Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Bádateľský poriadok

BÁDATEĽSKÝ PORIADOK

 

Podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávam pre Slovenský národný archív tento bádateľský poriadok:

 

 

Čl. 1

Pravidlá vstupu do bádateľne

 

(1) Bádateľovi sa umožňuje štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu alebo prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

 

(2) Bádatelia sú povinní pred vstupom do bádateľne odložiť na vyhradenom mieste kabát, aktovku, kufrík, tašku a pod.

 

(3) Vstup do bádateľne sa umožní iba bádateľovi, ktorý nie je viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a jeho správanie je v súlade s normami správania. Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne s osobným počítačom, inými zariadeniami podľa čl. 3 ods. 9 tohto poriadku alebo s ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov. Z identifikačných dôvodov musí strpieť označenie voľných listov odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky archívu, ktoré môže vykonať zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni (ďalej len „zamestnanec archívu“).

 

(4) Bádateľovi sa so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov. Vstup so zapnutým mobilným telefónom sa bádateľovi umožní, len ak mu bol udelený súhlas použiť vlastné reprografické zariadenie.

 

(5) Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívny dokument.

 

(6) Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne.

 

(7) Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list. Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov o súboroch archívnych dokumentov k téme štúdia.

 

 

Čl. 2

Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch

 

(1) Bádateľovi sa umožní základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, katalóg, register) a z ďalších tematických databáz archívu.

 

(2) Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave.

 

 

Čl. 3

Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom

 

(1) Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia zaslať archívu vopred poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronických služieb ministerstva. Ak bádateľ požiada o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia poštou alebo osobne, budú mu archívne dokumenty predložené najskôr dva pracovné dni, resp. archívne dokumenty do roku 1918 a dokumenty z osobných fondov najskôr tri pracovné dni  po doručení žiadosti o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Termín predloženia archívnych dokumentov na štúdium na základe žiadosti podanej prostredníctvom elektronických služieb ministerstva je záväzný až po jeho potvrdení archívom. Archív bádateľovi denne priebežne poskytne na štúdium najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov, kotúčov mikrofilmu) alebo päť jednotlivín (listiny, mapy, plány, audiovizuálne archívne dokumenty) alebo päť inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne piatich škatúľ.

 

(2) Bádateľovi, ktorý požiada o prístup k elektronickým archívnym dokumentom alebo k ich elektronickým kópiám formou štúdia prostredníctvom elektronických služieb ministerstva, sa prístup umožní elektronicky v množstve podľa odseku 1 v jeho osobnom prostredí. Do osobného prostredia bádateľa vytvoreného v elektronickom archíve ministerstva sa nezasielajú také elektronické archívne dokumenty a ich elektronické kópie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle elektronického archívu ministerstva.

 

(3) Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov ani ich prekladať do slovenského jazyka.

 

(4) Bádateľ je v bádateľni povinný zachovávať ticho a nesmie telefonovať. V bádateľni sa nesmie fajčiť ani konzumovať jedlo a nápoje.

 

(5) Bádateľ môže použiť informácie, ktoré získal z archívnych dokumentov, iba na účely uvedené v bádateľskom liste. Bádateľ je povinný vo svojich vedeckých alebo iných prácach (scenáre, články) uviesť názov archívu, názvy využitých archívnych fondov a zbierok, signatúry archívnych dokumentov, ako aj názvy archívnych pomôcok a mená zostavovateľov archívnych pomôcok, z ktorých získal informácie.

 

(6) Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický vzhľad archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať (mapy, plány a pod.). Bádateľ nesmie jednotlivé strany archívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne dokumenty alebo klásť na ne osobný počítač, poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov.

 

(7) Bádateľ môže archívne dokumenty alebo úložné jednotky s archívnymi dokumentmi klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy. Pri štúdiu archívnych dokumentov v knižnej forme musí vždy použiť stojan podopierajúci otvorenú knihu.

 

(8) Výpisy a poznámky z archívnych dokumentov možno vykonať len obyčajnou ceruzou strednej tvrdosti. Bádateľ nesmie medzi jednotlivými bádateľskými návštevami ponechať v bádateľni svoje výpisy a poznámky.

