Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov - Právnická osoba tuzemská

Popis elektronickej služby "Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov - právnická osoba tuzemská", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Okresný (živnostenský) úrad pri týchto činnostiach koná len ako sprostredkovateľ pre orgán, ktorý je kompetentný rozhodnúť o udelení/neudelení oprávnenia na poskytovanie služby na území SR.

Názov činnosti/procesu: Žiadosť / prihláška / oznámenie (podľa zvolenej činnosti)

Výsledný dokument: Oprávnenie / potvrdenie / ... (podľa zvolenej činnosti)

Žiadateľ: právnická osoba
 
Požadované dokumenty: požadované dokumenty sú rôzne pre každú činnosť, kompetentný orgán môže vyžadovať napríklad:

 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa, alebo jeho zodpovedného zástupcu
 • doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako sídlo,
 • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti,
 • splnomocnenie na zastupovanie, ak službu ohlasuje poverená osoba,
 • doklady potrebné na zápis do obchodného registra, ak sa spolu so žiadosťou (prihláškou, oznámením) predkladá aj návrh na zápis do obchodného registra.                  

Správne poplatky:

 • správny poplatok je určený podľa zákona o správnych poplatkoch pre každú činnosť inak [okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotné kontaktné miesto nevyberá poplatky, ktoré nie sú príjmom štátneho rozpočtu]

Súdne poplatky

 • akciová spoločnost: 375 €
 • iné právnické osoby: 150 €
 • organizačná zložka podniku právnickej osoby tuzemskej: 150 €

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta podľa sídla právnickej osoby

Doba vybavenia: okresný (živnostenský) úrad koná len ako sprostredkovateľ služby, zákonné lehoty sa riadia podľa jednotlivých ustanovení zákona príslušného pre vybratú činnosť, 2 pracovné dni na zápis právnickej osoby tuzemskej do obchodného registra

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno 

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:

 • žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) spolu s požadovanými prílohami,
 • žiadateľ uhradí správny (a prípadne aj súdny) poplatok prostredníctvom platobného portálu ÚPVS, alebo prostredníctvom svojho internet bankingu na základe správy o platobných podmienkach, ktorá je zaslaná do jeho elektronickej schránky,
 • podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
 • žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
 • v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
 • okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle podanie orgánu príslušnému rozhodnúť o udelení / neudelení oprávnenia na poskytovanie vybranej služby, príslušný kompetentný orgán informuje okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta o výsledku podania a v prípade, ak žiadateľ získa oprávnenie na poskytovanie služby, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta na požiadanie právnickej osoby vykoná za právnickú osobu registračnú povinnosť u správcu dane (zašle prihlášku na registrácii daňovníka k dani z príjmu právnickej osoby); na požiadanie založenej právnickej osoby a zahraničnej právnickej osoby zašle príslušnému registrovému súdu údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra.

Pozn.: Odporúčaný formát pre prílohy podania je: PDF, TIFF alebo RTF. Prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Prejsť na elektronickú službu "Získanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov."

 

Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov - tuzemská osoba je možné doručiť aj:

 • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa sídla právnickej osoby 

Stiahnuť si tlačivo:  "Formulár pre tuzemskú právnickú osobu" (RTF, 256 kB)


Správny/súdny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]