Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. október 2022, streda
 

Potvrdenia

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 628/2002 formou štúdia v bádateľni archívu, alebo na základe poskytnutia správnej informácie vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov.

Správne informácie, výpisy, odpisy, kópie, potvrdenia

     Pri vypracovávaní, spoplatňovaní, doručovaní potvrdení, výpisov a odpisov z archívnych dokumentov a kópií archívnych dokumentov a ďalej pri nazeraní do matriky a pri poskytovaní služieb archív postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Vestníka MV SR, čiastka 9/2003 (Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 17. január 2009, č. SVS-204-2008/00111). Písomné žiadosti archív vybavuje v lehote do 30 dní.

Správna informácia sa vydáva na základe písomnej žiadosti. Archívne dokumenty, ktoré môžete žiadať prostredníctvom Žiadosti o poskytnutie správnej informácie (DOCX, 27 kB)sú napr.:

  • dokumenty pre majetkovoprávne vysporiadanie,
  • stavebné dokumentácie,
  • pôdohospodárska agenda,
  • dedičské rozhodnutia,
  • potvrdenie o dobe zamestnania a pod.

Pre vyhotovenie potvrdenia o dobe zamestnania kontaktuje, prosím, zamestnancov archívu.

Školské doklady

     Archív vyhotovuje výpis, odpis, kópiu a potrvdenie z archívnych dokumentov ako sú školské doklady, doklady o ukončení povinnej školskej dochádzky, o ukončenom vzdelaní, vyučení a pod.

Pre vyhotovenie výpisu, odpisu, kópie alebo potvrdenia z archívnych dokumentov, ak ide o školské doklady, je potrebné vypísať Žiadosť o odpis vysvedčenia (DOCX, 27 kB).

Matriky  

     Štátne matriky (rodné, sobášne a úmrtné zväzky kníh) sú v archíve uložené z rokov 1895 − 1906, vyššie ročníky matričných kníh sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade. Štúdium matrík je spoplatnené podľa položky 16 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Pre vyhotovenie výpisov z rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky na úradné alebo súkromné účely je nutné vyplniť Žiadosť o vyhotovenie výpisu z matriky (DOCX, 27 kB)

 

Dôležité odkazy

facebook ŠTÁTNY ARCHÍV
 V PREŠOVE

Dôležité oznamy

Úradné hodiny
pondelok - štvrtok: 8:00 - 14:30 hod
piatok: nestránkový deň

Bádateľňa
pondelok - štvrtok: 08:00 - 14:30