Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou.

Na prevádzkovanie viazanej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydlisko FO alebo sídla PO, alebo podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živnosti.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok vo výške 22 € (11 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú viazanú živnosť.

Po splnení všetkých podmienok môže FO, PO už zapísaná do obchodného registra a PO, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra začať podnikať už v deň ohlásenia živnosti. FO s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou dohody o EHP alebo zmluvným štátom OECD, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt.

JKM vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie viazanej živnosti:

FO alebo PO, ktorá hodlá prevádzkovať viazanú živnosť musí splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • všeobecnými podmienkami prevádzkovania viazanej živnosti sú:
     - dosiahnutie veku 18 rokov
     - spôsobilosť na právne úkony
     - bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov) 
 • osobitnou podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti

Pozn.:
Splnenie všeobecných podmienok u slovenskej PO: všeobecné podmienky musí spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanoví inak. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku.
Výpis z registra trestov: FO s bydliskom a PO so sídlom v SR, na ktorú sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR preukáže splnenie podmienky bezúhonnosti výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu FO, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, alebo ak sa také doklady nevydajú do 2 mesiacov od požiadania, čestným vyhlásením. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť preložený do štátneho jazyka. 

Podmienkou prevádzkovania živnosti je splnenie podmienky odbornej spôsobilosti, a to nasledovným spôsobom:

 • preukaz o odbornej spôsobilosti

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa každých 15 rokov. Odbornú spôsobilosť overuje Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) skúškou. Úrad vedie register odborne spôsobilých osôb.
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie: obsahuje meno a priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti sa podáva úradu.

K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti sa priloží:

 • doklad o dosiahnutom vzdelaní príslušného smeru s uvedením špecializácie (vysokoškolské vzdelanie druhého alebo prvého stupňa v študijnom odbore architektúra a urbanizmus a najmenej 2 roky odbornej praxe alebo vysokoškolské vzdelanie druhého alebo prvého stupňa v študijnom odbore stavebníctvo, priestorové plánovanie, geodézia a kartografia, poľnohospodárstvo a krajinárstvo alebo ekologické a environmentálne vedy a najmenej 3 roky odbornej praxe v oblasti územného plánovania alebo najmenej 5 rokov odbornej praxe na orgáne územného plánovania v činnostiach súvisiacich s obstarávaním  územnoplánovacíh podkladov a územnoplánovacej dokumentácie),
 • profesijný životopis s uvedením dĺžky praxe, zameranie praxe a stručného prehľadu doterajšej činnosti pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
 • doklad o dĺžke a zameraní praxe pre orgán územného plánovania,
 • prehľad činnosti v obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie v období posledných troch rokov.

Osoba spoločenstva (EÚ, EHP a Švajčiarska) môže vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike na základe uznania jej odbornej kvalifikácie príslušným orgánom v Slovenskej republike.

Príslušným orgánom v SR pre túto živnosť je:

Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania vydá osobe spoločenstva osvedčenie o živnostenskom oprávnení po predložení dokladu o uznaní odbornej kvalifikácie.

Doplňujúce informácie k živnosti

Obsahom viazanej živnosti je obstarať územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu, dohliadať na spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie po obsahovej stránke a po formálnej stránke, zabezpečovať opravu územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bola spôsobená technickou chybou v písaní, počítaní alebo inou zrejmou chybou alebo zrejmou nesprávnosťou pred schválením územnoplánovacej dokumentácie, vypracovať správu o aktuálnom stave územnoplánovacej dokumentácie.

Podnikateľ je povinný:

 • v prípade zriadenia prevádzkových priestorov pri prevádzkovaní živností, ak to ich povaha vyžaduje, tieto označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania živností a oznámiť ich zriadenie do 15 dní od ich zriadenia príslušnému JKM (prevádzkareň je možné zriadiť si aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti). Na uvedenie priestorov do prevádzky sa vyžaduje súhlasné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva (§ 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods.4 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť: FO preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. PO preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako sídlo, okrem PO, ktorá sa zapisuje do obchodného registra; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Správne poplatky

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú viazanú živnosť ................................. 22 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú viazanú živnosť podanú elektronicky ....................................... 11 €

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

Ohlásenie viazanej živnosti (ako a kde ohlásiť živnosť)

Ohlásenie viazanej živnosti je možné podať:

1. Elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke (informácie k elektronickému podaniu),

alebo

2. Osobne na miestne príslušnom JKM podľa adresy trvalého bydliska FO alebo sídla PO, pre zahraničnú osobu je miestne príslušné JKM podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 
Formulár na stiahnutie:
Pozn.:
Pre FO pri ohlasovaní živnosti zabezpečí JKM automaticky registráciu na daňovom úrade, registráciu do systému povinného zdravotného poistenia a pre slovenskú FO aj bezplatný výpis z registra trestov. Využitie týchto služieb je pre FO povinné. Pre PO automaticky zabezpečí JKM  výpis z registra trestov a ostatné služby JKM akými sú zápis do obchodného registra, registráciu a oznámenie daňovníka sú pre PO dobrovoľné.

 

Prílohy k ohláseniu živnosti:

- doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)
- oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
- výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
- súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený (tlačivo na stiahnutie (RTF, 17 kB))
- iné dokumenty

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy 
 • Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 49/2024 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah a forma žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a spôsob overenia odbornej spôsobilosti 
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pozn.:

Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Kontakty na ďalšie kompetentné orgány:

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Tomášikova 14366/64A
831 04 Bratislava
Tel. č.: +421-2-203 230 03
Email: TA.1FI.PSLHE32Y1SKA@FO3G@ 

Dôležité oznamy