 

(9) Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod.) iba na základe udeleného súhlasu riaditeľa archívu, o ktorý musí vopred požiadať. Súhlas na ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni.

 

(10) Bádateľ musí po každej bádateľskej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa. Ak zamestnanec archívu zistí, že došlo k porušeniu pôvodného usporiadania archívnych dokumentov, bádateľ musí tento nedostatok na mieste odstrániť. Ak zamestnanec archívu zistí odcudzenie alebo poškodenie fyzického stavu archívnych dokumentov alebo zmenu ich počtu, archív to hodnotí ako hrubé porušenie bádateľského poriadku podľa § 15 ods. 4 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

(11) Ak bádateľ nezačne štúdium do 7 kalendárnych dní od poskytnutia archívnych dokumentov, po tomto termíne budú archívne dokumenty vrátené do depotu. Elektronické archívne dokumenty a ich elektronické kópie sú prístupné v osobnom prostredí bádateľa 30 kalendárnych dní odo dňa ich zaslania archívom; po tomto termíne sa v elektronickom archíve ministerstva prístup k zaslaným elektronickým archívnym dokumentom a ich elektronickým kópiám automaticky zruší.

 

(12) Bádateľ môže v súvislosti so štúdiom archívnych dokumentov prezenčne využívať knihy, časopisy a noviny z archívnej knižnice podľa knižničného poriadku Slovenského národného archívu.

 

 

Čl. 4

Pravidlá používania vlastných reprografických zariadení

 

(1) Bádateľ smie v bádateľni archívu používať vlastné reprografické zariadenia na vyhotovenie kópií iba na základe písomnej žiadosti, ktorú schvaľuje riaditeľ archívu.

V žiadosti uvedie osobné údaje (meno, priezvisko, adresa), názov archívneho fondu alebo zbierky, ukladaciu jednotku (škatuľa, inventárne číslo), druh použitého reprografického zariadenia (digitálny fotoaparát, klasický fotoaparát a pod.), účel vyhotovenia kópií, zverejnenie na internete a záväzok dodržať ustanovenie § 15 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. týkajúce sa bádateľského poriadku archívu.

Pri vyhotovovaní kópií sa nesmie použiť blesk a iné prídavné svetlá.

Archív poskytuje túto službu za cenu uvedenú v Cenníku služieb archívov, do ktorého môže bádateľ nazrieť v bádateľni archívu.

 

(2) Archív neudelí súhlas na použitie vlastného reprografického zariadenia na vyhotovovanie kópií z:

- archívnych dokumentov z archívnych fondov, ktoré sú v archíve uložené v depozite,

- fotodokumentácie uloženej v archíve,

- z máp a plánov, pokiaľ bude ohrozený ich fyzický stav,

- archívnych dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje (súpisy obyvateľov, súpisy Židov, sčítacie hárky zo sčítaní ľudu, osobné spisy a pod.),

- publikácií z knižnice archívu, ktorých rozmnožovanie upravuje zákon NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve,

- ak to neumožňujú prevádzkové podmienky bádateľne archívu.

 

(3) Pri použití vlastného reprografického zariadenia archív bádateľovi poskytne denne päť archívnych škatúľ alebo päť jednotlivín alebo päť kusov mikrofilmov a z časopiseckej a novinovej zbierky päť zväzkov novín alebo časopisov.

 

(4) Pri porušení pravidiel sa bádateľovi ďalší súhlas na použitie vlastného reprografického zariadenia neudelí. 

 

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

(1) Výnimku z ustanovení bádateľského poriadku môže povoliť len riaditeľ Slovenského národného archívu.

(2) Zrušuje sa bádateľský poriadok vydaný pre Slovenský národný archív dňa 16. februára 2009.

(3) Zrušuje sa bádateľský poriadok vydaný pre Štátny ústredný banský archív dňa 2. januára 2003.

 

Čl. 6

Účinnosť

 

Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2018.

 

 

 

V Bratislave 28. februára 2018

 

 

 

 

Mgr. Ivan Tichý, PhD.

riaditeľ

 
 

Dôležité odkazy

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok

8.00 – 15.00 hod.


Telefón  02/67 29 82 37

E-mail

 TA.13G4@S3A.S3RYKSPS2@

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]