Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Objednávanie dokumentov

Údaje potrebné k vyžiadaniu archívnych dokumentov získa bádateľ z archívnych pomôcok (sprievodcovia po archívnych fondoch, inventáre, katalógy, registre). Zoznam dostupných archívnych pomôcok Štátneho archívu v Bratislave nájdete TU.

Na predloženie archívnych dokumentov na štúdium je potrebné vyplniť žiadanku (DOC, 27 kB), ktorá obsahuje názov fondu, signatúru, číslo ukladacej jednotky, príp. inventárne číslo.

Bádateľ môže požiadať pracovníka bádateľne o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov o archívnych dokumentoch k téme štúdia.

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti – poskytnutie správnej informácie

Správna informácia sa vydáva na základe písomnej žiadosti (DOCX, 14 kB). Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby, ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov. Písomné žiadosti archív vybavuje v lehote 30 dní.


Pri vypracovávaní, spoplatňovaní, doručovaní potvrdení, výpisov a odpisov z archívnych dokumentov, rešerší a kópií archívnych dokumentov a ďalej pri nazeraní do matriky a pri poskytovaní služieb archív postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Vestníka MV SR, čiastka 9/2003 (Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 17. január 2009, č. SVS-204-2008/00111). (PDF, 2 MB)

Kontakt