Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

Základné informácie o štúdiu archívnych dokumentov

Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje na základe žiadosti. Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia zaslať archívu vopred poštou, elektronickou poštou (TA.13G4@S2.S3RYKSPS2@) alebo prostredníctvom elektronických služieb ministerstva.

Pri vstupe do bádateľne je potrebné zapísať sa do knihy bádateľských návštev. Vyplnenie bádateľského listu vyžaduje okrem iného aj doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad).

Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu a jeho obrana, zahraničné, politické, hospodárske alebo finančné záujmy, alebo ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené práva žijúcich osôb, ak by mohlo dôjsť k poškodeniu archívnych dokumentov, ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve a ak žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok. Prístup k archívnym dokumentom, ktoré obsahujú osobné údaje, je obmedzený na dobu 90 rokov od ich vzniku. Pred uplynutím tejto doby archív umožní prístup k osobným údajom iba po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jej zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije. Archív môže obmedziť prístup aj k archívnym dokumentom, ktoré nie sú odborne sprístupnené archívnou pomôckou (sprievodca, inventár, katalóg, register).

Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. V prípade materiálu uloženého v detašovanom pracovisku sa čakacia doba predlžuje. O dostupnosti tohto materiálu bude bádateľ informovaný zamestnancami archívu.

Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné.

Presné pravidlá prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok (DOCX, 24 kB).

Kontakt:

Otvorené pre verejnosť:

pondelok - štvrtok

8:00 - 15:30

piatok

nestránkový deň