Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb na území SR

Cezhraničným poskytovaním služieb na území SR je dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený. Táto možnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov služieb usadených v členských štátoch EÚ/EHP a platí pre dočasné poskytovanie služieb zahrnutých v smernici o službách na vnútornom trhu (PDF, 225 kB).

Príklady cezhraničného poskytovania služieb:

 • turistický sprievodca usadený v Španielsku v rámci turistického zájazdu sprevádza turistov v SR,
 • český podnikateľ, ktorý ma vydané oprávnenie na podnikanie v oblasti stavebníctva získa jednorazovú zákazku na výstavbu obytného domu na území SR,
 • slovenská firma získa zákazku na výstavbu fotovoltaickej elektrárne v Dánsku,
 • poľská cateringová spoločnosť usporiada podujatie pre firemné dni slovenskej spoločnosti v Bratislave.

Aj napriek výraznej liberalizácii, ktorú priniesla smernica o službách na vnútornom trhu, platia pre cezhraničných poskytovateľ služieb určité obmedzenia vyplývajúce z národnej legislatívy (zákon o službách na vnútornom trhu a zákon o uznávaní odborných kvalifikácií), ktoré je potrebné dodržiavať.

V praxi ide hlavne o oznamovaciu povinnosť cezhraničného poskytovateľa služieb, ktorý musí takéto poskytovanie služieb v SR ohlásiť príslušnému orgánu a predložiť zákonom stanovené doklady.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje iba na poskytovanie služieb, ktoré patria medzi regulované (remeselné alebo viazané) živnosti.

Oznámenie môže cezhraničný poskytovateľ služieb podať buď na vlastnom tlačive, alebo môže využiť vzorové tlačivo Oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR. Tlačivo sa vypĺňa len v slovenskom jazyku a predmetom poskytovanej služby je niektorá zo živností uvedených v prílohe č. 1 a č. 2 k živnostenskému zákonu.

Pri cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb na území SR sa pre tento účel nevyžaduje uznanie odbornej kvalifikácie.

Ďalšie informácie k oznámeniu o cezhraničnom poskytovaní služieb:

1. Vecná a miestna príslušnosť orgánov pre splnenie oznamovacej povinnosti: 

 • vecne príslušným orgánom pre splnenie oznamovacej povinnosti a predloženie zákonom stanovených dokladov o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb na území SR je jednotné kontaktné miesto (JKM),
 • miestne príslušným autorizovaným orgánom na splnenie oznamovacej povinnosti a predloženie zákonom stanovených dokladov o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb na území SR je JKM, v ktorého územnej pôsobnosti bude daná služba poskytnutá prvý krát. Ak je to pre poskytovateľa služieb výhodnejšie, môže túto povinnosť splniť aj na Ministerstve vnútra SR, odbore živnostenského podnikania

2. Časový limit na splnenie oznamovacej povinnosti:

 • časový limit na splnenie oznamovacej povinnosti je najneskôr v deň, ktorý predchádza skutočnému poskytovaniu oznamovanej služby po prvý krát. 

3. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti:

 •  cezhraničnému poskytovateľovi služby, ktorý si splnil povinnosť a predložil zákonom stanovené doklady o cezhraničnom poskytovaní služby na území SR miestne príslušnému JKM, prípadne odboru živnostenského podnikania MV SR, tento potvrdí ich prijatie neformálnym spôsobom. V praxi môže ísť o potvrdenie prijatia niektorých skutočností na druhopise sprievodného listu, prípadne aj vydaním samostatného potvrdenia o prijatí označených údajov a priložených dokladov bez úhrady správneho poplatku.

4. Frekvencia oznamovacej povinnosti: 

 • oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na cezhraničného poskytovateľa služieb s ohľadom na obsah poskytovanej služby a bez ohľadu na frekvenciu jej poskytovania,
 • pokiaľ ide o frekvenciu poskytovanej služby, ak cezhraničný poskytovateľ splní oznamovaciu povinnosti pred prvým poskytnutím služby môže túto službu poskytovať (dovoleným spôsobom) viackrát aj na viacerých miestach v SR. V tomto prípade však možno odporúčať, aby cezhraničný poskytovateľ oznámil poskytovanie (rovnakej) služby na inom mieste v SR živnostenskému úradu v postavení JKM (a to buď tomu, ktorému oznámil prvé poskytovanie služby alebo tomu, v ktorého územnej pôsobnosti poskytuje rovnakú službu),
 • pokiaľ ide o obsah poskytovanej služby, oznamovaciu povinnosť je potrebné diferencovať podľa druhu a charakteru činnosti (živnosti). Oznamovacia povinnosť sa viaže na konkrétnych druh činnosti, to znamená, že napr. ohlásením remeselnej živnosti JKM cezhraničný poskytovateľ nesplnil ohlasovaciu povinnosť pre iný druh činnosti, napr. pre viazanú živnosť.

