Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Konferencie

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

2023


100 rokov reforiem verejnej správy na Slovensku

V dňoch 16. - 17. mája 2023 sa v Bratislave konala konferencia 100 rokov reforiem verejnej správy na Slovensku s našou aktívnou účasťou. 

V príspevku Vývoj okresnej a obecnej správy v podtatranskom regióne v rokoch 1918 - 1945 sa PhDr. Božena Malovcová zaoberala územnym členením regiónu. Mestá a obce v podtatranskom regióne patrili do dvoch žúp – Spišskej a Liptovskej. Koncom roka 1922 boli tiezo župy zrušené a od roku 1923 sa obce pod Tatrami stali súčasťou novovytvorenej Podtatranskej župy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. V príspevku sa venovala aj okresným úradom v Poprade, Kežmarku a Spišskej Starej Vsi, ktoré v tom čase začali svoju činnosť a aj zmenám v obecnej správe. Ing. Martina Šlampová predstavila proces a príčiny vzniku mesta Vysoké Tatry, vysvetlila vzťahy medzi podtatranskými obcami a tatranskými osadami, upozornila na legislatívne prešľapy a nedokonalosti niektorých z uskutočnených reforiem. Mgr. Ingrid Janigová prezentovala činnosť obvodného notára z Veľkého Slavkova Eugena Chriena, a to nielen jeho administratívne pôsobenie a aktívny podiel na utváraní obce Vysoké Tatry, ale aj jeho umeleckú, výtvarnú prácu a dielo.

Súčasťou konferencie je aj prezentácia výstavy venovanej storočnici reforiem verejnej správy na Slovensku, na ktorú sme prispeli aj dokumentami z nášho archívu. Ďakujeme organizátorom konferencie - pracovníkom odboru archívov a registratúr MV SR za vynikajúcu organizáciu a bezproblémový priebeh podujatia. Tešíme sa, že v priebehu roka 2023 bude vydaný zborník so všetkými príspevkami, ktoré na konferencii odzneli.

Program konferencie (PDF, 2 MB)

100 rokov 1 100 rokov 2

 


150. výročie vzniku Uhorského karpatského spolku

Pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefaňáka sa vo štvrtok 11. mája uskutočnila v Podtatranskej knižnici v Poprade Medzinárodná konferencia k 150. výročiu vzniku Uhorského karpatského spolku (UKS). Účastníci konferencie sa venovali prierezu dejinami UKS, predstavili osobnosti, ktoré toto združenie formovali, ale aj činnosť, ktorej sa spolok venoval vo vysokohorskom prostredí. Všetky príspevky prednášajúcich sú publikované v zborníku, ktorý dostali k dispozícii účastníci konferencie. Toto podujatie bolo venované pamiatke dvom historikom Ivanovi Bohušovi st. a JUDr. Jánovi Gašparovi. Obaja veľkú časť svojho života venovali bádaniu histórie Vysokých Tatier. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad zastupovala s témou Vodcovská a záchranárska činnosť pod krídlami UKS Mgr. Ingrid Janigová.

Program konferencie (JPG, 1 MB)

UHK

 

 


2022


Spišský záloh je významné obdobie v dejinách Spiša. V roku 2022 uplynulo 610 rokov od vydania zálohovej listiny, ktorou sa 16 spišských miest, dva hrady a viacero dedín panstva dostali pod správu Poľska. Prednášku PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD. z minuloročnej medzinárodnej konferencie SPIŠSKÝ ZÁLOH 1412 – 1772 – 2022 Vám ponúkame vďaka jej sprístupneniu na YT kanáli Ľubovnianskeho múzea.

Prenáška


2021


Sympózium z dejín farmácie

V piatok 17. septembra 2021 sa v priestoroch prednáškovej sály Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad uskutočnil 25. ročník sympózia z dejín farmácie. Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad sa podieľal organizačne na príprave sympózia, ktoré bolo venované lekárnikovi Viliamovi Aurelovi Scherfelovi, ktorý pochádzal z Veľkej, dnes časť mesta Poprad. Pandemické opatrenia na Slovensku nám nedovoli usporiadať konferenciu v pôvodnom termíne, v septembri 2020, a tak sa sympózium uskutočnilo s ročným oneskorením. Okrem príjemnej atmosféry a zaujímavých prednáškok je výsledkom práce organizátorov a zúčastnených prednášajúcich zborník prednášok. Program konferencie si môžete prezrieť tu (JPG, 2 MB).

