Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. apríl 2024, nedeľa
 

Vyradenie registratúrnych záznamov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Pôvodca registratúry navrhuje na vyradenie registratúrne záznamy, ktorým uplynula lehota uloženia a ktoré už nepotrebuje na svoju činnosť. Podrobnosti o vyraďovaní registratúrnych záznamov stanovuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyraďovacie konanie sa začína predložením návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov. Súčasťou návrhu na vyradenie sú zoznamy vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ a bez znaku hodnoty „A“ usporiadaných podľa registratúrneho plánu platného v čase ich vzniku. Archív posúdi dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie a vydá rozhodnutie. Registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou posúdené vo vyraďovacom konaní ako archívne dokumenty budú v stanovenom termíne odovzdané do archívu, registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty môže pôvodca registratúry zničiť.

Pôvodca I. kategórie má povinnosť predložiť návrh na vyradenie registratúrnych záznamov elektronicky prostredníctvom elektronického formulára v Elektronickom archíve Slovenska. Pred prvým podaním návrhu na vyradenie je štatutárny zástupca pôvodcu povinný požiadať odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR o vytvorenie osobného prostredia právnickej osoby, ktorú zastupuje, v Elektronickom archíve Slovenska. Žiadosť posiela prostredníctvom portálu www.slovensko.sk – všeobecná agenda, poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR alebo Ministerstvo vnútra SR – Elektronický archív Slovenska. Informácia o vytvorení osobného prostredia bude pôvodcovi doručená do elektronickej schránky. Ak pôvodca nemá zriadenú elektronickú schránku, žiadosť o vytvorenie osobného prostredia v Elektronickom archíve Slovenska posiela listinne.

Postup pre vytvorenie osobného prostredia pre právnickú osobu a podanie návrhu na vyradenie v Elektronickom archíve Slovenska (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Pôvodca II. kategórie môže predložiť návrh na vyradenie registratúrnych záznamov elektronicky alebo listinne.

Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov (DOCX, 23 kB)

Zoznam registratúrnych záznamov so znakom hodnoty A (DOCX, 18 kB)

Zoznam registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty A (DOCX, 16 kB)

Pôvodca III. kategórie má povinnosť dodržať zákonné lehoty uloženia registratúrnych záznamov, po uplynutí lehôt môže registratúrne záznamy zničiť bez vyraďovacieho konania. V prípade, že predloží návrh na vyradenie archívu (elektronicky alebo listinne), môže registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty zničiť, ak mu rozhodnutie archívu nebolo doručené do 60 dní od predloženia návrhu na vyradenie.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]