5. Platnosť oznámenia o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb:

 •  oznámenie o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb má v prípade (dovoleného) poskytovania (rovnakej) služby neobmedzenú platnosť.

Pozn.: dovolenú frekvenciu poskytovania rovnakej služby je možné odvodiť z podmienok na dovolené cezhraničné poskytovanie služieb ustanovených v zákone o službách na vnútornom trhu, zákone o uznávaní odborných kvalifikácií, smernici o službách na vnútornom trhu a na základe príslušných rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (napr. v prípade Schnitzer, Corsten, a podobne).

6. Splnenie oznamovacej povinnosti na ľubovoľnom JKMs pôsobnosťou pre celú SR:

 •  oznamovaciu povinnosť na poskytovanie rovnakej služby s pôsobnosťou pre celú SR je možné splniť si aj na jednom mieste na ľubovoľnom JKM s uvedením miesta výkonu služby, doby trvania, frekvencie, pravidelnosti alebo nepretržitosti poskytovania služby.

7. Doklady, ktoré je potrebné predložiť pred prvým poskytnutím služby na JKM:

 • kópia dokladu totožnosti (napr. občianskeho preukazu) fyzickej osoby alebo ňou ustanovenej zodpovednej osoby, u právnickej osoby doklad totožnosti ňou ustanovenej zodpovednej osoby,
 • (osvedčenú) kópiu dokladu o odbornej kvalifikácií zodpovednej (odborne spôsobilej) osoby vo vzťahu ku konkrétnej regulovanej (remeselnej alebo viazanej) živnosti, v prípade fyzickej osoby ide o túto osobu alebo ňou ustanovenú zodpovednú osobu, v prípade právnickej osoby ide o ňou ustanovenú zodpovednú osobu,
 • doklad o vykonaní najmenej 1-ročnej odbornej praxe počas predchádzajúcich 10-tich rokov. Tento doklad predkladá cezhraničný poskytovateľ len vtedy, ak má záujem poskytovať službu, ktorá je na území SR regulovaná, ale ktorá má v členskom štáte usadenia sa dotknutej osoby charakter neregulovanej podnikateľskej činnosti (doklad sa nepredkladá v prípade, ak je v členskom štáte usadenia sa regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie),
 • doklad o oprávnení poskytovať služby rovnakého druhu vydaný príslušným orgánom členského štátu a doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je poskytovateľovi obmedzené alebo zakázané, v prípade právnickej osoby ide zvyčajne o výpis z príslušného registra a v prípade fyzickej osoby ide zvyčajne o rozhodnutie o udelení oprávnenia na poskytovanie služby. Doklady musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, ale nemusia byť úradne osvedčené (doklady uvedené v českom jazyku nemusia byť preložené),
 • potvrdenie o tom, že poskytovateľovi služieb nebol dočasne alebo trvale pozastavený výkon povolania a že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak ide o povolania v oblasti bezpečnosti, zdravotníctva alebo výchovy a vzdelávania.

Pozn.: V prípade, ak nastanú zmeny v skutočnostiach preukazovaných uvedenými dokladmi, poskytovateľ služieb je povinný oznámiť tieto zmeny príslušnému úradu do ôsmych dní.

Oznámenie cezhraničného poskytovania služieb

Oznámenie cezhraničného poskytovanie služieb je možné podať:

 - elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie k elektronickému podaniu)

alebo

 - osobne na miestne príslušnom JKM podľa prvého miesta poskytnutia služby 

Pozn.:

1. Na cezhraničného poskytovateľa služieb sa môže vzťahovať aj povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to pred prvým poskytnutím služby podať žiadosť o registráciu na Daňovom úrade Bratislava (Radlinského 37) za účelom získania osvedčenia o registrácií pre DPH a identifikačného čísla na účely DPH.

2. Pri predaji tovaru a poskytovaní služieb uvedených v prílohe 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o používaní registračnej pokladnice") je cezhraničný poskytovateľ služieb povinný evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou. Na jej uvedenie do prevádzky sa vyžaduje pridelenie daňového kódu príslušným správcom dane (§ 7 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice). Cezhraničný poskytovateľ služieb nemusí evidovať tržbu pri poskytovaní služieb uvedených v § 3 zákona (RTF, 11 kB)o používaní registračnej pokladnice.

 

Dôležité odkazy

Usadenie sa:

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach: 

https://www.slov-lex.sk/domov

Slovenské JKM je súčasťou EUGO siete:

EUGO logo jednotných kontaktných miest v EÚ/EHP

Dôležité oznamy