2021

Účastníci konferencie, 17. september 2021


2018


PODUJATIA VENOVANÉ VÝROČIAM

Rok 2018 bol rokom významných jubileí, ktoré si aktívne pripomenuli aj popradské archivárky sériou prednášok k 100. výročiu vzniku Československa v roku 1918, 50. výročiu príchodu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Prednášky k vzniku ČSR odzneli počas konferencie usporiadanej v spolupráci s Podtatranskou knižnicou a Podtatranským múzeom v Poprade, počas celomestských osláv venovaných významným výročiam Farmfest 15. júna 2018, 14. septembra 2018 počas Matejovských Scholtzových dní, počas konferencie usporiadanej Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi s názvom Obce za prevratu i počas slávnostného stretnutia pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR usporiadanom Maticou slovenskou a  Tatranskou galériou v  Poprade. Prednáška o priebehu Pražskej jari na Spiši odznela na celoslovenskej konferencii Na ceste k slovenskej štátnosti v Košiciach. 

2018


KONFERENCIA TATRY V DOKUMENTOCH

V septembri 2018 spolupracoval archív na organizovaní konferencie s názvom Tatry v dokumentoch, usporiadanej v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. K úspešnému priebehu konferencie prispela prednáškou o Aloisovi Chytilovi Zuzana Kollárová. Program konferencie. (JPG, 391 kB)

2018

Prednáška PhDr. Zuzany Kollárovej, PhD. o Aloisovi Chytilovi


2017


KONFERENCIA MESTSKÉ LESY POPRAD

Pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti Mestské lesy Poprad sa 12. júna 2017 konala konferencia o minulosti, súčasnosti a budúcnosti inštitúcie. Účastníci si vypočuli prednášky archeologických výskumoch v Kvetnici, poľovníckom revíre Dubina, genereli prímestských rekreačných lesov, architektonických štúdiách účelových rekreačných zariadení o súťaži Poznávaj Mestské Lesy Poprad. Archivárka Zuzana Kollárová prispela príspevkom o histórii  časti Kvetnica a jej postavení v meste.

2017

2017


2016


MATEJOVSKÉ SCHOLTOVE DNI

Pracovníčky archívu sa od roku 2016 aktívne zapájajú do programu Matejovských Scholtzových dní, ktorého súčasťou je každoročne aj odborná prednáška z histórie mesta. 

2019

PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. počas prednášky v roku 2019

Program Matejovských Scholtzovych dní 2016 (JPG, 163 kB)

Program Matejovských Scholtzovych dní 2018 (JPG, 573 kB)

Program Matejovských Scholtzovych dní 2019 (JPG, 1 MB)


NOVÉ POZNATKY Z HISTÓRIE MESTA POPRAD

Pod záštitou primátora mesta Jozefa Švagerka sa 29. októbra 2016 uskutočnila vedecká konferencia Spišského dejepisného spolku pod názvom Nové poznatky z histórie mesta Poprad. Spoluorganizátormi podujatia boli popradskí archivári. Aktívne sa konferencie zúčastnila PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. s prednáškou o histórii nemocnice v Spišskej Sobote a Poprade Miesto, kde ľudia nachádzali zdravia.

Program konferencie (JPG, 156 kB)

2016


20. ARCHÍVNE DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Po 20 rokoch sa popradský archív opäť stal organizátorom vrcholného archivárskeho podujatia roka Archívnych dní. Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci so Slovenskou historickou spoločnosťou usporiadali 20. archívne dni v SR v Tatranskej Lomnici v dňoch 24. - 26. mája 2016. Témou podujatia bolo 490. výročie bitky pri Moháči, historický medzník v dejinách strednej Európy. Zúčastnilo sa ich takmer 200 archivárov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Slovinska. Súčasťou programu boli exkurzie na kežmarský hrad, do botanickej záhrady a múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici.

