Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

Cenník služieb Štátneho archívu v Trnave je vyhotovený v súlade s nariadením Ministerstva vnútra č. 154/2023 o poskytovaní služieb a o cenníku služieb štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. (PDF, 421 kB)

Archív umiestňuje cenník na verejne prístupnom mieste v priestoroch archívu. Medzi najčastejšie služby patria reprografické práce, využívané na neosvedčené kópie dokumentov alebo kópie pre žiadateľov oslobodených od správnych poplatkov. Tieto poplatky sa uhrádzajú osobne v archíve alebo zaslaním formou poštovej poukážky, poplatok za rešerš na účet štátnej pokladnice.

Kópie (xerokópie)

1.      Čiernobiele                                                                                   formát/1 list/eur

jednostranné 

A4

A3

z voľných listov

0,30     

0,40      

z viazaných listov

0,40

0,50

z veľkoformátových predlôh (mapy, plány, noviny, plagáty, publikácie a pod.)

0,50

0,70

obojstranné

A4

A3

z voľných listov

0,50

0,70

z viazaných listov

0,60

0,80

z veľkoformátových predlôh (mapy, plány, noviny, plagáty, publikácie a pod.)

0,80

1,00

2.      Farebné                                                              formát/1 list/euro

jednostranné

A4

A3

z voľných listov

1,00

1,80

z viazaných listov

1,20

2,00

z veľkoformátových predlôh (mapy, plány, noviny, plagáty, publikácie
a pod.)

1,50

2,50

obojstranné

A4

A3

z voľných listov

1,60

2,40

z viazaných listov

2,40

3,20

z veľkoformátových predlôh (mapy, plány, noviny, plagáty, publikácie
a pod.)

2,80

4,50

Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou (skenovanie a snímanie digitálnym fotoaparátom) a ukladanie dát na pamäťové médium

Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom alebo digitálnym fotoaparátom

 

1 záber/eur

formát predlohy do A4

2,00

formát predlohy väčší ako A4 až A3

4,00

Snímanie predlôh vysokokvalitnou digitálnou technikou ČB/farba

 

1 záber/eur

formát predlohy do A4 rozlíšenie až do 600 DPI, 1:1

9,00

formát predlohy do A3 rozlíšenie 300 DPI, 1:1

9,00

Skenovanie negatívov a diapozitívov zo zbierky archívu

 

1 záber/eur

výstupný formát do A5

2,00

výstupný formát A5 – A4

2,50

výstupný formát A4 – A3

4,00

 

Tlač z digitálneho záznamu čiernobiela

formát 

1 list/euro

do A4

1,00

do A3

2,00

 

Poskytnutie digitálnej kópie z už existujúceho digitalizátu

 

digitálna kópia/eur

z archívneho dokumentu vzniknutého pred rokom 1526

0,50

z archívneho dokumentu vzniknutého po roku 1526

0,20

Odosielanie alebo ukladanie dát na pamäťové médium žiadateľa podľa možností a podmienok archívu sa nespoplatňuje.

Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií na iné ako úradné účely

12 eur/za každý aj začatý deň.

Snímanie archívnych dokumentov a priestorov archívu´vlastným reprografickým zariadením žiadateľa

snímanie klasickou alebo digitálnou kamerovou technikou

 

archívne dokumenty - nekomerčné účely

bezplatne

archívne dokumenty - komerčné účely

25,00 eur/za každú aj začatú hodinu

priestory - nekomerčné účely bezplatne
priestory - komerčné účely

20,00 eur/za každú aj začatú hodinu

snímanie klasickým alebo digitálnym fotoaparátom

 

priestory - nekomerčné účely

bezplatne

priestory - komerčné účely

1 snímka/1,50 eur

Rešerš: 

Cena vypracovania rešerše

eur/1h

1. Jednoduchá rešerš 

15,00

2. Zložitá rešerš

23,00

3. Zložitá kombinovaná rešerš  

25,00

Preklad

Archív môže vyhotoviť na žiadosť neúradný preklad, pokiaľ to umožňujú personálne a odborné možnosti.
Normostranou sa rozumie 1 800 znakov. Každá posledná neúplná strana a každá 1 samostatná neúplná strana v rozsahu menšom ako je 1 strana, sa považuje za 1 celú stranu.

Preklad

1 normostrana/eur

zo slovenčiny do angličtiny, nemčiny alebo francúzštiny (odborné texty)

20,00

z latinčiny, nemčiny alebo maďarčiny do slovenčiny (historické texty)

25,00

z latinčiny, nemčiny alebo maďarčiny do angličtiny, nemčiny alebo francúzštiny (historické texty)

30,00

Správne poplatky

Archív vyrubuje poplatok za správnu informáciu vo výške udelenej v sadzobníku správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch. Správny poplatok je vyrubený na základe platobného predpisu, uhrádza sa e-kolkom z pošty, bankovým prevodom alebo kreditnou kartou priamo v archíve.

Medzi najčastejšie správne poplatky patrí:

                                                                                                                                 
Žiadosť o vydanie výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o:

a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní

4 eurá

b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre

4 eurá

c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia

4 eurá

d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve

6 eur

e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu  v slovenskom jazyku

2 eurá

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]