Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. júl 2021, piatok
 

Remeselné živnosti

Remeselná živnosť je taká živnosť, kde podmienkou prevádzkovania živnosti je okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie podmienky odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore. Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v Prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Odborná spôsobilosť na prevádzkovanie remeselnej živnosti sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Tieto doklady je možné nahradiť za podmienok ustanovených v § 22 živnostenského zákona:

 1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade so živnostenským zákonom a osobitnými predpismi.

Na osobu spoločenstva sa ustanovenia živnostenského zákona vzťahujú s odchýlkami pri ustanoveniach o odbornej spôsobilosti. Osobou spoločenstva sa rozumie každá FO, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“), a každá PO, ktorá je založená podľa práva členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území týchto štátov.

Odbornú spôsobilosť pre remeselné živnosti zaradené v Prílohe č. 1 môže osoba spoločenstva preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. Rozhodnutím o uznaní odbornej praxe možno preukázať odbornú spôsobilosť iba pre živnosti zaradené v Prílohe č. 1 do zoznamov I a III.

V zozname I sú tieto remeselné živnosti:

 1. Zámočníctvo
 2. Nástrojárstvo
 3. Kovoobrábanie
 4. Galvanizácia kovov
 5. Smaltovanie
 6. Opravy pracovných strojov
 7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 8. Opravy karosérií
 9. Výroba a opravy protetických výrobkov
 10. Hodinárstvo
 11. Kamenárstvo
 12. Mäsiarstvo
 13. Výroba piva a sladu
 14. Výroba mliečnych výrobkov
 15. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
 16. Stolárstvo
 17. Zlatníctvo a klenotníctvo
 18. Murárstvo
 19. Tesárstvo
 20. Pokrývačstvo
 21. Klampiarstvo
 22. Izolatérstvo
 23. Strechár
 24. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 25. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 26. Podlahárstvo
 27. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
 28. Kachliarstvo
 29. Pánske, dámske a detské kaderníctvo

V zozname III sú tieto remeselné živnosti:

 1. Kozmetické služby
 2. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
 3. Čistenie a kontrola komínov
 4. Manikúra 

Konanie o uznaní odbornej praxe sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej praxe na vykonávanie živnosti Ministerstvu vnútra SR. Žiadosť podaná osobou spoločenstva musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a osvedčením o charaktere a dĺžke činnosti vydaným príslušným úradom alebo orgánom členského štátu, a ak to živnostenský zákon ustanovuje, aj dokladmi o vzdelaní.  Doklady musia byť predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Občan SR spolu so žiadosťou o uznanie odbornej praxe predloží doklady o skutočnom a zákonnom vykonávaní príslušnej odbornej činnosti. Doklad o štátnej príslušnosti ani osvedčenie o charaktere a dĺžke činnosti občan SR nepredkladá. Ministerstvo vnútra SR potvrdí prijatie žiadosti do jedného mesiaca od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o prípadných chýbajúcich dokladoch a vyzve ho na ich doplnenie v určenej lehote. Ak Ministerstvo vnútra SR z predložených dokladov zistí, že sú splnené všetky podmienky, rozhodne o uznaní odbornej praxe, inak žiadosť zamietne. Ministerstvo vnútra SR o žiadosti rozhodne do štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Osoba spoločenstva, ktorá spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie živnosti v inom členskom štáte, avšak tieto podmienky nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným živnostenským zákonom alebo osobitnými predpismi Slovenskej republiky, môže požiadať Ministerstvo vnútra SR, aby jej vedomosti a zručnosti doložené diplomami, vysvedčeniami o skúškach alebo inými dokladmi o spôsobilosti vydanými v inom členskom štáte porovnal s požiadavkami vyžadovanými podľa osobitných predpisov SR. Konanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa začína dňom doručenia žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti Ministerstvu vnútra SR. Žiadosť musí byť doložená dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo kópiami osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré umožňujú prístup k predmetnej profesii, a ak to tento zákon ustanovuje, aj dokladmi o odbornej praxi žiadateľa. Doklady musia byť predložené spolu s prekladom do štátneho jazyka. Ministerstvo vnútra SR potvrdí prijatie žiadosti do 30 dní od jej prijatia a v potvrdení informuje žiadateľa o prípadných chýbajúcich dokladoch. Žiadosť, ktorá obsahuje iný doklad ako doklad o vzdelaní, predloží Ministerstvo vnútra SR na vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komore.

Ministerstvo vnútra SR:

 1. rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie na vykonávanie živnosti,
 2. preruší konanie do predloženia dokladu o absolvovaní adaptačného obdobia, 
 3. zamietne žiadosť.

Ministerstvo vnútra SR rozhoduje o žiadosti do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

Tieto osobitné ustanovenia pre osoby spoločenstva sa nevzťahujú na migrantov z tretích štátov. Ak chce migrant z tretích krajín prevádzkovať živnosť na území Slovenskej republiky, je rozhodujúce, či má na území SR trvalý pobyt. Ak áno, považuje sa za slovenskú fyzickú osobu. Ak nemá, považuje sa za zahraničnú osobu. Pokiaľ migrant nemá bydlisko ani na území členského štátu EÚ alebo členského štátu OECD, môže prevádzkovať živnosť na území SR  iba po zápise do obchodného registra.

Na uznávanie dokladov o vzdelaní sa vzťahuje zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Splnenie požiadavky odbornej praxe posudzujú okresné (živnostenské) úrady individuálne a bez akejkoľvek garancie.

Správne poplatky

Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe ..........................................................20 €
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike................................................100 €

Poplatok je možné uhradiť:
1. prostredníctvom E-kolku (kiosk, Slovenská pošta),
2. v hotovosti do pokladnice správneho orgánu,
4. prevodom z účtu v banke.

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach: http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk

Dôležité oznamy