Program konferencie (JPG, 904 kB)

2016

2016


2012


KONFERENCIA ZVYKY, PRÁVA A SPRÁVA V MINULOSTI NAŠICH MESTEČIEK

Slovenská historická spoločnosť pri SAV, sekcia pre dejiny mesta a sekcia archívnictva, popradský archív a Historický ústav Slovenskej akadémie vied usporiadali medzinárodnú konferenciu pod názvom Zvyky, práva a správa miest a mestečiek na Slovensku. Divadelná sála v Spišskej Sobote hostila takmer sedemdesiat účastníkov konferencie, ktorej cieľom bola výmena vedomostí a poznatkov medzi odbornou historickou spoločnosťou, a tiež priniesť atraktívne vedomosti laickej verejnosti.

Program konferencie (JPG, 465 kB)

2012


2009


KONFERENCIA KEŽMAROK VO VÝVINE STOROČÍ

Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Spiši a 740. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok archív participoval na príprave a usporiadaní vedeckej konferencie a výstavy, ktoré sa konali 20. októbra 2009. Na konferencii sa s prednáškou o Kežmarku v archívnych dokumentoch zúčasnila PhDr. Božena Malovcová.

Program podujatia (JPG, 1 MB)

2009


2008


MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCIA MUSICA SCEPUSII VETERIS

V spolupráci s Ústavom hudobnej vedy SAV v Bratislave sa v dňoch 3. – 4.  marca 2008 konala v priestoroch archívu konferencia Musica Scepusii Veteris venovaná 350. výročiu úmrtia spišskopodhradského organistu a hudobného skladateľa Jána Šimráka.

Program konferencie (JPG, 2 MB)

2008


2006


KONFERENCIA O DEJINÁCH POPRADU

Dňa 11. marca 2006 sa konala v zasadačke Mestského úradu v Poprade vedecká konferencia pod názvom V šľapajach predkov, ktorú pripravil archív v spolupráci s mestom Poprad pod záštitou primátora mesta Antona Danka a Spišským dejepisným spolkom v Levoči. Na konferencii odzneli príspevky Mariána Sojáka o Archeologickej topografii Popradu, Boženy Malovcovej o Popradských parkoch v prúde času, Zuzany Kollárovej o Reholiach a rehoľnom živote v Poprade a Petra Zmátla o Kultúrnej a spolkovej činnosti v Poprade v medzivojnovom období. Všetky príspevky sú publikované v zborníku spolku Z minulosti Spiša XIV./2006.

2006


2005


SPOLOČENSKÁ ŠTRUKTÚRA A STRATIFIKÁCIA V MINULOSTI MIEST A MESTEČIEK

Vedeckú konferenciu usporiadal archív v spolupráci so sekciou pre dejiny Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v dňoch 5. októbra 2005 - 7. októbra 2005. 34 prednášajúcich zo Slovenska, Česka a Maďarska prednieslo výsledky svojho výskumu o každodennom živote a zvykoch jednotlivých vrstiev stredovekej mestskej spoločnosti, ich spoločenskej štruktúre, mestských orgánoch a ustanovizniach.

Program konferencie 1 (JPG, 1 MB) a 2 (JPG, 968 kB)

2005

Prezentácia z podujatia


1997


PRVÉ ARCHÍVNE DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

V dňoch 14. - 16. októbra 1997 zorganizovali pracovníci popradského archívu v spolupráci so Spoločnosťou slovenských archivárov Prvé archívne dni v Slovenskej republike, ktorých témou bol Stav a perspektívy archívnictva na Slovensku. 23 prednášajúcich z celého Slovenska prezentovalo ciele svojho archívneho bádania, charakterizovalo archívne fondy a zbierky, informovalo o využívaní archívnych dokumentov, príprave mladých archivárov, slovenskej archivistike v kontexte dejín a perspektívach slovenského archívnictva.

