Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Fotografické a kopírovacie služby

Archív:

a)         vyhotovuje kópie na iné ako úradné účely,

b)         udeľuje súhlas používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovenie kópií na iné ako úradné účely,

c)         umožňuje snímanie archívnych dokumentov.

 

Vyhotovovanie kópií

            Archív vyhotovuje kópie pre žiadateľa a udeľuje žiadateľovi súhlas používať vlastné reprografické zariadenia na vyhotovenie kópií, ako sú klasická fotografická technika, kamera a digitálny fotoaparát. Odporúčané ceny za vyhotovovanie kópii sú uvedené v prílohe č. 1.

Archív vyhotovuje kópie spravidla zo študijných kópií. Z originálu archívneho dokumentu archív vyhotovuje kópiu, ak nemá jeho študijnú kópiu alebo študijná kópia neumožňuje vyhotoviť kópiu podľa žiadosti a účelu použitia. Vzor žiadosti o vyhotovenie kópií archívom je uvedený v prílohe č. 2.

            Kópie z originálu archívneho dokumentu, ktorý vznikol pred rokom 1526, vyhotovuje výlučne archív.

            Archív vyhotovuje kópie

a)         elektrograficky (xerokópie),

b)         klasickou fotografickou technikou,

c)         digitálnou technikou (skenovaním alebo digitálnym fotoaparátom a uložením digitálneho záznamu na pamäťové médium - CD, DVD, USB kľúč žiadateľa),

d)        tlačou z digitálneho záznamu.

            Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovenie kópií sa podáva v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden výtlačok zostáva žiadateľovi a druhý výtlačok sa ukladá v spise. Vzor žiadosti o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovenie kópií je uvedený v prílohe č. 3. Súhlas sa žiadateľovi neudelí na publikácie z knižnice archívu, ktorých rozmnožovanie upravuje osobitný predpis.

            Podmienky vyhotovovania kópií žiadateľom jeho vlastným reprografickým zariadením upravuje bádateľský poriadok archívu. Počet ukladacích jednotiek archívnych dokumentov alebo jednotlivín, schválený žiadateľovi riaditeľom archívu, sa zhoduje s počtom poskytnutým archívom bádateľovi denne na štúdium.

Žiadateľ pri vyhotovovaní kópie vlastným reprografickým zariadením nesmie archívny dokument osvetliť bleskom a inými prídavnými svetlami. Statív a iné pomôcky na snímanie môže použiť iba, ak tým vzhľadom na obdobie vzniku, spôsob vyhotovenia a fyzický stav nemôže dôjsť k poškodeniu archívneho dokumentu alebo možnosti jeho poškodenia.                      

 

Snímanie archívnych dokumentov

 Archív umožňuje snímať archívne dokumenty kamerou na účely

a) vzdelávacie (školské filmy),

b) propagačné (propagácia archívu alebo kultúrneho dedičstva a jeho ochrany)

c) komerčné.

            Snímanie archívnych dokumentov na vzdelávacie a propagačné účely je bezplatné.

Žiadosť o umožnenie snímania archívnych dokumentov sa podáva v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden výtlačok zostáva žiadateľovi a druhý výtlačok sa ukladá v spise. Vzor žiadosti o umožnenie snímania archívnych dokumentov je uvedený v prílohe č. 4.

 

Zverejňovanie kópii

            Archív vyhotovuje kópie pre žiadateľa aj na zverejnenie najmä

a)    vo vedeckých prácach (vedecké a odborné časopisy, zborníky, samostatné štúdie, monografie, edície prameňov, katalógy výstav),

b)   v školských prácach, vysokoškolských prácach,

c)    na vzdelávacie účely,

d)   v prácach na komerčný účel (obrazové publikácie, pohľadnice, kalendáre, propagačný materiál a podobne).

            Archív upozorní žiadateľa na povinnosť uviesť pri zverejňovaní kópií identifikačné údaje o archívnych dokumentoch.

 

Cenník služieb a správnych poplatkov

Pri vypracovávaní, spoplatňovaní, doručovaní potvrdení, výpisov a odpisov z archívnych dokumentov a kópií archívnych dokumentov a ďalej pri nazeraní do matriky a pri poskytovaní služieb archív postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Vestníka MV SR, čiastka 9/2003 (Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 17. január 2009, č. SVS-204-2008/00111) (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB).

 

Príloha č. 1 Cenník za vyhotovovanie kópii

 

  1. I.                   Vyhotovovanie kópií archívom

 

A.        Elektrografické kópie (xerokópie)

 

1. Čiernobiele                                               formát/1list/euro

jednostranné                                       A4                   A3

            z voľných listov                      0,19                 0,26

            z viazaných listov                   0,23                 0,29

            z veľkoformátových predlôh (mapy, plány, noviny, plagáty, publikácie a pod.)

