Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Vlastníte archívne dokumenty? Chcete ich darovať, predať alebo uložiť do depozitu štátneho archívu?

Životné udalosti  |  Bádateľ (Štúdium)  |  Predarchívna starostlivosť  |  Vlastníte archívne dokumenty?  |  Knižnica

Ponuky na predaj a darovanie archívnych dokumentov

Uschovanie archívnych dokumentov

Ak vlastníte dokumenty, ktoré spĺňajú kritériá hodnotenia záznamu s trvalou dokumentárnou hodnotou, mali by ste vedieť, že štát má predkupné právo na archívny dokument (zákon č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v súkromnom vlastníctve. Predkupné právo zaniká uplynutím 1 roka odo dňa doručenia ponuky vlastníka Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo dňom odmietnutia ponuky štátom pred uplynutím tejto lehoty. Ponuky na odpredaj alebo darovanie archívnych dokumentov posudzuje akvizičná komisia riaditeľa odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Zásad pre navrhovanie odhadovanej kúpnej ceny archívnych dokumentov (cenník). Hlavným kritériom pre navrhovanie odhadovanej kúpnej ceny archívneho dokumentu je obsah záznamu, a to jeho informačná sýtosť, pôvodnosť, závažnosť informácií a jedinečnosť.  

Žiadosti s ponukami na predaj alebo darovanie archívnych dokumentov, viažucich sa teritoriálne na oblasť Trenčianskeho kraja, môžete zasielať priamo na štátny archív, alebo pracoviskám v Považskej Bystrici či Bojniciach. V prípade, že vlastníte dokumenty vzťahujúce sa obsahom k inému regiónu Slovenska, svoju žiadosť môžete adresovať priamo akvizičnej komisii (MV SR, SVS, odbor archívov a registratúr, akvizičná komisia, Križkova 7, 811 04 Bratislava). Súčasťou žiadosti musí byť čestné prehlásenie o výlučnom vlastníctve archívnych dokumentov vlastníkom. Žiadosť by mala obsahovať zoznam ponúkaných dokumentov, časové obdobie a v prípade predaja aj cenová ponuka. Akvizičná komisia zasadá spravidla 3 – 4 krát ročne, posúdi konkrétny návrh a rozhodne o dokumentárnej hodnote ponúkaných záznamov.

Archívny dokument nemožno trvalo vyviesť z územia Slovenskej republiky (predať, darovať). Dočasný vývoz je možný len s písomným súhlasom ministerstva o ktorý musí požiadať vlastník archívneho dokumentu ešte pred samotným dočasným vývozom.

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]