Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Potvrdenia

Archív vydáva správne informácie z archívnych dokumentov týkajúce sa vlastníctva majetku, matričných zápisov, stavebných úradov, potvrdenia o vzdelaní a pod. Pri vyhotovovaní odpisov, výpisov, potvrdení a kópií z archívnych dokumentov pre právne účely archív osvedčuje ich zhodu s archívnym dokumentom. Takto osvedčený odpis, výpis, potvrdenie alebo kópia nahrádza originál archívneho dokumentu.

Vydávanie správnej informácie sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti uvedie meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby, ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

Žiadosť o poskytnutie správnej informácie je možné doručiť osobne, poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra SR. Písomné žiadosti archív vybavuje v lehote 30 dní. Vo výnimočných prípadoch sa môže lehota predĺžiť (napr. pri vypracovaní archívnej rešerše).

Vydávanie správnych informácií archívom je spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V prípade podania žiadosti v Elektronickom archíve Slovenska má žiadateľ nárok na 50 % zníženie správneho poplatku. Archív nevydáva správne informácie z archívnych dokumentov uložených v archívnych fondoch podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy