Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Aké dokumenty u nás nájdete

Štátny archív v Nitre je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty, t. j. záznamy, ktoré majú trvalú dokumentárnu hodnotu pre poznanie dejín Slovenska a Slovákov. Štátny archív v Nitre ako archív s regionálnou územnou pôsobnosťou preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty pochádzajúce predovšetkým z činnosti štátnych orgánov, nimi zriadených a založených právnických osôb, univerzít, právnických osôb v oblasti hospodárskeho života a fyzických osôb spoločenského života regionálneho výrazu so sídlom a pôsobnosťou na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Základné právne normy pre pôsobnosť a odbornú činnosť archívu predstavuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Súčasná teritoriálna kompetencia archívu a jeho organizačná štruktúra je upravená novelou archívneho zákona č. 266/2015 Z. z. Nová reforma viedla zároveň aj k etablovaniu dvoch oddelení v regionálnych archívoch: oddelenie služieb verejnosti a oddelenie spracúvania archívnych dokumentov. Novelou zákona došlo od 1. 1. 2020 k úprave teritoriálnej kompetencie Štátneho archívu v Nitre a odčleneniu Archívu Šaľa, ktorý prešiel pod Štátny archív v Trnave. 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]