Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Štatút Slovensko-maďarskej zmiešanej medzivládnej komisie

Slovensko-poľská  |  Slovensko-maďarská  |  Slovensko-česká  |  Slovensko-ukrajinská

Štatút v znení zmien schválených na 15. zasadnutí Medzivládnej slovensko - maďarskej zmiešanej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

dňa 10. novembra 2011 v Patinciach

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

 1. Medzivládna slovensko – maďarská zmiešaná komisia pre cezhraničnú spoluprácu (ďalej len „zmiešaná komisia“) je vytvorená na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, podpísanej dňa 23. apríla 2001 v Budapešti (ďalej len „dohoda“), v súlade so Zmluvou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanou 19. marca 1995 v Paríži (ďalej len „zmluva“) a následným Protokolom medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky, podpísaným 24. novembra 1998 v Bratislave (ďalej len „protokol“). .
 2. Zmiešaná Komisia sa vo svojej činnosti riadi týmto Štatútom v súlade so zmluvou, protokolom a dohodou a pracuje v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom oboch zainteresovaných štátov.


KAPITOLA II

Úlohy a kompetencie zmiešanej komisie

 1. Zmiešaná komisia stanovuje smerovanie a formy rozvoja cezhraničnej spolupráce a zároveň koordinuje programy cezhraničnej spolupráce v súlade s dokumentmi uvedenými v Kapitole I, článok 1 tohto Štatútu s cieľom vytvárania podmienok pre rozvoj kontaktov a spolupráce medzi obyvateľmi, územnými celkami a ich príslušnými orgánmi a miestnymi samosprávami obidvoch krajín a v súlade s politikou a legislatívou Európskej únie v tejto oblasti. Osobitú pozornosť bude venovať rozvoju spolupráce a kontaktov mladej generácie.
 2. Zmiešaná komisia vypracúva návrhy na vytváranie právnych, ekonomických, finančných a obchodných podmienok v záujme obojstranne výhodného rozvoja podnikania, hospodárskych a iných aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce medzi územnými celkami alebo orgánmi. Návrhy predkladá kompetentným orgánom Slovenskej republiky a Maďarskej republiky na preskúmanie a rozhodnutie.
 3. Zmiešaná komisia vypracúva odporúčania súvisiace s rozhodnutiami pripravovanými spoločnými koordinačnými orgánmi na regionálnej a miestnej úrovni v záujme ich rozvoja.
 4. Zmiešaná komisia podporuje aktivity v záujme posilňovania dobrých susedských vzťahov a ich rozvoj medzi územnými celkami alebo orgánmi a nimi zriadenými inštitúciami.
 5. Zmiešaná komisia informuje územné samosprávy, miestne orgány štátnej správy a ďalších účastníkov spolupráce (ďalej len „účastníci spolupráce“) o možnostiach cezhraničnej spolupráce a napomáha ich úspešnej realizácii.
 6. Zmiešaná komisia podporuje všetky iniciatívy účastníkov spolupráce, ktoré slúžia pre realizáciu cieľov určených v dohode.
 7. Obidve národné zastúpenia zmiešanej komisie sa pravidelne informujú o interných legislatívnych predpisoch súvisiacich s účastníkmi spolupráce, hlavne o tých ktoré patria do ich organizačnej činnosti a kompetencie.
 8. Obidve národné zastúpenia zmiešanej komisie v záujme dosiahnutia určených cieľov budú venovať zvýšenú pozornosť realizácii ustanovení článkov 5 a 6 dohody.
 9. Účastníci spolupráce v rozsahu svojej pôsobnosti samostatne plánujú a organizujú spoluprácu a v záujme jej realizácie budujú a udržiavajú medzi sebou priame kontakty a uzatvárajú dohody v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom.
 10. Zmiešaná komisia:
  a) sleduje spoločensko-ekonomickú situáciu a rozvoj spolupráce prihraničných oblastí,
  b) na základe informácií účastníkov spolupráce analyzuje realizáciu rozvojových programov,
  c) hľadá možnosti využívania národných a medzinárodných zdrojov na realizáciu rozvojových programov a iniciuje vypracovanie návrhov na ich využitie s ohľadom na príslušné podmienky ich časovej realizácie.