                                                        0,33                 0,39

obojstranné

            z voľných listov                      0,39                 0,53

            z viazaných listov                   0,46                 0,59

            z veľkoformátových predlôh (mapy, plány, noviny, plagáty, publikácií a pod.)

                                                        0,66                 0,79

 

2. Farebné                                         formát/1 list/euro

jednostranné                                       A4                   A3

            z voľných listov                      0,82                 1,49

            z viazaných listov                   0,99                 1,65

obojstranné

            z voľných listov                      1,32                 1,99

            z viazaných listov                   1,99                 2,65

 

3. Kópia z mikrofilmov na zariadení čítačka na mikrofilm/tlačiareň (readerprint)

 

formát             1 list/euro

A4                   0,33

 

 

B.        Vyhotovenie kópií klasickou fotografickou technikou

 

  1. Čiernobiela fotografia

 

formát v cm    1 fotografia/euro

9 x 13              0,33

13 x 18            0,66

18 x 24            1,32

24 x 30            1,99

30 x 40            3,31

 

  1. Čiernobiely negatív

 

Formát             1 záber/euro

6 x 9                2,98

9 x 12              2,65

 

  1. Mikrofilm

vyhotovenie mikrofilmu na dokumátore                                                      1 záber/euro

35 x 55mm (neperforovaný)                                                                         0,33

kópia mikrofilmu na pozitívny alebo priamo na duplikačný film

(negatív - negatív) (z toho istého kotúča filmu)                                              0,33

 

Cena a termín vyhotovenia objednávok:

1. do 10 pracovných dní                                                                   cena podľa cenníka

2. do 3 dní                                                                                         + 50% prirážka

3. do 24 hodín                                                                                   + 100% prirážka

 

(v závislosti od rozsahu objednávky, technických a personálnych možností archívu)

 

Pri vyhotovovaní fotokópií z negatívov archívu archív účtuje iba vyhotovenie fotokópie. Pri vyhotovovaní pozitívnych kópií z negatívov vyhotovených ad hoc archív účtuje skutočné náklady za fotografické práce: vyhotovenie negatívu aj pozitívu; negatív zostáva vlastníctvom archívu.

 

C.        Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou (skenovanie a snímanie digitálnym fotoaparátom) a ukladanie dát na pamäťové médium

 

C.1.     Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom alebo digitálnym fotoaparátom v rozlíšení 300 DPI a veľkosti výstupu 1:1 (v prípade predlôh do formátu A5 je možné rozlíšenie až do 600 DPI) ČB/farba

 

                                                                                               1 list/euro

formát predlohy do A4                                                          1,99

formát predlohy väčší ako A4 až do A3                                   3,98

 

C.2.     Snímanie predlôh vysokokvalitnou digitálnou technikou – ČB/farba

 

                                                                                                          1 list/euro

formát predlohy do A4  rozlíšenie  až do                    600 DPI, 1:1              8,29

formát predlohy do A3  rozlíšenie                             300 DPI, 1:1               8,29

formát predlohy do A2  rozlíšenie                             300 DPI, 1:1               9,95

formát predlohy do A1  rozlíšenie                             240 DPI, 1:1               13,27

formát predlohy do A0  rozlíšenie                             170 DPI, 1:1               16,59

 

C.3.     Skenovanie negatívov a diapozitívov zo zbierky archívu do formátu 9x12cm  ČB/F vo výstupnom rozlíšení do 300 DPI

 

                                                                                   1 záber/euro

výstupný formát         do A5                                                 1,65

výstupný formát         A5 - A4                                              2,32

výstupný formát         A4 - A3                                              3,31

 

C.4.     Ukladanie dát na pamäťové médium (CD, DVD, USB kľúč žiadateľa)

 

1,65 eura (vrátane ceny za nosič CD)

2,32 eura (vrátane ceny za nosič DVD)

1,32 eura na USB kľúč žiadateľa

 

 

C.5.     Tlač z digitálneho záznamu

 

1. Čiernobiela

 

formát         1 list/euro

Do A4             0,66

Do A3             1,32

 

2. Farebná

 

formát         1 list/euro

Do A4             1,65

Do A3             3,31

 

 

  1. II.                Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií na iné ako úradné účely

 

13,27 euro/za každý aj začatý deň

 

 

  1. III.             Snímanie archívnych dokumentov kamerou

 

1. nekomerčné účely (vzdelávacie, propagačné)       bezplatne

2. komerčné účely                                                 23,23 eura/za každú aj začatú hodinu

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]