Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. apríl 2024, streda
 

Publikácie

Brožúry k výstavám

Odborné štúdie, články, správy a recenzie

Monografie:

Pečatidlá v Štátnom archíve v Bratislave. Katalóg.

Autormi najnovšej publikácie archívu je jeho riaditeľka PhDr. Lenka Bartalosová, PhD. a PhDr. Ladislav Vrtel. Ide o reprezentatívny katalóg zbierky pečatidiel (typárií) uložených ako v Štátnom archíve v Bratislave, tak aj v jeho pracovisku, Archíve Modra. Vydaný katalóg je vôbec prvým svojho druhu na Slovensku. Prináša kvalitnú fotografickú dokumentáciu, pričom vyzdvihnúť treba najmä úvod do sfragistickej metodológie, s cieľom ustálenia slovenskej sfragistickej terminológie, ako aj jej aplikácie do popisu jednotlivých typárií.

Štátne symboly Československa a Slovenska v rokoch 1918 – 1933

verejna sprava

Posledná monografia PhDr. Ladislava Vrtela sa podrobne venuje osudom štátnej symboliky v období nepokojného 20. storočia. Približuje činnosť pražskej heraldickej komisie pôsobiacej v rokoch 1918 – 1920, ktorá mala navrhnúť symboliku mladého Československa, ako aj diskusie o štátnom znaku a vlajke. Činnosť heraldických komisií vykresľuje aj v nasledujúcich obdobiach – v rokoch 1938, 1939, či 1945.

Spoločenské a demografické pomery mesta Pezinok v 18. storočí

verejna sprava

Monografia Mgr. Aleny Mackovej, PhD. je doplnenou verziou autorkinej dizertačnej práce. podrobnejšie sa sústreďuje na populáciu mesta, zmeny ku ktorým v nej dochádzalo, zloženie obyvateľstva a jeho špecifiká, majetkové pomery a demografické ukazovatele.  Časovo sa monografia zaoberá obdobím 18. storočia, ktoré je príznačné nielen politickým a hospodárskym vývojom (ukončenie stavovských protihabsburských povstaní či bojov s Turkami, hospodárske dôsledky presahujúce udalosti predchádzajúceho storočia), ale aj vznikom nových druhov písomností, využiteľných pri demografickom výskume.

Najstaršia zachovaná kongregačná zápisnica Bratislavskej stolice (1579) 1614 – 1617

verejna sprava

Publikácia, ktorú do tlače pripravil Mgr. Ľuboš Janaček, predstavuje edičné spracovanie tejto úradnej zápisnice, ktorá vznikla počas zasadania stoličných zhromaždení a súdov, teda najvyšších orgánov stoličnej samosprávy. Do tohto typu kongregačných protokolov sa zapisovali rozhodnutia, ktoré boli na zasadnutiach týchto orgánov prijaté. Edícia obsahuje regesty jednotlivých záznamov v slovenčine a ich kompletný prepis v pôvodnom jazyku, teda v latinčine.

Slovenský znak, jeho pôvod a vývoj do roku 1918

verejna sprava

V druhej monografie z cyklu venovanému štátnym symbolom PhDr. Ladislav Vrtel vysvetľuje byzantský pôvod dvojkríža, jeho predheraldické obdobie, ako aj neskorší význam v panovníckej symbolike v stredovekom Uhorsku a v období Habsburskej monarchie. Osobitne sa sústreďuje na vzťah dvojkríža k územiu Slovenska a jeho cestu k tomu, aby sa stal slovenským národným erbom.

Verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov

verejna sprava

Hlavným organizátorom XVI. archívnych dní v Slovenskej republike, ktoré sa konali v dňoch 22. - 24. mája 2012 v Trnave bol Štátny archív v Bratislave. Ich ústrednou témou bola verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov. Z konferencie bol v roku 2013 vydaný aj zborník príspevkov, v ktorom sa nachádza 16 odborných. Za každou štúdiou je pridané resumé v dvoch jazykoch.

