Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Remeselné živnosti

Remeselná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore. Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v Prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie remeselnej živnosti sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Tieto doklady je možné nahradiť za podmienok ustanovených v § 22 živnostenského zákona:

 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.

Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade so živnostenským zákonom a osobitnými predpismi.

Na osobu spoločenstva sa ustanovenia živnostenského zákona vzťahujú s odchýlkami pri ustanoveniach o odbornej spôsobilosti. Osobou spoločenstva sa rozumie každá FO, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“), a každá PO, ktorá je založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov.

Odbornú spôsobilosť pre remeselné živnosti zaradené v Prílohe č. 1 môže osoba spoločenstva preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe možno preukázať odbornú spôsobilosť iba pre živnosti zaradené v Prílohe č. 1 do zoznamov I a III.

V zozname I sú tieto remeselné živnosti:

 1. Zámočníctvo
 2. Nástrojárstvo
 3. Kovoobrábanie
 4. Opravy pracovných strojov
 5. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 6. Opravy karosérií
 7. Výroba a opravy protetických výrobkov
 8. Hodinárstvo
 9. Kamenárstvo
 10. Mäsiarstvo
 11. Výroba piva a sladu
 12. Výroba mliečnych výrobkov
 13. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
 14. Stolárstvo
 15. Zlatníctvo a klenotníctvo
 16. Murárstvo
 17. Tesárstvo
 18. Pokrývačstvo
 19. Klampiarstvo
 20. Izolatérstvo
 21. Strechár
 22. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 23. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 24. Podlahárstvo
 25. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
 26. Kachliarstvo
 27. Pánske, dámske a detské kaderníctvo

V zozname III sú tieto remeselné živnosti:

 1. Kozmetické služby
 2. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
 3. Čistenie a kontrola komínov
 4. Manikúra 

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach: http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk

Dôležité oznamy