Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Štatút Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu

Slovensko-poľská  |  Slovensko-maďarská  |  Slovensko-česká  |  Slovensko-ukrajinská

I. Všeobecné ustanovenia
II. Základné smery práce Komisie
III. Organizácia práce Komisie
IV. Náklady
V. Záverečná časť


I. Všeobecné ustanovenia

 1. Slovensko-ukrajinská (Ukrajinsko-slovenská) medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu (ďalej len „Komisia“) je vytvorená v súlade s článkom 7 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci podpísanej 5. decembra 2000 a Protokolom z 2. zasadnutia Slovensko-ukrajinskej (Ukrajinsko-slovenskej) pracovnej skupiny pre cezhraničnú spoluprácu z 12. decembra 2003.
 2. Komisia pracuje v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci, týmto štatútom a vnútorným právnym poriadkom oboch štátov.


II. Základné smery práce Komisie

 1. Komisia vytyčuje všeobecné smery a formy rozvoja cezhraničnej spolupráce. Zabezpečuje ich súlad s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci.
 2. Komisia vypracúva návrhy na vytváranie priaznivých právnych, ekonomických, finančných a obchodných podmienok v záujme obojstranne výhodného rozvoja v hospodárskej, sociálnej, vedecko-technickej, kultúrno-vzdelávacej, ekologickej a iných oblastiach cezhraničnej spolupráce. Predkladá ich kompetentným orgánom Slovenskej republiky a Kabinetu ministrov Ukrajiny na preskúmanie a rozhodnutie.
 3. Komisia bude napomáhať riešeniu právnych, administratívnych alebo technických problémov, ktoré by mohli sťažovať rozvoj cezhraničnej spolupráce.
 4. Komisia bude podporovať iniciatívy miestnych orgánov a regionálnych orgánov smerujúcich k nadviazaniu a rozvoju cezhraničnej spolupráce.
 5. Komisia bude analyzovať súčasný právny poriadok s cieľom prípravy návrhov na zmenu príslušných ustanovení, ktoré by mohli byť prekážkou rozvoja cezhraničnej spolupráce.


III. Organizácia práce Komisie

 1. Komisia sa skladá z dvoch národných častí, slovenskej a ukrajinskej, ktoré sa zriaďujú na základe parity. Pre riešenie konkrétnych problémov v  jednotlivých oblastiach cezhraničnej spolupráce má Komisia právo vytvárať pracovné skupiny.
 2. Zloženie Komisie je v kompetencii zúčastnených strán v súlade s ich vnútorným právnym poriadkom. Komisii spolupredsedajú predsedovia jej národných častí. Predsedovia národných častí reprezentujú Komisiu v rozsahu jej kompetencií.
 3. Predsedovia národných častí Komisie vymenúvajú v súlade s vnútorným právnym poriadkom svojho štátu svojich zástupcov, výkonného tajomníka a jej členov. Predsedovia Komisie sa navzájom priebežne informujú o personálnych zmenách v zložení Komisie.
 4. Pracovné skupiny vytvorené Komisiou vyvíjajú činnosť v súlade s ich ustanoveniami a informujú o svojej činnosti príslušného predsedu národnej časti Komisie.
 5. Výkonní tajomníci Komisie zabezpečujú organizáciu práce príslušnej národnej časti Komisie, pripravujú materiály na zasadnutia Komisie a vykonávajú iné organizačné úlohy, súvisiace s činnosťou Komisie. Výkonní tajomníci oboch národných častí Komisie sú v stálom kontakte a v prípade potreby sa stretávajú v období medzi zasadnutiami Komisie.
 6. Zasadnutia Komisie sa uskutočňujú spravidla dvakrát do roka, striedavo na území Slovenskej republiky a Ukrajiny. Mimoriadne zasadnutie Komisie môže byť zvolané tiež z iniciatívy jednej z jej národných častí, spravidla na území tejto časti.
 7. Zasadnutia Komisie sú zvolávané po vzájomnej dohode predsedov oboch národných častí. Stanovenie termínu nasledujúceho zasadnutia Komisie sa uskutočňuje najneskôr dva mesiace pred týmto zasadnutím. Dva týždne pred dohodnutým termínom zasadnutia predsedovia obidvoch národných častí Komisie stanovujú konečný program rokovania a vymieňajú si texty návrhov protokolov.
 8. Predsedovia národných častí Komisie môžu prizývať na jej zasadnutia odborníkov i poradcov, ktorých počet sa vopred dohodne.
 9. Odporúčania a návrhy Komisie sú prijímané na zásade konsenzu oboch jej národných častí a nadobúdajú platnosť dňom podpísania protokolu predsedami obidvoch jej národných častí.
 10. Odporúčania a návrhy Komisie, ktoré podľa vnútroštátnych právnych predpisov Slovenskej republiky a Ukrajiny vyžadujú schválenie kompetentnými orgánmi príslušného štátu, nadobúdajú platnosť dňom písomného oznámenia o takomto schválení.
 11. Rokovacími jazykmi zasadnutí Komisie sú jazyk slovenský a jazyk ukrajinský. Zo zasadnutí Komisie sú vypracúvané protokoly v slovenskom jazyku a v ukrajinskom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.


IV. Náklady

Výdavky spojené so zasadnutím Komisie (pracovnej skupiny) hradí tá jej národná časť, na území ktorej sa zasadnutie uskutočňuje. Cestovné náklady účastníkov zasadnutia, vrátane nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním, hradia príslušné orgány alebo inštitúcie, ktoré svojich predstaviteľov na zasadnutia vysielajú.


V. Záverečná časť

 1. Komisia vypracúva a schvaľuje zmeny a dodatky k tomuto štatútu.
 2. Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania na prvom zasadnutí Komisie dňa 6. mája 2004 na Zemplínskej Šírave –Kaluži.

Tento štatút je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, každý v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

                               Martin Pado                                                                               Peršyn  Volodymyr Leonidovyč     

                                                
                                 Predseda                                                                                                Predseda

                             slovenskej časti                                                                                      ukrajinskej  časti  

                 Slovensko-ukrajinskej medzivládnej                                                       Ukrajinsko-slovenskej medzivládnej  

                        komisie pre cezhraničnú                                                                        komisie pre cezhraničnú      

                              spoluprácu                                                                                                 spoluprácu