Klenoty slovenských archívov

klenoty

V roku 2013 sme si pripomenuli dvadsiate výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti pripravil v novembri 2013 Štátny archív v Bratislave spolu s ďalšími partnermi  unikátnu výstavu archívnych dokumentov. Pri tejto príležitosti vydalo vydavateľstvo VEDA v spolupráci s MV SR aj sprievodnú publikáciu, pričom ide o plnofarebnú, reprezentačnú slovensko-anglickú publikáciu Klenoty slovenských archívov, prezentujúcu z pohľadu archivárov 108 najcennejších dokumentov z rokov 1111 - 1992 uložených predovšetkým v štátnych archívoch Slovenskej republiky.Na sútoku riek

na sutoku riek

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. - 20. marca 2013 v Bratislave. Dovedna odznelo 37 príspevkov približujúcich život v pohraničí od najstarších čias po súčasnosť. Z podujatia bol v roku 2014 vydaný zborník s rovnomenným názvom obsahujúcom 30 odborných štúdií.

"Tu stojím, inak nemôžem..."

tu stojim

Rok 2017 sa niesol v znamení pripomenutia si 500. výročia reformácie. Štátny archív v Bratislave spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů a Ústavom politických vied SAV zorganizovali v dňoch 7. – 8. novembra 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Tu stojím, inak nemôžem! Reformácia od počiatkov do súčasnosti. Spoločným cieľom podujatia bolo prehĺbenie poznania fenoménu reformácie v dejinách a vytvorenie priestoru na prezentáciu a komparáciu najnovších vedeckých poznatkov predmetnej problematiky. Z podujatia vydaný zborník s rovnomenným názvom obsahujúcom 26 odborných štúdií.

Od Uhorského kráľovstva k Československej republike

od UK

Edícia archívnych dokumentov k vzniku Československej republiky je výsledkom spolupráce štátnych archívov v Bratislave a v Košiciach spolu s ich pracoviskami a Petrom Chorvátom z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Jej cieľom je publikovanie archívnych dokumentov nachádzajúcich sa v týchto archívoch, ktoré najlepším spôsobom vypovedajú o vzniku Československej republiky a o prvom roku jej fungovania. Publikácia analyzuje a formou vedeckej edície sprístupňuje 260 dokumentov zo Štátneho archívu v Bratislave a Štátneho archívu v Košiciach a ich pracovísk. Na edícii pracovalo viacero zamestnancov Štátneho archívu v Bratislave a získala tiež cenu Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2019 v kategórii Edícia prameňov.

Diplomatár šľachtického rodu Kondé

konde

Rodina Kondé patrila už od stredoveku medzi popredné šľachtické rody Bratislavskej stolice s majetkami na Žitnomostrove v širšom okolí Dunajskej Stredy. Jej rodový archív obsahujúci veľké množstvo stredovekých listín sa v roku 1909 uložil do župného archívu a v súčasnosti je uložený v Štátnom archíve v Bratislave pod názvom Rodina Kondé z Blažova. Edícia analyzuje a formou vedeckej edície sprístupňuje 264 stredovekých dokumentov z archívu žitnoostrovského šľachtického rodu Kondé, nachádza sa v nej aj najstaršia erbová listina uložená v Štátnom archíve v Bratislave z roku 1434.

Štátne symboly v rokoch 1938 - 1945

statne symboly

Kniha Ladislava Vrtela patrí svojim obsahom do odbornej heraldickej literatúry. V spojení s bohatou obrazovou dokumentáciou podrobne chronologicky rozoberá problematiku vzniku štátnych symbolov (1914 - 1920), vývoj štátnych symbolov
prvej Československej republiky (1919 - 1938), návrhy štátnych symbolov druhej Československej republiky (1938) a štátnych symboloch Slovenskej republiky (1938 - 1945) a symbolov Protektorátu Čechy a Morava (1939), rovnako štátneho znaku, vlajky a pečate Slovenskej republiky (1939), štandardy prezidenta Slovenskej republiky (1939).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]