálu z MNV, ZDŠ a ostatných štátnych organizácií v okrese Svidník. V roku 1974 sa pristúpilo k fyzickej delimitácii archívneho materiálu z bardejovského archívu, ktorá bola ukončená v roku 1978. Priestorové zabezpečenie archívu sa definitívne vyriešilo na základe uznesenia Rady ONV č. 105/1978 zo 7. apríla 1978 výstavbou účelovej archívnej budovy. Stavba bola dokončená v decembri 1980, v júli 1981 bola odovzdaná archívu do užívania a dodnes slúži na vykonávanie archívnych činností.

Fotografia archívu

Budova Okresného archívu Svidník z roku 1981

     

     Nové postavenie štátnych archívov na Slovensku upravil § 4 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorý vstúpil do platnosti 01. januára 2003. Uzákonil novú sústavu štátnych archívov zriaďovaných Ministerstvom vnútra SR. Bývalé Štátne okresné archívy boli vyňaté spod riadenia okresných úradov a boli začlenené do rezortu Ministerstva vnútra SR ako pobočky štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou. 

     Archív Svidník sa od 1. novembra 2015 stal pracoviskom Štátneho archívu v Prešove, podľa zákona č. 266/2015 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30