Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Ministerstvo vnútra vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe

31. 05. 2016

reformny zamer

Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity či zabezpečenie bezproblémového kolovania žiadosti ako takej po úradoch bez nutnosti prítomnosti občana. To je len zlomok cieľov, ktoré chce ministerstvo vnútra dosiahnuť v programovom období 2014-2020 prostredníctvom hodnotiaceho mechanizmu – reformného zámeru. Reforma verejnej správy sa tak stane kontinuálnejšou, efektívnejšou a hospodárnejšou.

Hlavné ciele reformného zámeru

Potenciálni prijímatelia národných projektov z operačných programov Efektívna verejná správaIntegrovaná infraštruktúra a každý, kto má ambíciu modernizovať verejnú správu, budú musieť preukázať vhodnosť a optimálnosť navrhovaného riešenia. Ich návrhy projektov vyhodnotí reformný zámer v podobe špecifického a detailného formuláru, ktorý potenciálni prijímatelia vyplnia. „Reformný zámer bude výrazným príspevkom k národnej reforme verejnej správy. Jeho cieľom bude overenie troch kľúčových faktorov pre každý projektový zámer: jeho zmysluplnosť, opodstatnenosť a realizovateľnosť,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák. Kľúčovým aspektom pri hodnotení reformných zámerov bude princíp získavania „hodnoty za peniaze“.

Kooperácia úradov

Reformný zámer výrazne uľahčí a zefektívni kooperáciu medzi dvoma operačnými programami, ktorých spája téma modernizácie verejnej správy. Operačný program Efektívna verejná správa riadi ministerstvo vnútra a úlohy v oblasti informatizácie spoločnosti preberá od 1. júna vznikajúci Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prioritou spolupráce dvoch úradov bude reforma procesov, ktorá bude predchádzať samotnej elektronizácii verejnej správy. V kompetencii operačného programu Efektívna verejná správa je dizajn reformných opatrení, procesov a legislatívy, pričom operačný program Integrovaná infraštruktúra poskytne nevyhnutné IT riešenia. Vďaka tomu dôjde k zníženiu administratívnej záťaže a zvýšeniu kvality služieb, ako aj k vylepšenej schopnosti verejnej správy reagovať na výzvy modernej doby. Rozhodnutia budú vznikať na základe kvalitných dát a analýz. „Každý z operačných programov je súčasťou iného úradu, avšak spoločne chceme nastaviť procesy efektívnejšie s cieľom hospodárnejšieho využívania zdrojov, predchádzania duplicitných projektov, aby zmeny vo verejnej správe pocítili ľudia po celom Slovensku a trávili na úradoch neporovnateľne menej času ako v súčasnosti,“ povedal Samuel Arbe, riaditeľ operačného programu Efektívna verejná správa.

Projekty pre ľudí, ktoré im zľahčia vybavovania na úradoch

Národné projekty prinesú aj vďaka reformnému zámeru komplexný rad riešení s cieľom odbremeniť občanov a nenútiť ich zbytočne chodiť po úradoch. Namiesto nich budú po úradoch kolovať žiadosti a dokumenty v elektronickej forme. Operačný program Efektívna verejná správa podporí projekty zamerané napríklad na komplexné vybavovanie životných situácií a zjednodušenie procesov vo verejnej správe; operačný program Integrovaná infraštruktúra prinesie projekty, ktoré umožnia občanom využívať kvalitné elektronické služby spĺňajúce súčasné štandardy a ktoré zefektívnia vývoj a prevádzku informačných systémov ako aj zavedú nástroje na riadenie kvality dát a ich využívanie.

Reformný zámer je povinnou jazdou pre každú inštitúciu

Potenciálny prijímateľ projektu je povinný vyplniť formulár, ktorého súčasťou sú informácie o kontexte reformného zámeru (popis jeho doterajších aktivít, iniciatív, investícií), obsah reformného zámeru (napr. stanovenie merateľných indikátorov reformy a plánovanie opatrení na ich postupné napĺňanie, stručný popis plánovaných projektov), súlad s cieľmi oboch operačných programov, organizačné zabezpečenie realizácie reformného zámeru, časový harmonogram jednotlivých aktivít a odhad rozpočtu. Zmysluplnosť reformného zámeru posúdi komisia zložená zo zástupcov ministerstva vnútra, ministerstva financií, ministerstva spravodlivosti, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úradu vlády SR, Finančnej správy SR a Združenia miest a obcí Slovenska. Obsah zámeru bude súbežne dostupný aj online pre širokú verejnosť. Až po jeho schválení sa bude môcť projekt posunúť do fázy realizácie. Prvé zámery rezort vnútra už zverejnil na www.minv.sk/?predlozene-na-schvalenie