Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Zoznam pôvodcov a zaradenie do predarchívnej starostlivosti

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou V zmysle § 24a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov podľa písmena

a) vedú evidenciu

1. pôvodcov registratúr;

b) vykonávajú štátny odborný dozor nad

1. správou registratúry,

2. archívmi,

3. archívnymi dokumentmi uloženými u vlastníkov, ktorí nezriadili archív,

c) schvaľujú registratúrny poriadok a registratúrny plán,

d) rozhodujú o vyraďovaní registratúrnych záznamov,

e) preberajú archívne dokumenty takto:

2. štátny archív s regionálnou územnou pôsobnosťou od štátnych orgánov so sídlom a pôsobnosťou v jeho územnom obvode a nimi zriadených a založených právnických osôb samosprávneho kraja so sídlom v jeho územnom obvode a ním zriadených a založených právnických osôb, obcí nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a nimi zriadených a založených právnických osôb, univerzít a iných vysokých škôl so sídlom v jeho územnom obvode, právnických osôb najmä z oblasti hospodárskeho života so sídlom v jeho územnom obvode, fyzických osôb, ktoré sú osobnosťami spoločenského života regionálneho významu a majú trvalý pobyt v jeho územnom obvode, a od pôvodcov, ktorých určí ministerstvo.

Kategorizácia pôvodcov

Pri hodnotení pôvodcu registratúry a registratúrneho záznamu sa prihliada na význam pôvodcu z hľadiska jeho pôsobnosti, činnosti a vplyvu jeho pôsobenia. Podľa § 4 vyhlášky č. 628/2002 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 2) Registratúrne záznamy sa podľa pôvodcu registratúry hodnotia takto:

a) registratúrnymi záznamami pôvodcu I. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a ďalších orgánov verejnej správy

b) registratúrnymi záznamami pôvodcu II. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti pôvodcov registratúry určených ministerstvom.

c) registratúrnymi záznamami pôvodcu III. kategórie sú tie, ktoré vznikli z činnosti pôvodcov registratúry; tieto registratúrne záznamy spravidla nemajú trvalú dokumentárnu hodnotu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]