Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Služby podľa sektorov

Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou.

Na prevádzkovanie viazanej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydlisko FO alebo sídla PO, alebo podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živnosti.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok vo výške 15 € (7,5 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú viazanú živnosť.

Po splnení všetkých podmienok môže FO, PO už zapísaná do obchodného registra a PO, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra začať podnikať už v deň ohlásenia živnosti. FO s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou dohody o EHP alebo zmluvným štátom OECD, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt.

JKM vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie viazanej živnosti:

FO alebo PO, ktorá hodlá prevádzkovať viazanú živnosť musí splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • všeobecnými podmienkami prevádzkovania viazanej živnosti sú:
  - dosiahnutie veku 18 rokov
  - spôsobilosť na právne úkony
  - bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov)
 • osobitnou podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti

Pozn.:
Splnenie všeobecných podmienok u slovenskej PO: všeobecné podmienky musí spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanoví inak. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku.
Výpis z registra trestov: FO s bydliskom a PO so sídlom v SR, na ktorú sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Generálnej prokuratúry SR. Osoba, ktorá nie je štátnym občanom SR preukáže splnenie podmienky bezúhonnosti výpisom z registra trestov vydaným v domovskom členskom štáte alebo v členskom štáte pôvodu FO, alebo ak sa taký výpis nevydáva, rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, alebo ak sa také doklady nevydajú do 2 mesiacov od požiadania, čestným vyhlásením. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť preložený do štátneho jazyka.

Podmienkou prevádzkovania živnosti je splnenie podmienky odbornej spôsobilosti, a to nasledovným spôsobom:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora

Pozn.:

Garantovanú energetickú službu môže poskytovať aj osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak je držiteľom oprávnenia na poskytovanie garantovanej energetickej služby podľa právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore

Garantovanú energetickú službu môže od 01.12.2014 poskytovať iba:
-  držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby (§ 19 ods. 3 zákona o energetickej efektívnosti) alebo
- energetický audítor(§ 12 ods. 8  zákona o energetickej efektívnosti).
Osvedčenie môže získať až po absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti, ku ktorej musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a mať odbornú prax.

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby je povinný:
-  zúčastňovať sa aspoň raz za tri roky aktualizačnej odbornej prípravy,
- prvýkrát sa zúčastní aktualizačnej odbornej prípravy najneskôr do troch rokov odo dňa vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo energetický audítor je povinný do 30 dní oznámiť Ministerstvu hospodárstva SR:
-­ dátum začiatku poskytovania garantovanej energetickej služby,
­- dátum zmeny alebo ukončenia poskytovania garantovanej energetickej služby.

Osoba spoločenstva (EÚ, EHP a Švajčiarska) môže vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike na základe uznania jej odbornej kvalifikácie príslušným orgánom v Slovenskej republike.

Príslušným orgánom v SR pre túto živnosť je:

Ministerstvo hospodárstva SR

Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania vydá osobe spoločenstva osvedčenie o živnostenskom oprávnení po predložení dokladu o uznaní odbornej kvalifikácie.

Doplňujúce informácie k živnosti

Poskytovateľ tzv. garantovanej energetickej služby vypracováva projekty energetickej hospodárnosti (tzv. Energy Performance Contracting - EPC) s garantovanou úsporou energie. Projekt obsahuje viacero povinných častí, napríklad spracovanie analýzy a opatrení, auditu  a opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku, zabezpečenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor, financovanie projektu, monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, zabezpečenie palív, dodávku zariadení alebo záruku prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor.

Správne poplatky

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú viazanú živnosť .................................. 15 €
Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú viazanú živnosť podanú elektronicky......................................7,50€

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

Ohlásenie viazanej živnosti (ako a kde ohlásiť živnosť)

Ohlásenie viazanej živnosti je možné podať:

1. Elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR na tejto linke  (informácie k elektronickému podaniu).

2. Osobne na miestne príslušnom JKM podľa adresy trvalého bydliska FO alebo sídla PO, pre zahraničnú osobu je miestne príslušné JKM podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 
Formulár na stiahnutie:

Pozn.:
Pre FO pri ohlasovaní živnosti zabezpečí JKM automaticky registráciu na daňovom úrade, registráciu do systému povinného zdravotného poistenia a pre slovenskú FO aj bezplatný výpis z registra trestov. Využitie týchto služieb je pre FO povinné. Pre PO automaticky zabezpečí JKM výpis z registra trestov a ostatné služby JKM akými sú zápis do obchodného registra, registráciu a oznámenie daňovníka sú pre PO dobrovoľné.

Prílohy k ohláseniu živnosti:

- doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)
- oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
- výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
- súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený (tlačivo na stiahnutie (RTF, 17 kB))
- iné dokumenty

 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 Z.z. o energetickom audite
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  Pozn.:
  Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/domov

Kontakty na ďalšie kompetentné orgány:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel. č.: +421-2-4854 1111
Fax: +421-2-4333 7827
Web: http://www.mhv.sk/

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]