Program konferencie (JPG, 888 kB)

1997


1996


KONFERENCIA PRVÉ PÍSOMNÉ ZMIENKY O MESTE POPRAD A JEHO PRÍMESTSKÝCH ČASTIACH

1996

Slávnostným otvorením kolokvia začali v sobou 16. marca 1996 ráno oslavy mesta 740. výročia prvej písomnej zmienky o Poprade. Ich organizátorom okrem mesta bol Spišský dejepisný spolok so sídlom v Levoči, Štátny okresný archív v Poprade a miestny odbor Matice slovenskej. Po kultúrnom programe žiakov ZUŠ v Poprade zazneli odborné prednášky. Program kolokvia. (JPG, 339 kB) Ako uviedol doc. PhDr. Ivan Chalupecký, máloktorá oblasť na Slovensku dosiahla v stredoveku takú vysokú hospodársku a kultúrnu úroveň ako Spiš. Napriek zložitému historickému vývoju sa v každom z miest Popradu zachovali silné historické tradície, ktoré ich aj v súčasnosti nabádajú k rôznym aktivitám a aj kvôli ktorým je Poprad nielen súčasným moderným mestom s veľkými perspektívami, ale aj mestom, z ktorého dýchajú stáročia v tom najlepšom zmysle slova. Oslavy pokračovali popoludní v archíve otvorením výstavy najstarších archívnych dokumentov viažúcich sa k mestám Poprad, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Veľká a Matejovce. Výstavu otvorila prednostka Okresného úradu v Poprade Mgr. Eva Grossingerová a riaditeľka archívu Božena Malovcová.


1992


SYMPÓZIUM REGISTRATÚRA A ARCHÍV


Terminológiou a legislatívnou úpravou odbornej správy registratúr sa zoberalo sympózium Registratúra a archív usporiadané v Starej Lesnej v Domove vedeckých pracovníkov SAV v dňoch 30. novembra 1992 - 2. decembra 2002. Jeho usporiadateľom boli Slovenská historická spoločnosť, sekcia archívnictva pomocných vied historických SAV, Spoločnosť slovenských archivárov, MV SR, odbor archívnictva a spisovej služby a Štátny okresný archív v Poprade. Príspevky poskytli mnoho teoretických i praktických námetov pre ďalšiu prácu archivárov, ktorí stáli pred hromadou problémov súvisiacich s osamostatním Slovenskej republiky, zmenou štruktúry verejnej správy, zánikom organizácii a podnikov, nárastom požiadaviek obyvateľov súvisiacich s reštitúciami a rehabilitáciami a pod. Na sympóziu po privítaní Ing. Štefanom Kubíkom, prednostom Okresného úradu v Poprade, oboznámil prítomných s pripravovaným zákonom o registratúre PhDr. Peter Kartous, riaditeľ odboru archívnictva a spisovej služby MV SR. Dr. Elemír Rákoš, predseda Spoločnosti slovenských archivárov, načrel do minulosti a zhrnul svoje poznatky o dejinách spisovej služby na Slovensku. Prítomnosť reprezentovali prednášky PhDr. Ladislava Vrtela o problémoch archívnej hodnoty a odbornej registratúrnej terminológii. Zaujímavým bolo vystúpenie riaditeľky Štátneho okresného archívu v Košiciach PhDr. Margity Krajňákovej o využití automatizované systému odbornej správy záznamov na Okresnom úrade Košice-vidiek. S fyzickou trvanlivosťou písomných záznamov, ktorá súvisí s kvalitou papiera a písacej látky, oboznámil Ing. Jozef Hanus zo Slovenského národného archívu v Bratislave. Súčasťou sympózia bolo valné zhromaždenie Spoločnosti slovenských archivárov. Okrem voľby nového výboru, so správou o činnosti spoločnosti vystúpil PhDr. Elemír Rákoš a tiež Dr. Peter Kartous, ktorý zoznámil pritomných s aktuálnymi úlohami a problémami archívov. Sympózia sa zúčastnili aj kolegovia z Česka prof. Hlaváček z Karlovej univerzity v Prahe, riaditeľ Štátneho ústredného archívu v Prahe Dr. Babička a tiež prof. Jozef Novák z Univerzity Komenského v Bratislave.

19921992

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]