KAPITOLA III

Organizácia a rokovací poriadok zmiešanej komisie

 1. Zmiešaná komisia sa skladá z dvoch národných zastúpení, slovenského a maďarského, ktoré sú vytvorené na princípe parity. Pre riešenie konkrétnych problémov v jednotlivých oblastiach cezhraničnej spolupráce má zmiešaná komisia právo vytvárať pracovné skupiny.
 2. Zloženie zmiešanej komisie je v kompetencii zúčastnených strán v súlade s ich vnútorným právnym poriadkom. Zmiešanej komisii spolupredsedajú predsedovia oboch národných zastúpení. Predsedovia národných zastúpení reprezentujú zmiešanú komisiu v rozsahu jej kompetencií.
 3. Predsedovia národných zastúpení zmiešanej komisie vymenúvajú v súlade s vnútorným právnym poriadkom svojho štátu podpredsedu, vedúcich jednotlivých pracovných skupín, členov zmiešanej komisie a tajomníka. Tajomník nie je členom národného zastúpenia. V návrhoch na členov komisie musí byť zohľadnený princíp odbornosti. V prípade neprítomnosti predsedu národného zastúpenia zmiešanej komisie ho zastupuje podpredseda. O personálnych zmenách v zložení zmiešanej komisie sa predsedovia zmiešanej komisie navzájom priebežne informujú, resp. informujú vlastné ministerstvá zahraničných vecí. 
 4. Pracovné skupiny vytvorené zmiešanou komisiou vyvíjajú činnosť v súlade s rozhodnutiami o ich založení a pravidelne informujú o svojej činnosti príslušného predsedu národného zastúpenia zmiešanej komisie, vlastné ministerstvo zahraničných vecí, resp. o nich podávajú informácie na zasadnutiach zmiešanej komisie.
 5. Tajomníci zmiešanej komisie na základe pokynov predsedu ich národného zastúpenia zabezpečujú organizáciu prác príslušného národného zastúpenia zmiešanej komisie, pripravujú materiály na zasadnutia zmiešanej komisie a vykonávajú iné organizačné úlohy, súvisiace s činnosťou zmiešanej komisie. Tajomníci oboch národných zastúpení zmiešanej komisie sú vo vzájomnom stálom kontakte a v prípade potreby sa stretávajú v období medzi zasadnutiami zmiešanej komisie.
 6. Zmiešaná komisia zasadá podľa potreby, ale najmenej dvakrát ročne, striedavo na území Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.
 7. Zasadnutia zmiešanej komisie sú iniciované po vzájomnej dohode predsedov oboch národných zastúpení. Na zasadnutí zmiešanej komisie sa prerokúvajú vopred dohodnuté otázky, ktoré sú obsiahnuté v programe rokovania.
 8. Stanovenie termínu nasledujúceho zasadnutia zmiešanej komisie sa uskutočňuje najneskôr dva mesiace pred týmto zasadnutím. Pozvánku na zasadnutie obdržia účastníci najneskôr 20 dní pred termínom zasadnutia. Pozvánka musí obsahovať termín a miesto zasadnutia, návrh programu, mená referujúcich o jednotlivých bodoch programu, prerokúvané materiály a návrhy uznesení.
 9. Zasadnutiu zmiešanej komisie predsedá predseda toho národného zastúpenia, na území ktorého sa zasadnutie koná. Predsedajúci:
  a) otvára a ukončuje zasadnutie,
  b) žiada tajomníka národnej časti vypracovať protokol zo zasadnutia,
  c) informuje o prijatých opatreniach a udalostiach, ktoré nastali medzi dvoma zasadnutiami a o plnení uznesení prijatých na poslednom zasadnutí,
  d) oznamuje body programu zasadnutia a moderuje ho.
 10. Uznesenia, odporúčania a návrhy zmiešanej komisie sú prijímané na princípe konsenzu.
 11. Predsedovia národných zastúpení zmiešanej komisie môžu prizývať na jej zasadnutia odborníkov a pozorovateľov, ktorých počet je vopred vzájomne dohodnutý. Zmiešaná komisia v prípade oprávnenej potreby má právo prizvať odborníkov na preskúmanie prípadných problémov. Osoby prizvané na zasadnutie zmiešanej komisie majú právo účasti na zasadnutí bez hlasovacieho práva.
 12. Zo zasadnutí zmiešanej komisie sa vypracuje protokol, ktorý obsahuje miesto, dátum rokovania, stručné zhrnutie bodov rokovania a prijaté uznesenia. Prílohu protokolu tvorí prezenčná listina. Protokol podpisujú spolupredsedovia zmiešanej komisie. Protokol vypracuje tajomník národného zastúpenia do 10 pracovných dní od zasadnutia zmiešanej komisie a po podpise ho zašle všetkým členom zmiešanej komisie do 30 dní od jej zasadnutia.
 13. Protokol sa vyhotovuje v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku. Predsedovia národných zastúpení zabezpečia, aby sa uznesenia z rokovaní zmiešanej komisie realizovali v stanovených termínoch.
 14. Z rokovania zmiešanej komisie sa vyhotovuje zvukový záznam v slovenskom a v maďarskom jazyku. Sekretariáty národných zastúpení zabezpečia úschovu záznamov vo svojom jazyku v súlade s príslušnými národnými predpismi.

KAPITOLA IV

Finančné náklady

          Finančné náklady spojené s realizáciou zasadnutí zmiešanej komisie hradí to národné zastúpenie, na území ktorého sa zasadnutie uskutočňuje. Cestovné náklady účastníkov zasadnutia, vrátane nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním hradia príslušné orgány alebo inštitúcie, ktoré svojich zástupcov na zasadnutia vysielajú.


KAPITOLA V

Záverečné ustanovenie

 1. Zmiešaná komisia vypracúva a schvaľuje zmeny a dodatky k tomuto štatútu po vzájomnej dohode písomnou formou, v totožnom znení v slovenskom a maďarskom jazyku.
 2. Pôvodný štatút schválila Medzivládna slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre cezhraničnú spoluprácu na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 22. novembra 2004 uznesením ZK č.1/2004. Štatút nadobudol účinnosť odo dňa jeho podpísania oboma predsedami zmiešanej komisie. Tento pozmenený a doplnený štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma predsedami zmiešanej komisie dňa 10. novembra 2011.
 3. Tento štatút je vyhotovený v troch exemplároch, každý v slovenskom a v maďarskom jazyku, pričom obidve jazykové verzie majú rovnakú platnosť. 

  V Patinciach 10. novembra 2011


                   Maroš Žilinka                                                                                                        Szabó Erika
predseda slovenského národného zastúpenia                                                         predsedníčka maďarského národného zastúpenia 
    Medzivládnej slovensko – maďarskej                                                                      Medzivládnej maďarsko - slovenskej
     zmiešanej komisie pre cezhraničnú                                                                         zmiešanej komisie pre cezhraničnú
                   spoluprácu                                                                                                           spoluprácu