Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Bádateľňa (Študovňa)

Bádateľňa

Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je umožnený v bádateľni (študovni) archívu. Bádateľňa archívu je pre verejnosť prístupná od pondelka do štvrtka v čase od 8.00 do 15.00 hod. Bádateľ sa pri vstupe do bádateľne zapisuje do knihy návštev. Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje na základe žiadosti. Žiadosťou o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je bádateľský list (tlačivo), ktorý žiadateľ vyplní v bádateľni archívu pri prvej návšteve, zároveň je povinný preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo cestovným dokladom. Bádateľský list je platný pre kalendárny rok, v ktorom bol vypísaný. Žiadateľ uvedie v bádateľskom liste okrem osobných údajov tému štúdia a vyhlásenie o tom, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely uvedené v bádateľskom liste.

Štúdium archívnych dokumentov s výnimkou matrík je bezplatné. Bádateľ môže pri štúdiu používať vlastný osobný počítač. Vstup do bádateľne so zapnutým mobilným telefónom je možný, len ak bol udelený súhlas použiť vlastné reprografické zariadenie. Štúdium archívnych dokumentov v priestoroch archívu podrobne upravuje bádateľský poriadok (PDF, 115 kB).

Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu a jeho obrana, zahraničné, politické, hospodárske alebo finančné záujmy, alebo ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené práva žijúcich osôb, ak by mohlo dôjsť k poškodeniu archívnych dokumentov, ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve a ak žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok. Prístup k archívnym dokumentom, ktoré obsahujú osobné údaje, je obmedzený na dobu 90 rokov od ich vzniku. Pred uplynutím tejto doby archív umožní prístup k osobným údajom iba po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jej zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije. Obmedzený je prístup k archívnym dokumentom, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie. Archív môže obmedziť prístup aj k archívnym dokumentom, ktoré nie sú odborne sprístupnené archívnou pomôckou.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Otvorené pre verejnosť: pondelok – štvrtok 08:00 – 15:00

Na štúdium cirkevných matrík je potrebné sa vopred objednať:
tel. +421 55/622 24 15